Skłamałeś przeciw Duchowi Świętemu.
Bez kategorii / 25 sierpnia 2017

„ «Ananiaszu - powiedział Piotr - dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Tchnieniu Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię?  Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaniu czyż nie mogłeś rozporządzić tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu».” Dzieje Apostolskie 5: 3,4 Szatan napełnił serce Ananijasza w ten sam sposób, jak Bóg napełnia serca swego ludu – Świętym Tchnieniem. Tchnienie szatana jest związane z kłamstwem i samolubstwem, które nie waha się popełniać kłamstwa, gdy chodzi o cel. Piotr, który posiadał dar tchnienia świętego(1 Kor 12:8), był zdolny rozeznać serce, myśli i w ten sposób mógł wiedzieć, że Ananiasz i Safira postępowali nie uczciwie, chociaż udawali, że czynią to, co w rzeczywistości nie czynią.

Dzień sądu.
Bez kategorii / 21 sierpnia 2017

Wyraz sąd oznacza więcej niż wydanie wyroku. Wyraz ten zawiera w sobie myśl prowadzenia sprawy, jak również i decyzji opartej na prowadzeniu tejże. Takie znaczenie zawiera w sobie nie tylko polski wyraz sąd, ale i grecki, z którego jest tłumaczony. Wyraz dzień, chociaż tak w Piśmie świętym jak i w mowie potocznej bywa użyty dla określenia dwunastu lub dwudziestu czerto godzinny okres. Słowo Boże właściwie przedstawia pewien szczególny, lub ściśle oznaczony czas. Jak na przykład: dni Noego, dni lota, dzień Syna człowieczego; cały okres stwarzania nazywa się dniem ,,Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo". (1Moj 2: 1-4), co oznacza długi okres czasu.  Bóg niejeden raz stosował również zasadę, w myśl której „dzień” oznaczał rok. Jeden przykład tego dotyczy wędrówki Iszraelitów po pustyni, a inny związany jest z prorokiem Ezechielem. W Słowie Bożym czytamy: „Każdy dzień teraz zamieni się w rok i przez czterdzieści lat pokutować będziecie za winy”. „Liczę ci jeden dzień za każdy poszczególny rok” (Liczb 14:34; Ezech. 4:6) http://pomazancowy.blogspot.com/2017/08/jeden-dzien-jak-tysiac-lat.html

Społeczność powołanych
Bez kategorii / 13 sierpnia 2017

16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 17 Na to Jeszu mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie, - Mateusza 16: 16 W ostatnim roku swego pobytu na ziemi Jeszu Pomazaniec powiedział swym apostołom (posłańcom), że zbuduje społeczność, (εκκλησία [społeczność, zbór, kościół] - zaproszenie osób spośród ogółu, by utworzyły społeczność – zgromadzenie), ale nie miał na myśli samych Iszraelitów, a tak że w granicach ówczesnego Iszraela. Po dwóch latach działalności głoszenia dobrej nowiny Pan Jeszu zapytał swych uczni:, Co ludzie mówią o tym, kim jest Syn człowieczy?” Apostołowie odpowiedzieli: „«Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». 15 Jeszu zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 17 Na to Jeszu mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego;...

Nie wierność Iszreala
Bez kategorii / 5 sierpnia 2017

Cz 4. serii Abraham przyjaciel Boga Wszechmogącego. 40 A czas pobytu Izraelitów w Egipcie trwał czterysta trzydzieści lat. 41 I oto tego samego dnia, po upływie czterystu trzydziestu lat, wyszły wszystkie zastępy Pana z ziemi egipskiej. 42 Tej nocy czuwał Pan nad wyjściem synów Izraela z ziemi egipskiej. Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Pana dla wszystkich Izraelitów po wszystkie pokolenia. – 2 Mojżeszowa 12: 40-42 BT Jednakże w proroctwie, które Bóg wypowiedział, kiedy zawierał On z Abrahamem przymierze co do Ziemi Obiecanej, wspomniał On tylko o latach utrapienia. Ponadto Iszraelici mieli powrócić do Ziemi Obiecanej „w czwartym pokoleniu” licząc od czasu, gdy ich przodek Jakub(Iszrael) osiedlił się w Egipcie. Tego obliczenia pokoleń można dokonać dwojakim sposobem, biorąc za punkt wyjścia jedno pokolenie: