Upadek USA

1 czerwca 2024

,,Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się niewiasta, i siedmiu jest królów; pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. A bestia, która była, a nie ma jej, ona sama jest ósmym, a jest spośród siedmiu i idzie na zagładę. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją Bestii.”  - Ks. Obj. 17: 9-13

 

We współczesnym świecie funkcjonują liczne państwa, które odgrywają rolę mocarstw regionalnych lub globalnych, np.: Rosja, Indie, Chiny, Brazylia. Część państw traci znaczenie, upada lub znika z areny dziejowej, inne rosną w siłę. Przemijanie imperiów jest procesem nieuniknionym, o czym przekonało się imperium Babilońskie, imperium Medo - Perskie, czy imperium Greckie. Po prostu trzeba być świadomym tego, że każde imperium znika ze sceny wydarzeń.

Pismo Święte wymienia siedem wielkich mocarstw światowych — potężnych imperiów następujących kolejno po sobie w ciągu tysięcy lat dziejów ludzkości.

Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się niewiasta, i siedmiu jest królów; (Obj 17:9)

To znaczy, że siedem głów bestii nie sprawują władzy jednocześnie, lecz w określonej kolejności. Pięciu królów (głów i pagórków) należy już do przeszłości (Egipt, Asyria, Babilon, Medo-Persja, Grecja) w chwili, gdy Jan spisuje Objawienie jest szósty król (Rzym) a siódmy ma dopiero nadejść. Za czasów szóstego króla, czyli Rzymu bestia ma przestać istnieć. Wcześniej, bowiem o tej bestii czytamy:

Objawienie 17: 8 Bestia(zwierzę), którą widziałeś, była, a nie ma jej i ma wyjść z otchłani, i iść na zagładę. I zdziwią się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze życia od założenia świata, widząc bestię, która była i nie ma jej, a ma przybyć.

Około 100 roku apostoł Jan spisuje Objawienie i dowiadujemy się, że tej bestii już nie ma. O „nierządnicy” nie dowiadujemy się by zniknęła na jakiś czas. Ona (nierządnica*), siedzi na głowie tych siedmiu królów przez cały czas a więc siedzi na głowie Egiptu, Asyrii, Babilonu, Medo-Persji, Grecji i siedzi też na głowie Rzymu, choć w tym czasie znika bestia (zwierzę). Kolejnym siódmym królem, któremu na głowie siedzi „nierządnica” jest dzisiejsze mocarstwo angloamerykańskie. Po raz drugi w historii mamy mocarstwo dwuczłonowe. W histori wiemy, że pierwszym mocarstwem dwuczłonowym było imperium Medo – Perskie.

Współcześnie mamy do czynienia z jedynym supermocarstwem na świecie – USA. USA jako jedyne supermocarstwo na świecie stara się utrzymywać hegemonie - zwierzchnictwo, przewodnictwo, przeważający wpływ, supremację, dominację jednego państwa nad innymi, prymat w polityce międzynarodowej uzyskane przy pomocy groźby lub użycia siły. Do tego potrzebuje rozbudowanej siły militarnej i ekonomicznej.

Jak wyżej opisałem, każde mocarstwo chyli się ku upadkowi i przemija, tak jest z mocarstwem USA. Upadek Stanów Zjednoczonych jest bliski, z jedną z przyczyn jest globalna dedolaryzacja handlu. Jeśli waluta amerykańska straci status rezerwy, drukowanie pieniędzy w USA doprowadzi do hiperinflacji i załamania amerykańskiego systemu zadłużenia. Koniec tego imperium jest bliski. Zabierze ze sobą tych co są pod jego hegemonią. Stawiać na tego konia jakim jest USA jest dużym i to bardzo dużym ryzykiem.

Proroctwo jasno nam deklaruje, że mocarstwo amerykańskie ,,będzie mógł krótko tylko pozostać” (Obj 17:9).  Upadek tego mocarstwa jest nieunikniony.

Trzeba wspomnieć o BRICS . Do 13 kwietnia 2011 roku była to grupa czterech rozwijających się mocarstw regionalnych: Brazylii, Rosji, Indii oraz Chin, w 2011 roku dołączyła do nich Republika Południowej Afryki. W ten sposób powstała nazwa BRICS, która pochodzi od pierwszych liter nazw państw członkowskich. BRICS powstało w 2001 roku na bazie prognozy wydanej przez Goldman Sachs o tym, że państwa te będą w przyszłości odgrywać rolę mocarstw. BRICS nie jest sojuszem politycznym, lecz zrzeszeniem państw, które dążą do utworzenia nowego systemu walutowego, zwiększenia roli krajów rozwijających się i zreformowania ONZ.

Prezydent Rosji Władimir Putin wielokrotnie stwierdzał, że proces dedolaryzacji na świecie jest nieunikniony i obiektywny. Jak zauważył głowa państwa, zaufanie do dolara, euro i funta szterlinga zostało utracone, a Rosja krok po kroku odchodzi od ich stosowania.

Według prezydenta kraje BRICS już wypracowują skuteczne mechanizmy rozliczeń oraz kontroli monetarnej i finansowej. Dzięki temu zmniejsza się udział waluty amerykańskiej w transakcjach pomiędzy członkami związku. W szczególności w ubiegłym roku było to zaledwie 28,7 procent – ​​wyjaśnił Putin.**

Mocarstwo amerykańskie będzie mógł krótko tylko pozostać, a bestia, która była, a nie ma jej, ona sama jest ósmym królem. To państwo żydowskie w Palestynie jest tą Bestią, dlatego jest w księdze Objawienia nazwana bestią, której głowami są władcy potęg światowych. Już w czasach, gdy Pan nasz Jeszu chodził po ziemi istniała państwo nazywającą siebie Israelem, a faktycznie będącą jego nieudolną imitacją. Wówczas królem bestii był Herod, Edomita. Był to fałszywy Israel, ponieważ na tronie nie zasiadał król z pokolenia Dawida.

Na Ziemi jednak pojawił się prawowity władca, który miał prawo do tronu i on zawarł przymierze z garstką ludzi obiecując, że w odpowiedniej chwili obejmą władzę razem z nim. Jego zwolennicy zostali nazwani prawdziwym Israelem, nawet jeśli pochodzili z innych narodów. (Mat 21: 40-43)

Prawdziwym Israelem dzisiaj są słudzy pomazańcowi(społeczność powołanych) a my wiemy, co się wydarzy i jaki będzie koniec (Łuk 21: 14-16; 25-28). Już niebawem Jeruszalem ponownie stanie się centrum, do którego napłyną przedstawiciele wszystkich narodów złożyć hołd Bogu Ojcu i Panu Jeszu .  

,,Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki,,  - Obj  15:4

Zanim do tego dojdzie mocarstwo jakim jest USA musi całkowicie upaść, przestanie być światowym hegemonem (możliwe że upadnie przez wojnę światową) a jego miejsce, na krótko, zajmie państwo żydowskie(Bestia) wsparte przez inne państwa.

,,A bestia, która była, a nie ma jej, ona sama jest ósmym, a jest spośród siedmiu i idzie na zagładę. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją Bestii”  - Obj 17: 11, 12

A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, mają rządzić równocześnie, w tym samym czasie, gdy bestia zostanie ósmą potęgą światową, czyli samodzielną głową. Prawdopodobnie liczba dziesięć oznacza pełnię, czyli że wszystkie państwa poprą Izrael (bestię), albo że dziesięciu królów to mocarstwa regionalne tj: Rosja, Chiny, Indie, Brazylia, Brazylia, RPA, Japonia, Korea Pół, Australia, Arabia Saudyjska. Wiem jedno, że zbliżamy się do wypełnienia tego proroctwa.

Jaka będzie Bestia? Proroctwo daje jednoznaczną odpowiedz; bestia w swoim panowaniu weźmie co najgorsze ze wszystkiego byłych istniejących potęg.

,,Bestia, które zobaczyłem, było podobne do pantery, jego nogi (były) jak u niedźwiedzia, a jego paszcza jak paszcza lwa. I dał mu smok swoją moc, swój tron i wielką władzę.”Obj 13:2

Potwór ten nie pochodzi z królestwa Bożego tylko z ludzkich potęg światowych, dlatego jest jakby ich mieszanką a tytuł narodu wybranego przywłaszcza sobie bezprawnie. Jest bardzo niebezpiecznym tworem, bo jego władza pochodzi od szatana.

Smok, czyli szatan (Obj 12:3,9) dał jej swoją moc i władzę podobnie swoją moc i władzę dali jej rządzący 10 państwami (Obj 17:13) i dzięki temu Izrael będzie potęgą, mimo że faktycznie nie jest i nigdy nie będzie wstanie sam militarnie okupować cały świat. Władza państwa żydowskiego będzie tym, czego obawiają się ludzie, czyli prawdziwym nowym porządkiem świata. Dziś widzimy jaką mają potęgę medialną i  polityczną.

Każdy, kto otacza szacunkiem Izrael, otacza szacunkiem samego szatana diabła a więc także tego, który mu tą rolę powierzył. Popieranie i usłużny stosunek do Izraela jest usługiwaniem samemu szatanowi.

,,I oddali pokłon smokowi za to, że dał Bestii moc, a także Bestii oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż może z nim walczyć?”Obj 13: 4

,,I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.”Obj 13: 5

Izrael bluźni i przewrotne rzeczy opowiada od początku gdy pojawiło się na scenie światowej od 1948 roku. Bezprawnie przywłaszczania sobie prawa do „ziemi obiecanej” czy nazywanie siebie narodem wybranym, bluźni Mesjaszowi i jego naśladowcom wzywających imię Jeszu.

Czterdzieści dwa miesiące to tyle samo, co 3 i pół roku oraz 1260 dni. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dano mu podjąć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze życia Baranka, który został zabity.

Walka ze świętymi. Ważną dla nas informacją jest to, że jako społeczność Pan Jeszu przegramy a przynajmniej za takich będziemy uważani. Warto o tym pamiętać by nie ulec załamaniu z tego powodu to, bowiem zostało przepowiedziane dla naszego dobra.

Proroctwo przepowiada nam też powstanie z martwych i wniebowstąpienie na oczach narodów; ,,Lecz po trzech i pół dniach wszedł w nich tchnienie (duch) życia od Boga i stanęli na swoje nogi, a na tych, którzy to oglądali padł wielki strach.

I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, wrogowie (nieprzyjaciele) patrzyli na nich.

W tej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i zawaliła się dziesiąta część miasta, i zginęło w trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, a pozostali przerazili się i oddali chwałę Bogu nieba.” – Obj 11:11-13

 

Chwała Panu Jeszu

 

Stanisław sługa Pan Jeszu


*Nierządnica - Wielkiej Nierządnicy, zwanej też Matką Nierządnic (Objawienie 17:5), Babilonem Wielkim (Objawienie 14:8; 17:5; 18:2) i Człowiekiem Pysznym (Habakuka 2:5) - Wielka Nierządnica to grupa pochodzenia żydowskiego, Żydowski system finansowo-religijny, która uprawia nierząd z władcami świata. 


Następny artyków:

,,Czy społeczność powołanych będzie przechodzić wieli ucisk"


**Источник: https://rusvesna.su/news/1717007061

 

 

 

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz