Czy podlegasz Mojżeszowemu Dziesięciorgu Przykazań?

29 grudnia 2016

W Ewangelii. wg. Jana, 1: 17 Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jeszu Chrystusa.

W związku z tym nasuwa się pytanie: Komu te prawo było dane i czy ty osobiście, a wraz z tobą wszyscy pozostali ludzie: buddyści, wyznawcy hinduizmu, konfucjanie, szintoiści, muzułmanie, chrześcijanie, żydzi oraz jeszcze inni wierzący, podlegacie temu prawu danemu za pośrednictwem proroka Mojżesza? Jeżeli to dane przez niego prawo pochodziło od jedynego prawdziwego Boga, to czy jego zasięg nie jest ogólnoświatowy, to znaczy czy nie obowiązuje i czy nie będzie obowiązywał na zawsze wszystkich mieszkańców ziemi? Jeżeli chcemy spełniać wolę naszego Stwórcy, który uczynił niebo i ziemię, to poznanie odpowiedzi na te pytania powinno mieć dla nas istotne znaczenie.

Przed dwudziestoma wiekami społeczność powołanych(Ew. Jana 6: 65) była zainteresowana tymi pytaniami. Dlaczego? Ponieważ początki działalności powołanych składał się z Judejczyków i prozelitów. Czy po nawróceniu się na Chrystianizm tacy Judejczycy i prozelici nadal podlegali, prawu danemu Mojżeszowi'? Szczepan, pomazańcowy pochodzenia Judejczyk, rzekł do najwyższego trybunału ,Sanhedryn, w Jerozolimie: ,,Ten właśnie Mojżesz powiedział do potomków Izraela: "Proroka jak ja wzbudzi wam Bóg spośród braci waszych". 38 On to w społeczności na pustyni pośredniczył między aniołem, który mówił do niego na górze Synaj, a naszymi ojcami. On otrzymał słowa życia, ażeby wam je przekazać,,. (Dz 7: 37,38 )BT

Dziesięcioro Przykazań było pierwszymi ,,słowami życia,, , które zostały dane na górze Synaj za pośrednictwem anioła JHWH Boga. Nie wszyscy ludzie na świecie znają te Dziesięcioro Przykazań;

  • Ja jestem JHWH(heb. יְהוָה), twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
  • Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja JHWH(heb. יְהוָה), Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
  • Nie nadużywaj imienia JHWH, Boga twojego, gdyż JHWH nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.
  • Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę. Ale siódmego dnia jest sabat JHWH, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił JHWH niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego JHWH pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.
  • Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą JHWH, Bóg twój, da tobie.
  • Nie zabijaj.
  • Nie cudzołóż.
  • Nie kradnij.
  • Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
  • Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. -Księga Wyjścia 20: 2-17

Czy podlegałeś, temu Dziesięciorga Przykazań? Jeżeli tak, to czy nadal podlegasz? Jak mam im podlegać - mógłbyś zapytać - jeśli nie byłem tam, u stóp góry Synaj, gdy te przykazania były dawane ponad trzydzieści cztery wieki temu, to znaczy przed erą buddyjską, erą wschodnioindyjską (saka), erą olimpiad greckich; czy byli tam jednak twoi przodkowie, gdy 1513 roku p.n.e. Bóg dawał Dziesięcioro Przykazań? Rodowici Israelici z domu Jakuba nie bez racji odpowiedzieli na to pytanie twierdząco.

W owych czasach JHWH był Bogiem przodków tych obrzezanych Israelitów. Nie był Bogiem Babilończyków, Asyryjczyków, Arabów, Egipcjan, Hetytów, Kananejczyków ani innych narodów zamieszkujących Azję i Europę. Tych narodów Bóg nie wywiódł z Egiptu z domu niewoli egipskiej. Nie do nich zostały skierowane słowa pierwszego z Dziesięciu Przykazań: Ja jestem JHWH, twój Bóg, którym cie wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli', (Księga Wyjścia 20: 2)BT Wypowiedziano je do dwunastu pokoleń synów Israela. Na dowód te go czytamy:

Księga Wyjścia 19; 3-6 ,, Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a JHWH zawołał na niego z góry i powiedział: «Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Israelitom: 4 Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie. 5 Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. 6 Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom».

Gdy to zostało wypowiedziane, starsi mężowie, przedstawiciele Israela, rzekli: ,,Uczynimy wszystko, co JHWH Bóg rozkazał,, Trzy dni później JHWH Bóg za pośrednictwem posłańca (anioła) ustnie przekazał Izraelitom Dziesięcioro Przykazań. Izraelczycy przerażeni tym, co ujrzeli i usłyszeli, rzekli do Mojżesza: ,,Mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać! Ale Bóg nich nie przemawia do nas, a my będziemy cię słuchać!,,(Księga wyjścia 19: 7 do 20: 19). Wkrótce po otrzymaniu dalszych praw i spisaniu ich naród izraelski zawarł z JHWH Bogiem przez swego pośrednika Mojżesza uroczystą umowę, czyli przymierze. Sprawozdanie znajduje się w 2 Mojżeszowej 24: 1-8. Omawiają sposób tego wprowadzania w życie przymierza Prawa zawartego między JHWH Bogiem a narodem Izraelskim, pisarz Listu do Hebrajczyków mówi:

List do Heb 9: 18-22 ,,Stąd także i pierwszy[przymierze] nie bez krwi był zaprowadzony. 19 Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie przepisy Prawa, wziął krew cielców i kozłów z wodą, wełną szkarłatną oraz hizopem i pokropił tak samą księgę, jak i cały lud, mówiąc: 20 To [jest] krew Przymierza, które Bóg wam polecił. 21 Podobnie także skropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. 22 I prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia [grzechów],,.BT

Przodkowie Israela, mianowicie Abraham, Izaak, Jakub(Izrael) i dwunastu jego synów nie podlegali temu przymierzu Prawa, a zatem nie podlegali Dziesięciorgu Przykazań, jako zbiorowi, czyli kodeksowi praw. To prawda, że zapowiadając Abrahamowi narodziny jego syna Izaaka, Bóg wyraził się o Abrahamie; W nim go bowiem; 17 a Pan mówił sobie: «Czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? 18 Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego narodu, i przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi.   19 Bo upatrzyłem go jako tego, który będzie nakazywał potomkom swym oraz swemu rodowi, aby przestrzegając przykazań Pana postępowali sprawiedliwie i uczciwie, tak żeby Pan wypełnił to, co obiecał Abrahamowi»(Ks. Wyjścia 18: 17-19 …26: 5) 5 dlatego że Abraham był mi posłuszny - przestrzegał tego, co mu poleciłem: moich nakazów, praw i pouczeń». BT

Należy jednak zwrócić uwagę na niestępujące okoliczności: Nie ma zmianki o tym, żeby Bóg oznajmiał Dziesięcioro Przykazań Abrahamowi. Nie zrobił tego ani przed zawarciem z Abrahamem przymierze, mówiąc:<<Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat, a ni potem>>(1 Mojżeszowa 12: 1-8; 15: 1-21) Nie mniej Abraham jednak czynił w oczach Boga, sprawiedliwość i sąd.

W ostatnim roku swego życia Mojżesz powiedział wyraźnie, że Abraham, Izaak, Jakub i dwunastu jego synów Jakuba nie podlegali przymierzu Prawa(Zakonu) i Dziesięcioro Przykazań. W księdze Powtórzonego Prawa 5: 1-22 prorok napisał: ,, Mojżesz zwołał całego Izraela i rzekł do niego:

 1 Mojżesz zwołał całego Izraela i rzekł do niego: Słuchaj, Izraelu, praw i przykazań, które ja dziś mówię do twych uszu, ucz się ich i dbaj o to, aby je wypełniać. 2 JHWH, Bóg nasz, zawarł z nami przymierze na Horebie. 3 Nie zawarł JHWH tego przymierza z ojcami naszymi, lecz z nami, którzy tu dzisiaj wszyscy żyjemy. 4 Spośród ognia na Górze mówił JHWH z wami twarzą w twarz. 5 W tym czasie ja stałem między JHWH a wami, aby wam oznajmić słowa JHWH, gdyście się bali ognia i nie weszli na górę. A On mówił: 6 «Jam jest JHWH, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli,,.

