Imię Chrystusa w Indiach.
Styczeń / 30 stycznia 2017

Imię Chrystusa w Indiach.   Dzieje Apostolskie 4: 12 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. W niektórych rejonach świata nadal wzywa się imię Pana w prawidłowym brzmieniu Jeszu. To jest kolejny dowód na to, że Jeszu jest prawidłowym imieniem naszego Pana Prawdziwe imię w formie Yesu przetrwało, w północnych Indiach, ludzie uczestniczyą w różnego rodzaju satsangów - zespół ludzi (dosł. "obcowanie z prawdą" (sat - "prawda"; sanga - "towarzystwo"), którzy spotykają się, aby uczyć się i refleksji na temat "prawdy". Biblia wskazuje nam wszystkim Jesu Chrystusa jako "jedynego imienia danego pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni" ( Dzieje 04:12).  Cyt. Wierzymy w centralnym miejscu Pisma i że prawdy Pisma są ponadczasowe. Jest również celem w przekazywaniu prawd Pisma za stosowne do unikalnego kontekstu i kultury, w którym żyjemy. Joy służy, jako pastor Delhi Bible Fellowship Church, Gurgaon.  podaję link:  https://joygill.org/track/910409/yesu-kristu https://joygill.org/yeshu-naam-satsang                                                                                      ...

Prorocy
Styczeń / 27 stycznia 2017

Prorocy. „Przyjęliście Słowo Boże (...) nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa”. — 1 Tes. 2:13. Bliższe zapoznanie się ze stanem faktycznym ukazuje, że zapiski biblijne nawiązują do ludzi, którzy naprawdę żyli, i do miejsc, które naprawdę istnieją. Określają one także czas ważniejszych wydarzeń i wymieniają imiona władców wówczas panujących w innych narodach, znanych z danego okresu dziejów (2 Król. 25: 8, 9; Łuk. 3:1, 2) Niemniej jeszcze bardziej niż ścisłość historyczna uderza fakt, że Biblia jest Księgą niezawodnych proroctw. Wyróżnia się tym nader dobitnie spomiędzy rozmaitych innych ksiąg uchodzących za święte. Proroctwa jej to nie tylko po prostu kilka przypadkowych wzmianek o przyszłości. Od pierwszej jej księgi składowej, zwanej Pierwszą Mojżeszową, aż do ostatniej, to jest Objawienia, pełno w niej zapowiedzi przyszłych wydarzeń. — 1 Mojż. 3:15; Dan. 4:17; Obj. 21:1-5.

Pan nasz Jeszu Pośrednik Nowego Przymierza.
Styczeń / 19 stycznia 2017

Dzieje Apostolskie 5: 27-32 ,,Przyprowadziwszy ich stawili przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał: «Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka? «Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i Apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jeszu, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie. 31 Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Tchnienie  Święte, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni»." OD CZASU, gdy Jeszu Pomazaniec wstąpił do nieba przed oblicze Boga Ojca , dla Judejczyków powstała zupełnie nowa sytuacja. Stare przymierze Mojżeszowe straciło wówczas moc obowiązującą, a wprowadzone zostało nowe przymierze, zatwierdzone krwią Pośrednika(Mediatora) tego przymierza, Syna Bożego Jeszu . List do Hebrajczyków 9: 15 ,,Dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne"  1 Tym 2: 4 ,,który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. 5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jeszu," (Jer 31:31), ,,Tak samo i kielich po wieczerzy,...

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele
Styczeń / 12 stycznia 2017

   „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele (...). Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam, przyjdę znowu i wezmę was do siebie” (Jana 14:2, 3,). Domem Jeszu Pomazańca były niebiosa. Stamtąd Bóg przysłał go na ziemię. A teraz Jeszu obiecuje apostołom, że mają być zabrani, aby zamieszkać z nim w niebie. Cóż jednak Jeszu Pomazaniec i jego uczniowie mieli robić tam w niebie? Wiemy, że Bóg wyznaczył Jeszu Pomazańca na Króla w swoim Królestwie. Ale mają mu towarzyszyć jeszcze inne osoby powołane na współwładców. „Zawieram z wami przymierze”, oświadczył Jeszu Chrystus apostołom, „tak jak mój Ojciec zawarł ze mną przymierze, co do królestwa” (Łuk. 22:29). Wśród tych współwładców Chrystusa mieli się znaleźć apostołowie, Paweł i Tymoteusz, i inni wierni, którzy wykazali się głęboką wiarą w Boga, tj. Awraam (Abraham), Izaak i Jakub.(Heb. 11:10, 13, 14, 16) Dlatego Paweł słusznie napisał do Tymoteusza:, „Jeśli dalej będziemy trwali, będziemy też razem królowali” (2 Tym. 2:12). Jeszu Pomazaniec jednoznacznie oznajmił tu apostołom, że zostaną zabrani do nieba i będą tam razem z nim . ,,5 z powodu nadziei [nagrody] odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy - Ewangelii,,. (Kol 1:5) BT Apostoł Paweł często wspominał o tej cudownej nadziei pierwszym pomazańcowym. Na przykład napisał:, „Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie....

Bóg – jedna Osoba czy trzy Osoby jednym Bogiem?
Styczeń / 4 stycznia 2017

Bóg – jedna Osoba czy trzy Osoby jednym Bogiem? Słowo ,,święta tajemnica’’ występuje w Biblii dwadzieścia osiem razy, ale nie w natchnionych Pismach Hebrajskich, tylko w natchnionych Pismach Greckich. W Biblii czytamy o ,,tajemnicy Królestwa Bożego’’ i o ,,tajemnicy Ewangelii’’, o ,,tajemnicy nieprawości’’, o ,,tajemnicy wiary’’, o ,,tajemnicy pobożności’’, o ,,tajemnicy siedmiu gwiazd’’, o ,,tajemnicy Babilon Wielki’’, i związku z tym ,,tajemnicy tej niewiasty’’. Był czas że ludzie nie rozumieli tych ,,tajemnic’’ i nie potrafili ich wytłumaczyć. (1Ko 1: 26, 27). Ale w odpowiednim czasie Bóg objawił swoim wiernym czcicielom znaczenie tych ,świętych tajemnic, aby je można było ogłosić i wyjaśnić. (1Ko 15: 51; Ef 1: 9; 3: 3; 6: 19; Kol 4:3) W Rzymian 16: 25, 26 apostoł Paweł wspomina społeczności powołanych, że ,,Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jeszu Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą,, Jak widzimy, apostoł Paweł mówi tu o tajemnicy przez długie wieki ukrytej, a wersecie 26 teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze,,. Również gdzie indziej mówi o ,,świętej tajemnicy Bożej’’ i o ,,świętej tajemnicy Chrystusa’’ (Obj 10: 7; Ef 3:4; Kol...