Baranek
Bez kategorii / 17 kwietnia 2023

,,Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany: «Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina!»”  Jeremiasz 11:19   Prześladowany przez swych nieprzyjaciół prorok Jeremiasz przyrównuje się do baranka, ,,Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie,”(Jer 11:19) Słowa te podkreślają pokorę i uległość Sługi, co zapowiadało najdokładniej przyszłość Chrystusa, w dodatku wyjaśnił Filip eunuchowi królowej Etiopii(Dz 8:31-35). Do tych słów odwołują się ewangeliści, gdy mówią jak to Chrystus milczał przed najwyższym kapłanem i nic nie odpowiadał Piłatowi. ,,Wszedł znów do pretorium i zapytał Jeszu: «Skąd Ty jesteś?» Jeszu jednak nie dał mu odpowiedzi” Jana 19:9   ,,Oto Baranek Boży, który gładzi błędy [grzech] świata.”(J 1:29) Tak określił Pana Jeszu Jan  Zanurzyciel. Tak też Pomazaniec pierwszy raz przyszedł, by życie ofiarować, za uwolnienie innych od grzechu, a drugi raz przyjdzie nie z powodu grzechu, ale ukarze się tym, którzy są Jego i wyczekują Go dla ich zbawienia.(Heb 9:29) Gdy Bóg JHWH postanowił uwolnić swój lud z niewoli egipskiej, powiedział do Mojżesza i Aarona; powiedzcie całemu zgromadzeniu Iszraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla...

Prostota, Szczerość
Bez kategorii / 1 kwietnia 2023

,,Słudzy! posłuszni bądźcie panom według ciała, z bojaźnią i ze drżeniem w prostości serca waszego, jako Chrystusowi; Nie na oko służąc, jako ci, którzy się ludziom podobać chcą, ale jako słudzy Chrystusowi, czyniąc z duszy wolę Bożą.” Efezjan 6:5,6   Prostota, Szczerość, tak charakterystyczna dla dzieci (heb. peti, gr. Haplotés -prostota, szczerość, czystość, łaskawość.) – właściwie, „ pojedynczy, bez fałd , jak rozłożony kawałek sukna ” tj. nie złożone lub nadmiernie skomplikowane (niepotrzebnie złożone); „ jednowątkowy ” (w porównaniu z „wielowątkowym”). Czyli jednolicowy i sferze symbolicznej kontrastuje ze słowem podwójnym – dwulicowym(gr. diplous) definicja https://biblehub.com/greek/572.htm Z moralnego punktu widzenia sens gr. Haplotés ,,Szczerość, prostota” nabiera zatem następujących znaczeń: bezpośredni, mówienie, prawość serca, uległość, brak wyrachowania, otwartość bez ukrytego sensu. Szczerość, prostota może być pewnym brakiem, jeżeli przejawia się w ignorancji prowadzącej do nierozsądnego działania, w łatwowiernością, w uległym złym upodobaniem(skłonnościami, stanem ducha). ,, Rozważny zło widzi i odwraca się, nierozważni tam idą - i szkodę ponoszą.”  Przysłów 22:3 ,,Wszystko, co mówią, przyjmuje niemądry, a człowiek rozumny na kroki swe zważa”  Przysłów 14:15   Efezjan 6:5,6 apostoł Paweł wzywa niewolników, aby byli posłuszni swym panom ,,prostocie, szczerości serca, jako Chrystusowi. Mądrość czyni z ludzi mądrymi, jeżeli otwierają się na Światło słowa Bożego. ,, Przystępność Twoich słów oświeca i...

Jak uniknąć sądu
Bez kategorii / 4 lutego 2023

„W odpowiedzi na to Jeszu im mówił: «Amen, amen powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili.”  Ew Jana 5:19,20 Cokolwiek Pan Jeszu czyni, stanowi działanie Boże objawiające się w świecie, między Nim a Ojcem panuje bowiem najściślejsza jedność działania, wypływająca z osobistego stosunku Synostwa Bożego. Jako Syn jest Jeszu w pełni tego słowa, Czynem Bożym. Jest On pośrednikiem tego, co widział w łonie Ojca, a czego nikt z ludzi nie mógł zobaczyć, i tego, co czyni jako Słowo(J1:14). ,,Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg [Syn], który jest w łonie Ojca, (o Nim) pouczył.” Ew. Jana 1:18 W osobie Syna Bożego Jeszu, ta doskonała jedność upoważniają do działania, takiego jak działanie Ojca. Wyrażenie ,,Syn nie mógłby niczego czynić (J 5:19)”, nie stanowi ograniczenia działania Słowa, ale podkreśla Jego absolutną jedność i zgodność z Ojcem. Miłość Ojca do Syna stanowi dalsze świadectwo tej prawdziwej jedności z Ojcem. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni,...

Przykazania Boga
Bez kategorii / 16 października 2022

A jakie przykazania daje nam Bóg?  Czy wszystkie przykazania mamy przestrzegać? A może tylko niektóre? Na pewno trzeba wykazać się roztropnością i mądrością. Nie które wyznania religijne, zwężają do ,,Dziesięciu przykazań Bożych- Dziesięciu słów życia". Przyjrzyj się tym Przykazaniom danym Iszraelitom! Przede wszystkim zaczniemy od tego, komu były je dane! Ludzie z narodów(poganie) - w przeciwieństwie do Iszreltów, którzy ponosili zbiorową odpowiedzialność za nie przestrzeganie prawa(Zakonu) nie ponosili odpowiedzialności przed Bogiem JHWH.  Ludzie z narodów nie musieli przejawiać skruchy z powodu jakiegokolwiek udziału w przybiciu do krzyża Syna Bożego, tak że nie ciążyło też na nich przekleństwo Mojżeszowego Przymierza Prawa (Gal. 3:13) Stare Przymierze(umowa) Prawa zawarte z Iszraelem jest umową ,,pierwszą,, które jest już ,,przestarzała,, i dlatego zanikła. Obecnie obowiązuje Nowe Przymierze(umowa), którego pośrednikiem-mediatorem jest Pomazaniec Jeszu. (Jer. 31: 31-34; 1 Kor. 11: 22-26) W Hebrajczyków 8: 13 do 9: 15 (BT) Wróćmy do Dziesięciu Przykazań Boga JHWH. Piękne i znamienne słowa w Ewangelii. wg. Jana, 1: 17 ,, czytamy; ,,Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jeszu Chrystusa." … I to już powinno zakończyć dyskusje na temat Dziesięciu przykazań dane Mojseszowi na górze. Gdy to zostało wypowiedziane, starsi mężowie, przedstawiciele Iszraela, rzekli: ,,Uczynimy wszystko,...

Wielka Rzesza
Bez kategorii / 2 lipca 2022

Czy ,,Wieka Rzesza”  będzie służyć wiecznie na ziemi?   ,,Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie - mówiących: « allelu Ja ! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego," Obj 19:1   Pewne osoby, które niosą za sobą bagaż nauk świadków jehowy nie potrafią, albo nie chcą się pozbyć tego bagażu(Ew. J3:3). Można jeszcze zrozumieć Towarzystwo Strażnica, które podtrzymuje swoją doktrynę o drugorzędnej klasie chrześcijan, czyli „wielkiej rzeszy”, która nie ma prawa wstępu do nieba. Takie fałszywe tłumaczenie wersetów pomaga podporządkowywać sobie szczerych szeregowych świadków. Jednakże wnikliwa analiza wersetów biblijnych temu przeczy. Pewne osoby a także Towarzystwo usiłuje umieścić „wielką rzeszę” służącą Bogu, gdzie czytamy w Objawieniu 7: 9,15 że oni służą na ziemi.  Powiedziano; ,,Po nich zobaczyłem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich plemion [ras], ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem” i ,,Dlatego są przed tronem Boga i służą [czczą] Mu w dzień i w nocy w Jego świątyni. A Zasiadający na tronie zamieszka nad [na] nimi.” Osoby te jak i Towarzystwo strażnica kierują się wersetami biblijnymi które zapisał w listach posłaniec Paweł. Kluczowe słowo jest ,przed’ ,, A swoje przekonanie zachowaj dla siebie...