Królestwo Boże
Bez kategorii / 1 listopada 2023

,,Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do ziarnka gorczycy, które wziął człowiek, zasiał na roli swojej. Jest ono, co prawda, najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn, i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki nieba i gnieżdżą się w gałęziach jego” Ew. Mateusza 13:31,32   Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, i sprzedaje wszystko, co ma, i kupił to pole(role, ziemie).(Mat 13:44) Królestwo jest darem, jest skarbem, o którego zdobycie należy się troszczyć za cenę wszystkiego, co człowiek posiada. Lecz aby go zdobyć, trzeba spełnić pewne warunki. Nie oznacza to, że Królestwo Boże można by było uważać za zapłatę należną nam z tytułu sprawiedliwości, Bóg całkowicie z własnej woli najmuje ,,robotników do swej winnicy”(Mat 20:1-16). Królestwo Boże jest łaską, to człowiek tym bardziej powinien odpowiedzieć na tą łaskę. Zatwardziali grzesznicy, niesprawiedliwi(niegodziwi) Królestwa Bożego nie odziedziczą(…)”(1Kor 6:9) ,,Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwieźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego” 1Kor 6:9,10) ,,Widoczne zaś są uczynki...

Starsi
Bez kategorii / 22 października 2023

,,Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. A więc kto [to] odrzuca, nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam swego Ducha Świętego." 1 Tesaloniczan 4: 7,8   W Nowym Przymierzu termin, ,,Biskup-Nadzroca”, ,,Presbyteros-Starszy” odnosi się do osób, które można nazwać ,,wyżej postawionych”, ,,duchowym nadzorcą” czy ,,przewodzącym w służbie Bożej”. Kwalifikacje, jakie powinien on spełniać, znajdujemy na przykład w 1 Tym 3:1-7. ,,W tym celu zostawiłem cię na Krecie, byś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów. Jak ci zarządziłem, [może nim zostać]  jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierzące, nie obwiniane o rozpustę lub niekarność. Biskup bowiem winien być, jako włodarz Boży, człowiekiem nienagannym, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, nie chciwym brudnego zysku,  lecz gościnnym, miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym,  przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych.” Tytusa 1:5-9 Greckie słowo ,,episkopos(G1985)” oznacza ,,nadzorca, opiekun”. Jego podstawowe zagadnienie ukształtowało się w kulturze greckiej-hellenistycznej. Władcy (pogańscy) wyznaczali ,,episkopos” , aby nadzorowali podbite czy nowo utworzone prowincje. W zgromadzeniu Chrystusa ,,episkopos-biskup” podstawowym obowiązkiem było głoszenie Słowa Bożego, nauczenie, stanie na czele lokalnej wspólnoty wierzących, sprawowanie nad nim opieki, kierowanie, nią...

Władza
Bez kategorii / 25 czerwca 2023

,,Uważajcie na fałszywych proroków, którzy przychodzą do was przebrani za owce, a faktycznie są wilkami drapieżnymi. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Wszystkie zdrowe drzewa wydają wyborne owoce, ale chore drzewo zrodzi niedobre owoce. Nie może drzewo zdrowe rodzić zepsute owoce, ani drzewo zepsute rodzić owoce wyborne. Każde drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, jest wycinane i w ogień wrzucane. Tak więc po owocach ich poznacie.” Mateusza 7:15-20   Po śmierci apostołów powstało wiele denominacji i organizacji religijnych, które zapewniały swoje społeczności, (zbory, kościoły) o szczerej życzliwości i miłości. Jednakże, z czasem wpływowi założyciele wspólnoty (zboru, kościoła) mogą stracić, większości przypadkach tracą swój cel, posłannictwo, jaki przyświecał założeniu danej społeczności. ,,Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla!” 1 Piotra 2:17 Osoby które uważają się za przedstawicieli danej społeczności, nadzorcy, starsi, pomocnicy starszych, mogą twierdzić, że reprezentują Chrystusa i rościć sobie prawo prze­mawiania w jego imieniu. Mogą deklarować, że posiadają prawo interpretacji Biblii i wykluczać każdego kto ich interpretacje kwestionuje. Człowiek przekonany o własnej wartości, słuszności i szczególnego zrozumienia pism. Próbuje sprawować kontrolę i władzę nad osobami ze swojego otoczenia. Nie znosi sprzeciwu ani słów krytyki, potrafi poniżyć lub obrazić...

Kto jest godzien, na ucztę Godów Baranka!
Bez kategorii / 3 czerwca 2023

,,wyszedł głos od tronu, mówiący: «Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!»  I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: «allelu Ja,  bo za królował Pan Bóg nasz, wszystkich władca [wszechwładca]. Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła, i dano jej oblec bisior lśniący i czysty» - bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. I mówi mi: «Napisz: Szczęśliwi(Błogosławieni), którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!» I mówi mi: «Te prawdziwe słowa są Boże».” Ks. Objawienie 19:5-9   Oblubieniec-Oblubienica Bóg JHWH objawia się nie tylko w swoim imieniu, ukazuje się również w relacjach ze swoim ludem, jest On Pasterzem, Ojcem i Oblubieńcem. Nie chodzi tu o jakieś mity w rodzaju tego, które znały religie Kanaanu, Asyrii, Babilonu itd, gdzie bóg oblubieniec-małżonek zapładnia ziemię staje się jej Baalem –panem i małżonkiem, co zawsze uzupełniane było obrzędami seksualnymi, ściśle połączone z bałwochwalstwem tzw.: nierządem(prostytucją)świątynną. ,,I stanie się w owym dniu - wyrocznia Pana - że nazwie Mnie: "Mąż mój", a już nie powie: "Mój Baal” Ozeasza 2:15 ,,Wówczas Iszraelici czynili to, co złe w oczach Pana i...

Baranek
Bez kategorii / 17 kwietnia 2023

,,Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany: «Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina!»”  Jeremiasz 11:19   Prześladowany przez swych nieprzyjaciół prorok Jeremiasz przyrównuje się do baranka, ,,Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie,”(Jer 11:19) Słowa te podkreślają pokorę i uległość Sługi, co zapowiadało najdokładniej przyszłość Chrystusa, w dodatku wyjaśnił Filip eunuchowi królowej Etiopii(Dz 8:31-35). Do tych słów odwołują się ewangeliści, gdy mówią jak to Chrystus milczał przed najwyższym kapłanem i nic nie odpowiadał Piłatowi. ,,Wszedł znów do pretorium i zapytał Jeszu: «Skąd Ty jesteś?» Jeszu jednak nie dał mu odpowiedzi” Jana 19:9   ,,Oto Baranek Boży, który gładzi błędy [grzech] świata.”(J 1:29) Tak określił Pana Jeszu Jan  Zanurzyciel. Tak też Pomazaniec pierwszy raz przyszedł, by życie ofiarować, za uwolnienie innych od grzechu, a drugi raz przyjdzie nie z powodu grzechu, ale ukarze się tym, którzy są Jego i wyczekują Go dla ich zbawienia.(Heb 9:29) Gdy Bóg JHWH postanowił uwolnić swój lud z niewoli egipskiej, powiedział do Mojżesza i Aarona; powiedzcie całemu zgromadzeniu Iszraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla...