Jana 13: 18 ,, Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem;
Bez kategorii / 28 marca 2017

 ,,Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz [potrzeba], aby się wypełniło Pismo: Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę" - Jana 13: 18   Ta wypowiedź Pana Jeszu występuje po wymyciu nóg swoim uczniom, a następnie instruuje, aby również to samo czynili sobie - stać się pokornym sługą Bożym. (patrz wcześniejsze wersety 13: 15, 16, 17). Pan Jeszu nie do wszystkich uczniów mówił. Pan Jeszu wskazuje, że nie wszyscy uczniowie, z którymi rozmawiał, postępują zgodnie z nauczeniem.  Ale zdanie ,wiem,, że tych których wybrałem" wskazuje więcej niż tylko na "wiedzę" lub realizację. Tutaj słowo ,,wie,, pochodzi od greckiego οδδα (oida) co znaczy "poznać, czyli zdobyć wiedzę, rozumieć, postrzegać" według leksykonu.  Można to rozpatrywać w dwojaki sposób. Pan Jeszu na pewno ,wie, których wybrał. To nie jest tak, jakby mógł wybrać uczniów i nie zdaje sobie sprawy kim oni są. Słowo „wiedząc", których wybrał, w tym przypadku odnosi się do zdolności postrzegania, Jeszu wybrał ich, ponieważ rozumiał, że były szczere w swoim podejściu do niego. Oni nie mają ukrytych motywów. To oczywiście oznacza, że proces selekcji przez Pana Jeszu nie był arbitralny. To było oparte na sercach jego uczniów. Pan Jeszu po prostu mógł...

Cz musisz święcić cotygodniowy szabat? Cz. 1
Bez kategorii , Marzec / 27 marca 2017

Od Adama do góry Synaj. WRÓZNYCH krajach rządy wydają ustawy chroniące święcenie cotygodniowego szabatu lub innego dnia odpoczynku. Osoby, które naruszają ten dzień wykonywaniem jakieś określonej pracy lub otwieraniem sklepu, wymierza się grzywnę. Niekiedy ustawa o dniu odpoczynku ustala pewien dzień, który jest święcony tylko przez najsilniejsze ugrupowanie religijne. Przysparza to trudności, gdyż np;  żydzi, adwentyści dnia siódmego święcą sobotę, siódmy dzień tygodnia, katolicy, protestanci święcą niedziele jak cotygodniowy dzień odpoczynku. Ponieważ wszystkie te dni święci się, co tydzień rzekomo z nakazu jednego i tego samego Boga, nasuwa się pytanie: Który dzień jest właściwym dniem odpoczynku? Czy musimy dzisiaj w imię posłuszeństwa wobec Boga święcić cotygodniowy szabat? W pierwszym stuleciu naszej ery rozproszeni Israelici święcili swój cotygodniowy Szabat, (szabas, sabat, sobota (hebr. ‏שַׁבָּת‎, odpoczynek) od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. W tym czasie zgromadzali się w synagogach by czytać, objaśniać Pisma i odmawiano modlitwy. Przez święcenie szabatu przestrzegali czwartego przykazania, które brzmi:  ,,8 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 9 Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. 10 Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci JHWH, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani...

Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca.
Marzec / 23 marca 2017

,,34 Odpowiedział im Jeszu: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. 35 A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. 36 Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. 37 Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. 38 Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca»,,. Jana 8: 34-38 Pan Jeszu odpowiada Judejczykom i faryzeuszom w świątyni, którzy powiedzieli mu:   ,,33 Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: "Wolni będziecie?",, Jana 8: 33 Pan Jeszu wcześnie powiedziała Judejczykom i faryzeuszom: ,,32 i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli,, Jana 8: 32 Jeszu informuje Judejczyków zebranych w świątyni i przysłuchujących się faryzeuszy, że są w ciemnościach niewiedzy. On stara się uzmysłowić im, że jest wstanie ich uratować od tej ignorancji po przez nauki, które głosi pochodzące od Boga.   „Głoszę to, co widziałem u mego Ojca,, Jana 8: 38a Jeszu przyjmuje do wiadomości, że są potomstwem Abrahama, ale oni nie przyjmują tego, że jego wiedza i nauki pochodzą prosto od Boga Ojca. Zebrani w świątyni faryzeusze...

Czy społeczność powołanych obowiązuje post?
Marzec / 15 marca 2017

Czy społeczność powołanych obowiązuje post?   W GRUNCIE rzeczy ani Jeszu Pomazaniec Boży, ani jego posłańcy (apostołowie) nie nakazali społeczności powołanych przestrzegania postów. Z drugiej strony Pismo święte nie zabrania im poszczenia. Kiedy Jeszu udzielał rad dotyczących postu, przemawiał do Judejczyków, podlegających Przymierzu Prawa (Mat. 6: 16-18; Łuk? 18:9-14). W myśl Prawa należało zachowywać post w pewnym okresie i przy określonej okazji, szczególności w Dniu Przebłagania. W owym dniu, to jest dziesiątego dnia siódmego miesiąca księżycowego, Israelici mieli ‚trapić swe dusze’ (Kapł. [3 Mojż.] 16:29-31) W Dniu Przebłagania arcykapłan składał ofiary za grzechy całego narodu. Był to dzień, który przypominał Israelitom o ich wrodzonej skłonności do grzechu. Mieli wtedy uznać przed Bogiem swój grzeszny stan oraz okazać żal i skruchę. Prawo Mojżeszowe nie zawierało terminu „post”, ale w związku z Dniem Przebłagania nakazywało: „ukorzycie się w swych duszach ", co Israelici rozumieli, jako powstrzymywanie się od posiłków.  Był to jedyny nakaz zwarty w Prawie(Kapł. [3 Mojż.] 16:29-31) ,,29 Oto dla was ustawa wieczysta: Dziesiątego dnia siódmego miesiąca ukorzycie się w swych duszach. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy, ani tubylec, ani przybysz, który osiedlił się wśród was. 30 Bo tego dnia będzie za was dokonywane przebłaganie, aby oczyścić was od wszystkich grzechów. Przed Panem będziecie oczyszczeni. 31 Będzie to dla was święty...

Imię Iesu w Biblii
Marzec / 14 marca 2017

            Iesu Chrystus jest Panem Skany pochodzą The Oxford English Dictionary GB. Jeszcze 300 lat temu w angielskich przekładach Pisma Świętego można było czytać imię naszego Zbawcy Jesu (Yesu) a dziś diabeł pokarał anglików wyjątkowo pokrętną nazwą Dźizas. Zły ma władzę nad światem i wykorzystuje ją by utrudnić ludziom wzywanie imienia Jeszu. 1J 5:19 ,,Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego,,. Dzieje Apostolskie 4:  11 On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. 12 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni». Stanisław sługa Pana Jeszu.