Bóg – jedna Osoba czy trzy Osoby jednym Bogiem?

4 stycznia 2017

Bóg – jedna Osoba czy trzy Osoby jednym Bogiem?

Słowo ,,święta tajemnica’’ występuje w Biblii dwadzieścia osiem razy, ale nie w natchnionych Pismach Hebrajskich, tylko w natchnionych Pismach Greckich. W Biblii czytamy o ,,tajemnicy Królestwa Bożego’’ i o ,,tajemnicy Ewangelii’’, o ,,tajemnicy nieprawości’’, o ,,tajemnicy wiary’’, o ,,tajemnicy pobożności’’, o ,,tajemnicy siedmiu gwiazd’’, o ,,tajemnicy Babilon Wielki’’, i związku z tym ,,tajemnicy tej niewiasty’’. Był czas że ludzie nie rozumieli tych ,,tajemnic’’ i nie potrafili ich wytłumaczyć. (1Ko 1: 26, 27). Ale w odpowiednim czasie Bóg objawił swoim wiernym czcicielom znaczenie tych ,świętych tajemnic, aby je można było ogłosić i wyjaśnić. (1Ko 15: 51; Ef 1: 9; 3: 3; 6: 19; Kol 4:3)

W Rzymian 16: 25, 26 apostoł Paweł wspomina społeczności powołanych, że ,,Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jeszu Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą,, Jak widzimy, apostoł Paweł mówi tu o tajemnicy przez długie wieki ukrytej, a wersecie 26 teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze,,.

Również gdzie indziej mówi o ,,świętej tajemnicy Bożej’’ i o ,,świętej tajemnicy Chrystusa’’ (Obj 10: 7; Ef 3:4; Kol 2: 2; 4: 3) Czy Paweł wspomina o tym, co religijni duchowni chrześcijaństwa nazywają ,, tajemnicą Trójcy Przenajświętszej’’? Czy Biblia święta naucza takiej ,,tajemnicy,, o ,,Bogu trzech osobach’’ lub o ,,trzech Osobach w jednym Bogu,,.

Kościoły chrześcijaństwa, z jednych największych organizacji religijnych (katolicy, prawosławie, protestanci) na ziemi, obstają przy ,,Trójcy,, jako podstawowej doktrynie swej wiary. Ale druga, co do liczebności organizacja religijna, jest islam, czyli mahometanizm. Ta religia odrzuca ,,Trójcę,,. Według jej świętej księgi Isa ibn Marjam czyli Jeszu (Jezusa) zaprzecza, jakoby był członkiem ,,Trójcy,, trzech równych sobie osób, bo w Koranie, w rozdziale 5 a wersecie 117 jest napisane: ,,AlLach pyta się Jezusa Syna Marii, czy zalecił ludziom, iżby jego i jego matkę jako Bogów czcili,,?(…) Znajomość tajemnic własnością tylko Najwyższego,,. Przekład Tarak Buczackiego

Starszą organizacją religijną, choć nie tak liczną jest judaizm. Za święte i natchnione uznają oni Pisma hebrajskie od Mojżesza do Malachiasza. Dla judaizmu niepojęte jest jedność Ojca, Syna i Duch Świętego, jako o niezmierzonych osób w jednym Bogu. Judaizm odrzuca każdy dowód przedstawiany prze zwolenników ,,Trójcy,,. Izraelici słysząc “syn” pojmowaliby zgodnie z własnym zrozumieniem, że jest to ktoś tej samej natury, co Ojciec gdyż Bóg powołał go do życia i obdarzył szczególną miłością.

A czy system noszący miano chrześcijańskiego, który oddaje cześć swemu tak zwanemu trójjedynemu Bogu, czci to, co zna? Czy przeciwnie, czci coś, czego nie zna? Skąd można się o tym dowiedzieć? Z natchnionych Pism Hebrajskich i natchnionych Pism Greckich.

W żadnej części składowej tej Księgi nie znajdziemy wyrażenia „trójjedyny Bóg” ani słowa „Trójca”; nie ma też żadnego biblijnego argumentu na poparcie istnienia rzekomego „Boga w trzech osobach”, a mianowicie: Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Wprost przeciwnie, w odpowiedzi na pytanie:, „Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich?” — Jeszu Chrystus odpowiedział: „Pierwsze brzmi: ‚Słuchaj Izraelu, Pan, nasz Bóg, to jeden Bóg, a ty miłuj Boga twego, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem, i całą swoją siłą’”. W odpowiedzi tej Jeszu przytoczył cytat z Pentateuchu, z księgi 5 Mojżeszowej 6: 4, 5 (Marka 12: 28-30,). Tymczasem chrześcijaństwo nie słucha owego „pierwszego” przykazania, aby czcić jednego Boga.

Chociaż organizacje religijne nie chce tego przyznać, czci ono Boga pojmowanego po pogańsku, czyli triadę bóstw. Ponadto pojęcia o Bogu są w nim tak różnorodne, jak setki sekt religijnych, na które się rozpadło. Któż, więc zdoła podważyć twierdzenie, że chrześcijaństwo czci to, czego nie zna? Za pomocą tego systemu religijnego nie można osiągnąć zbawienia!

Księga Objawieni 4: 9 do 5: 13 wskazuje, że Bóg Wszechmocny, który zasiada na tronie, jest tylko jedną Osobą, a nie trzema Osobami. W jaki sposób? Powiedziano tam, że Bóg Wszechmocny trzyma w ręce zwój opieczętowany siedmioma pieczęciami. Potem ,,Lew, który jest z pokolenia Judy, korzeń Dawida’’ staje przed Bogiem Wszechmocnym i bierze zwój z Jego reki. Następnie ku chwale tego Baranka zostaje zaśpiewana nowa pieśń: ,,Był zabity, a krwią swoją odkupiłeś Bogu ludzi z każdego pokolenia i języka, i ludu, i narodu i uczyniłeś ich ród królewski i kapłanami Boga naszego, i będą królować na ziemi’’.

Potem wszystkie stworzenia w niebie i na ziemi mówią razem do Boga Wszechmocnego, który zasiada na tronie, i do Baranka, Lwa z pokolenia Judy: ,,Temu, który zasiada na tronie i Barankowi niech będzie błogosławieństwo i cześć i chwała, i moc na wieki wieków’’. Każdy spostrzegawczy czytelnik dostrzeże tu wyraźną różnicę miedzy Bogiem Wszechmogącym a Barankiem, to znaczy przybywającym w niebie wywyższonym Jeszu Pomazańcem. Ponadto nie ma tu wzmianki o duchu świętym, nie ma żadnego symbolu ducha świętego ani nie śpiewa się ku jego czci pieśni pochwalnej.

W tym cudownym widzeniu danym apostołowi Janowi występują więc tylko dwie osobistości, a nie trzy, i jedną z tych dwóch osobistości jest sam ,,Bóg Wszechmogący,,. W całej pozostałej treści danego Janowi Objawienia uwydatnia się różnica miedzy zasiadającym na tronie Bogiem Wszechmogącym a Brankiem, <<jego Chrystusem>>, przy czym duch święty jest pominięty.

Dzięki temu Jeszu Pomazaniec ma tak że przywilej być ,,jedynym pośrednikiem,, miedzy Bogiem a ludźmi. (1Tym 2: 5, 6; Hebrajczyków 8: 6 do 9: 28) W roli pośrednika miedzy Bogiem a ludźmi Jeszu Pomazaniec jest podobny do proroka Mojżesza, który w dawnym przymierzu Prawa pośredniczył Bogiem a Israelem. W Galatów 3: 19, 20 apostoł Paweł napisał: ,, 19 Na cóż więc Prawo? Zostało ono dodane ze względu na wykroczenia aż do przyjścia Potomka, któremu udzielono obietnicy; przekazane zostało przez aniołów; podane przez pośrednika. 20 Pośrednika jednak nie potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest sam jeden,, W myśli tej zasady biblijnej Jeszu Pomazaniec jako Pośrednik nie załatwiał spraw z sobą samym, jak gdyby był dwiema osobami i jak gdyby pośredniczył między sobą. Nie mógł tego robić, gdyż jest tylko jedną osobą. On pośredniczył miedzy społecznością powołanych a Bogiem, który jest ,,tylko jeden”, i który wobec tego nie jest trzema osobami, przy czym Bóg Ojciec, jest wyższy niż Jego Pośrednik, Jeszu Pomazaniec.

Izajasza 61: ,, 1 Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; 2 aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych,,

Bóg, jako Wysyłający i Namaszczający jest większy niż namaszczony Jeszu, Posłaniec. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał(Jana 13: 16) Jeszu był sługą Tego, którego wolę spełniał. (Rz 6: 16; Iż 42: 1-5)

,, 15 Gdy się Jeszu dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. 16 Lecz im surowo zabronił, żeby Go nie ujawniali. 17 Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: 18 Oto mój Sługa; którego wybrałem, Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom. 19 Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. 20 Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. 21 W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą,,.

I rzeczywiście Pan nasz Jeszu powiedział do swych uczniów: ,,Ojciec mój większy jest niż ja” (Jana 14: 28) Apostoł Paweł poparł to oświadczenie Jeszu Pomazańca, gdy napisał: ,,Głową Chrystusa – Bóg”(1Kor 11: 3 BT) ,, Jeden jest Pan[Jeszu Chrystus], jedna wiara, jedno zanurzenie, jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich”. Który jest i działa ponad wszystkimi, poprzez wszystkich we wszystkich”(Ef 4: 4-6 BT)

Jest tylko jeden Bóg i Ojciec wszystkich, a ponieważ ten Bóg nie ma sobie równego, gdyż jest ponad wszystkimi, więc podlega Mu również jego Syn Jeszu Pomazaniec.

Ps. Jeżeli więc chodzi o tę, tajemnicę Trójcy Przenajświętszą', to Biblia święta nic o tym nie mówi, bo czegoś takiego w ogóle nie ma.

 

Stanisław sługa Pana Jeszu.

 

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz