Paweł apostoł głoszący ewangelie Chrystusa Jeszu
Bez kategorii / 2 maja 2024

A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego; albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jeszu Chrystusa. - Galatów 1:11,12 Ap. Paweł informuje nas, że głoszona przez siebie Ewangelia jest niezależna od, nie jest z pochodzenia ludzkiego, gdyż ap. Paweł otrzymał ją bezpośrednio od Jeszu Chrystusa. Zanim to nastąpiło był gorliwym zwolennikiem ojczystych tradycji. Usłyszeliście bowiem o moim poprzednim postępowaniu w judaizmie, że w nadmiarze prześladowałem zgromadzenie Boże i niszczyłem je, i posuwałem się w judaizmie (dalej niż) wielu rówieśników mojego pokolenia, w większym stopniu będąc gorliwy względem moich ojczystych tradycji.- Galatów 1:13,14 O prawdziwości swego powołania i głoszenia Ewangelii, ap. Paweł jasno deklaruje, że została objawiona bezpośrednio przez Chrystusa. Wyjaśnienie ,,ewangelia, którą ja zwiastowałem”(Gal1:11) Wskazuje na to, że ap. Paweł ma na myśli nauczanie, które jest prawdziwą Ewangelią Chrystusa. Stąd podkreślenie, że Ewangelia ta ,,nie jest pochodzenia ludzkiego”(Gal 1:11) Dlatego trzeba ją wyodrębnić od ludzkich baśni, tradycji, czy filozofii. Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na [własną] korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.- Kolosan 2:8 Nauczanie ap. Pawła nie jest osobistą interpretacją dodaną do...

Droga
Bez kategorii / 1 maja 2024

W Nowym Przymierzu znajdziemy ponad sto razy słowo; ,,droga – gr. hodos (G3598)”, oznaczające drogę, ulicę, gościniec, traktu lub ścieżki. Hebrajskie słowa ,,mesilláh („gościniec”) i dérech („droga”)”. Droga – gr. hodos – dla greków słowo to oznaczało ,,wąską ścieżkę udeptaną przez tych, których przeszli nią wcześniej, równocześnie jednak i szeroką drogą, uczynioną dla ruchu pieszego i konnego, po której mogły jeździć wozy i rydwany, mogły maszerować wojska, a także był prowadzone procesje religijne. Zapewne Pan nasz Jeszu gdy wygłaszał swoje kazanie na górze, miał na myśli właśnie ten kontrast, mówiąc; ,,Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.” – Mat 7:13,14 Słyszmy dziś w przekazach medialnych czy w rozmowach, wypowiedzi w rodzaju; ,,jest wiele dróg do Boga”, ,,należy być człowiekiem z otwartym na wszystko”, ,,postępujmy wedle potrzeby” itp. Czy o takich wzorcach wypowiadała się nasz Pan Jeszu? Musimy sobie uświadomić, że nie jest droga wąska, a szeroka która wiedzie na zatracenie. Mimo iż wielu ludzi sądzi, że ,,każdy będzie zbawiony”, to zgodnie z nauczaniem Pan Jeszu, mylą się...