Jehowa – „Czego uczy Biblia?

12 maja 2017

Oto, co twierdzi Towarzystwo Strażnica:

„Prawdziwi chrześcijanie otaczają czcią imię Boże — Jehowa. Jezus rozsławiał to imię. Pomagał ludziom poznać Jehowę i uczył ich modlić się, żeby Jego imię było uświęcane (Mateusza 6:9). Która religia zachęca do używania imienia Bożego? Przeczytaj Jana 17: 26 i Rzymian 10:13,14.”

Zacznijmy od tego, iż nie ma nigdzie w Nowym Testamencie informacji, że takie imię było używane przez naśladowców Chrystusa ani przez niego samego. W ogóle takiego imienia nie znajdziemy w całej Biblii, nawet w Starym Testamencie. Świadkowie twierdzą, że występuje ono aż 7000 razy, ale to jest nieprawda. W starożytnych manuskryptach istnieje imię Boga, ale jest zapisywane literami JHWH i nikt nie wie, jak je naprawdę wymawiano. Wiadomo jednak, że forma Jehowa jest błędna i Towarzystwo Strażnica ostatnio przyznaje, że tak jest.

Oto dowód, że świadkowie sami przyznają, iż prawdziwe imię Boga jest nieznane:

„W dawnej hebrajszczyźnie nie zapisywano samogłosek. Dlatego obecnie nikt nie może z całą stanowczością orzec, jak w czasach biblijnych wypowiadano JHWH. Czy jednak ma nas to powstrzymywać od posługiwania się imieniem Bożym? Przecież nie wiemy też na pewno, jak w tamtych czasach nazywano Jezusa — może Jeszua, a może Jehoszua. Mimo to ludzie na całym świecie używają różnych form imienia Jezus, wymawiając je zgodnie ze zwyczajem przyjętym w ich języku. Nie mają do tego żadnych zastrzeżeń, chociaż nie znają wymowy z I wieku.”

Źródło: „Czego uczy Biblia?”

W powyższym cytacie świadkowie demaskują samych siebie jako tych, którzy stawiają wyżej tradycję ludzką, niż nauki biblijne.  (Porównajcie z Ew. Marka 7: 1-13). Biblia podaje liczne przykłady, kiedy to Bóg zmieniał komuś imię zamieniając tylko jedną głoskę. Bóg w taki sposób na przykład dokonał zmiany imienia Saraj na Sara, co zmieniło sens z „kłótliwa” na „księżniczka”. Zmienił też imię Abram na Abraham. Bóg przykładał znaczenie do wymowy imienia i nigdzie w Pismach Świętych nie znajdziemy uzasadnienia, by mogło być inaczej.

 „3 Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił: 4 «Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. 5 Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram[wzniosły ojciec], lecz imię twoje będzie Abraham[ojciec mnóstwa], bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. 6 Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, tak że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie”.-1 Mojżeszowa 17: 1-6

„15 I mówił Bóg do Abrahama: «Żony twej nie będziesz nazywał imieniem Saraj[swarliwa, kłótliwa], lecz imię jej będzie Sara[księżniczka, matka królów]. 16 Błogosławiąc jej, dam ci i z niej syna, i będę jej nadal błogosławił, tak że stanie się ona matką ludów i królowie będą jej potomkami». 17 Abraham, upadłszy na twarz, roześmiał się; pomyślał sobie bowiem: «Czyż człowiekowi stuletniemu może się urodzić syn? Albo czy dziewięćdziesięcioletnia Sara może zostać matką?»”-1 Mojżeszowa 17: 15-17

Według Biblii imię jest to całokształt tego wszystkiego, co daną istotę charakteryzuje, wszystkiego, kim i czym dana istota jest i co sobą reprezentuje, a więc jej charakter, cechy, znaczenie, dążenia, posłannictwo.

Świadkowie Jehowy stawiają też Boga na równi z ludźmi, gdy powołują się na zwyczaj szukania odpowiedników naszych imion w różnych językach świata. Robiąc to, z pewnością nie traktują z szacunkiem imienia Bożego. Nie można przecież imienia Stwórcy traktować jak zwykłego ludzkiego imienia.

Przy bliższym zbadaniu okazuje się, że imię Jehowa może być obraźliwe. Dlaczego? Otóż świadkowie Jehowy twierdza, że imię to pochodzi od hebrajskiego czasownika havah, które znaczy „stawać się”. Tylko, że forma Jehowa (po angielsku Jehovah) faktycznie opiera się na hebrajskim czasowniku hovah, który znaczy „burzyć, mącić, rujnować”. I to na pewno nie jest zabawne.

Jak doszło do tego, że nie jesteśmy pewni wymowy imienia Bożego?

Przede wszystkim musimy przyznać, że skoro nie wiemy jak prawidłowo wymówić imię JHWH to znaczy, że Bóg nie chciał byśmy to wiedzieli. Nie może być kwestią przypadku ani tym bardziej wynikiem błędu Bożego, że nie mamy pewności prawidłowej wymowy. Skoro tak się stało to znaczy, że Bóg tak chciał lub tak dopuścił. Nie ma innej możliwości.

Inna sprawa, że imię to dostali Izraelici, a skoro zostali, jako naród odrzuceni to logiczne jest, że imię im zostało odebrane.

„Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.” Mateusza 21:43

Imię Boże jest takim darem jaki dostał naród izraelski, który jednak został mu odebrany zgodnie z nauką pana:

„Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.” Mateusza 25:29

Odebranie imienia zostało przepowiedziane przez proroka Jeremiasza. Wprawdzie pisze na przykładzie Egiptu ale zapowiada, że tak będzie już na zawsze, a to ma swoje konsekwencje z tym związane.