Zawarte prawa i przykazania a spisane przez Mojżesza Dziesięcioro Przykazań nie rozróżnia od pozostałej części przymierza Prawa. Przymierze prawa a Dziesięcioro Przykazań stanowią w niej niepodzielną całość. Apostoł Paweł wskazuje, przez określenie ,, Prawo ma też na myśli Dziesięcioro Przykazań,, kiedy pisze w Rzymian 7: 6-11 ,, 6 Teraz zaś straciło moc nad nami Prawo, gdy umarliśmy temu, co trzymało nas w jarzmie, tak, że możemy pełnić służbę w nowym duchu, a nie według przestarzałej litery.7 Cóż więc powiemy? Czy Prawo jest grzechem? Żadną miarą! Ale jedynie przez Prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby Prawo nie mówiło: Nie pożądaj![Dziesięcioro Przykazań] 8 Z przykazania tego czerpiąc podnietę, grzech wzbudził we mnie wszelakie pożądanie. Bo gdy nie ma Prawa, grzech jest w stanie śmierci. 9 Kiedyś i ja prowadziłem życie bez Prawa. Gdy jednak zjawiło się przykazanie - grzech ożył, 10 ja zaś umarłem. I przekonałem się, że przykazanie, które miało prowadzić do życia, zawiodło mnie ku śmierci. 11 Albowiem grzech, czerpiąc podnietę z przykazania, uwiódł mnie i przez nie zadał mi śmierć.

Mówiąc o Prawie w Kazaniu na Górze, Jeszu Pomazaniec powołał się na niektóre z Dziesięcioro Przykazań. (Mat 5: 17-21, 27; 7: 12) Jako prorok podobny Mojżeszowi działał On na rzecz nowego przymierza w roli Pośrednika miedzy swymi uczniami a Bogiem. (Jeremiasza 31: 31, 34; Hebrajczyków 9: 11-16) Inną sprawą jest, że Syn Boży, a nasz Pan Jeszu nie użył sformułowania prawo Boże w kontekście tego co uważamy za prawo mojżeszowe. Chrystus będąc na ziemi, wiedział, które prawa są od Boga, a które od ludzi i stosownie do tego dobierał słowa. Oczywiście Bóg dał przez Posłów Mojżeszowi prawo, a on dał je Israelitom. Trzeba pamiętać jednak, że do tych praw robiono dodatki, czyli dopiski w późniejszym czasie. Ezechiela 20:25,26

,,Dlatego dopuściłem u nich nakazy złe i takie prawa, które nie służą ich życiu. Z mojego dopustu będą się kalać swoimi ofiarami przez zabijanie tego, co pierworodne. Tak doprowadzę do wytępienia ich,,. (Septuaginta)

Uczniowie Jeszu podlegają, więc prawu tego nowego przymierza. Tej nocy, gdy Jeszu Pomazaniec Boży powiadomił swych posłańców(apostołów) o nowym przymierzu, powiedział o kielichu wina:

,, <<Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej>>,, (Łukasza 22: 19,20; Jana 13: 34).

W liscie do Rzymian apostoł Paweł uwydatnia moc, z jaką miłość przeciwdziała grzeszeniu. W 2 Koryntian 1: 1 i 3:6 Paweł mówi o sobie i o swym spół misjonarzu Tymoteuszu jako o dostatecznie wykwalifikowanych ,,sługach przymierza,, a w Rzymian 12; 9, 10 13: 8-14 pisze: ,,Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie!,( …) Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo.  Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa. A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jeszu Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom,,.

W myśl tego nasze twierdzenie, że obecnie nie podlegamy Dziesięciorgu Przykazań, nie jest oburzające ani nie pobudza do grzechu. Raczej uwydatnia to niezasłużona dobroć Boża okazana nam za pośrednictwem Jeszu Pomazańca. ,,Prawo było dane przez Mojżesza, dobroć niezasłużona i prawda stały się przez Jeszu Pomazańca'' Jana 1: 17

Stanisław sługa Pana Jeszu.


 

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz