Jana 17: 8 Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem,
Marzec , Kwiecień / 5 kwietnia 2017

Jana 17: 8 Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.   Tutaj Jeszu przed uczniami kontynuuje swoją otwartą modlitwę do Boga Ojca. Jeszu wyjaśnia swoją rolę i tożsamość. On wyraźnie stawia się na stanowisku, jako sługa i posłaniec Boży. Tutaj "słowa" są tłumaczone z greckiego terminu ῥῆμα (rhēma), co oznacza "to, co mówiono" i "przedmiot mowy, rzeczy mówione". Odnosi się to do nauk Jeszu. "Dałem im słowa, które mi dałeś" jest dokładnie tym, co posłaniec robi. Przekazuje dokładne wiadomości, którą otrzymał, aby przekazać  dalej, czyli dla swoich uczni. To ilustruje, że nauki Jeszu nie pochodzą od Niego. Jeśli by było inaczej to nie powiedziałby: "Dałem im słowa, które mi dałeś". Słowo "dał" tutaj pochodzi z greckiego słowa δίδωμι (didōmi), które wskazuje nie tylko na coś, co jest podane, ale darem - "z własnej woli dać coś na swoją korzyść - obdarzyć darem". Wskazuje to, że Jeszu uważa "słowo" - swoje nauki - jako dar. Dar, który został przekazany przez Boga, i dar, który przekazał swoim uczniom. Jest to tradycyjna rola nauczyciela. Jeszu nie wymyślił nauk, które dał swoim uczniom. Wcielał się w rolę nauczyciela,...

Czy musisz święcić, co tygodniowy szabat? Cz.2
Marzec , Kwiecień / 2 kwietnia 2017

Cz. 2 Od góry Synaj do społeczności powołanych. Nie wszyscy ludzie podlegali czwartemu z Dziesięciorga przykazań, dane na górze Synaj przez Mojżesza. (2 Moj 20: 8-11) Na dowód tego w 2 Mojżeszowej 31: 12-18 czytamy następujące słowa: ,,Potem tak rzekł Pan do Mojżesza: «Powiedz Izraelitom: Przestrzegajcie pilnie moich szabatów, gdyż to jest znak między Mną a wami dla wszystkich waszych pokoleń, by po tym można było poznać, że Ja jestem JHWH, który was uświęcam. Przeto zachowujcie szabat, który winien być dla was świętością. I ktokolwiek by go znieważył, będzie ukarany śmiercią, i każdy, kto by wykonywał pracę w tym dniu, będzie wykluczony ze swojego ludu. Przez sześć dni będzie się wykonywać pracę, ale dzień siódmy będzie szabatem odpoczynku, poświęconym JHWH, i dlatego ktokolwiek by wykonywał pracę w dniu szabatu, winien być ukarany śmiercią. Izraelici winni pilnie przestrzegać szabatu jako obowiązku i przymierza wiecznego poprzez pokolenia.To będzie znak wiekuisty między Mną a Izraelitami, bo w sześciu dniach JHWH stworzył niebo i ziemię, a w siódmym dniu odpoczął i wytchnął». Gdy skończył rozmawiać z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice Świadectwa, tablice kamienne, napisane palcem Bożym,,. Potwierdzeniem tego, że prawo o szabacie było znakiem rozpoznawczym (po hebrajsku oth) pomiędzy Bogiem...

Cz musisz święcić cotygodniowy szabat? Cz. 1
Bez kategorii , Marzec / 27 marca 2017

Od Adama do góry Synaj. WRÓZNYCH krajach rządy wydają ustawy chroniące święcenie cotygodniowego szabatu lub innego dnia odpoczynku. Osoby, które naruszają ten dzień wykonywaniem jakieś określonej pracy lub otwieraniem sklepu, wymierza się grzywnę. Niekiedy ustawa o dniu odpoczynku ustala pewien dzień, który jest święcony tylko przez najsilniejsze ugrupowanie religijne. Przysparza to trudności, gdyż np;  żydzi, adwentyści dnia siódmego święcą sobotę, siódmy dzień tygodnia, katolicy, protestanci święcą niedziele jak cotygodniowy dzień odpoczynku. Ponieważ wszystkie te dni święci się, co tydzień rzekomo z nakazu jednego i tego samego Boga, nasuwa się pytanie: Który dzień jest właściwym dniem odpoczynku? Czy musimy dzisiaj w imię posłuszeństwa wobec Boga święcić cotygodniowy szabat? W pierwszym stuleciu naszej ery rozproszeni Israelici święcili swój cotygodniowy Szabat, (szabas, sabat, sobota (hebr. ‏שַׁבָּת‎, odpoczynek) od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. W tym czasie zgromadzali się w synagogach by czytać, objaśniać Pisma i odmawiano modlitwy. Przez święcenie szabatu przestrzegali czwartego przykazania, które brzmi:  ,,8 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 9 Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. 10 Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci JHWH, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani...

Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca.
Marzec / 23 marca 2017

,,34 Odpowiedział im Jeszu: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. 35 A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. 36 Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. 37 Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. 38 Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca»,,. Jana 8: 34-38 Pan Jeszu odpowiada Judejczykom i faryzeuszom w świątyni, którzy powiedzieli mu:   ,,33 Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: "Wolni będziecie?",, Jana 8: 33 Pan Jeszu wcześnie powiedziała Judejczykom i faryzeuszom: ,,32 i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli,, Jana 8: 32 Jeszu informuje Judejczyków zebranych w świątyni i przysłuchujących się faryzeuszy, że są w ciemnościach niewiedzy. On stara się uzmysłowić im, że jest wstanie ich uratować od tej ignorancji po przez nauki, które głosi pochodzące od Boga.   „Głoszę to, co widziałem u mego Ojca,, Jana 8: 38a Jeszu przyjmuje do wiadomości, że są potomstwem Abrahama, ale oni nie przyjmują tego, że jego wiedza i nauki pochodzą prosto od Boga Ojca. Zebrani w świątyni faryzeusze...