„Dlatego posłuchajcie słowa Pańskiego, cały Judo, mieszkający w ziemi egipskiej. Przysiągłem na swe wielkie Imię - mówi Pan - że w całym Egipcie nigdy nie będzie już wzywane moje Imię przez kogokolwiek z Judy, który by mówił: ‘Na życie Pana’.” Jeremiasza 44:26

Jak doszło do powstania fałszywej wersji Jehowa?

Z początku myślano, że to jest prawidłowe imię, wierzono bowiem, że sekta żydowskich kopistów znała je i przekazała dalej. To sprawiło, że gdy żydowskie środowiska związane z Wielką Nierządnicą zaczęły organizować tajne loże masońskie to imię to pojawiało się na ich ołtarzach w formie Jehovah lub jako tetragram. Taką też formę rozpowszechniono na sakralnych budowlach i w sztuce. Później okazało się, że masoreci utworzyli formę Jehovah świadomie błędnie. Co prawda tłumaczy się ich, że popełnili błąd i to dowodzi, że kompletnie skompromitowali się, jako rzekomi znawcy pism starożytnych. 

To sekta żydowskich masoretów jest pierwszym głosicielem fałszywego imienia. Świadkowie Jehowy stali się ofiarą oszustwa masoretów, ich wiara w imię Jehovah opierała się nie na Bogu i jego Pismach, ale na wierze w nieomylność żydowskiej sekty religijnej. Najpierw loże masońskie, a później świadkowie Jehowy stali się tubą propagandową i duchowymi spadkobiercami żydowskiej sekty masoretów.

Jest to zwiedzenie, które rozgrywa się na przełomie prawie 1000 lata. Tyle dzieli nas od pierwszego pojawienia się słowa Jehovah jako interpretacji tetragramu JHWH. Oszustwo, które rozwija się w tak długim czasie nie podlega kierownictwu jakiegoś pojedynczego człowieka, bo nikt nie żyje tak długo. Kieruje tym siła wyższa, duch zwodniczy, który znajduje kontynuatorów swego dzieła.

,,4 dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga". 2 Kor 4: 4

Świadkowie Jehowy okazali się wyjątkowo aktywni w propagowaniu tego fałszywego imienia i z tego powodu można uznać ich za uwieńczenie dzieła zwodzenia.

Nadszedł czas by obalić wiarę w fałszywe imiona Boga.

Kolejnym powodem, dla którego imię dane Izraelitom musiało ustąpić jest nowe imię, które zostało dane ludziom, w którym mają osiągnąć zbawienie.

„Niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jeszu Pomazańca Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.” Dzieje 4:10-12

„I dałem im poznać twoje imię, i dam je poznać, żeby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich, a ja w jedności z nimi.” Jana 17:26

imię, które Chrystus rozsławiał, dostał od swojego Ojca.  Nieco wcześniej w tym samym rozdziale czytamy:

„I już nie jestem na świecie, ale oni są na świecie, a ja przychodzę do ciebie. Ojcze Święty, czuwaj nad nimi ze względu na twoje imię, które mi dałeś, żeby oni byli jedno, tak jak my. Gdy byłem z nimi, czuwałem nad nimi ze względu na twoje imię, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, i żaden z nich nie zginął oprócz syna zagłady, żeby się spełniło Pismo.” Jana 17:11,12

A jakie imię dostał Syn Boży od Ojca? Okazuje się, że anioł o imieniu Gabriel najpierw powiedział Marii, jak ma mieć na imię dziecko, które urodzi, a później nakazał Józefowi, by to imię dał dziecku, które urodzi jego żona. Wyjaśnił też, dlaczego takie imię. Było to imię, które w języku hebrajskim znaczyło Zbawiciel. Anioł powiedział do Józefa:

„Urodzi ona syna, a ty masz go nazwać imieniem Zbawiciel, on bowiem wybawi swój lud od ich grzechów.” Mateusza 1:21 (Łukasza 1:31; 2:21)

Niestety, w naszych przekładach Biblii tłumacze przekręcili to imię, ale to już jest inny temat. Faktem jest, że Jeszu dostał imię od Ojca i to imię rozsławił na chwałę Boga. W wypowiedzi anioła na temat imienia dziecka znajdujemy identyczny sens i powiązanie, jak w wypowiedzi Pana naszego w modlitwie zanotowanej w Jana 17:12.

„Gdy byłem z nimi, czuwałem nad nimi ze względu na twoje imię, które mi dałeś [ZBAWICIEL], i ustrzegłem ich [wybawiłem], i żaden z nich nie zginął oprócz syna zagłady, żeby się spełniło Pismo.” Jana 17:12

Innymi słowy Chrystus mówi, że z uwagi na to, iż dostał od Ojca imię Zbawiciel, to dołożył starań, by ustrzec tych, których Bóg mu dał. Wprawdzie nie ustrzegł Judasza, ale to był wyjątek, ponieważ musiało spełnić się proroctwo. Taki jest sens słów Pana, ale świadkowie Jehowy nie potrafią połączyć sensu wypowiedzi ze znaczeniem imienia, jakie Syn dostał od Ojca. Zresztą nie chcą tego dostrzec. Zależy im tylko, by tymi wersetami uzasadnić głoszenie imienia Jehowa.

„Aby na imię Jeszu zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jeszu Pomazaniec jest Panem dla chwały Boga Ojca.” Filipian 2:10,11

Niestety szatan przypuścił atak także na imię naszego pana Jeszu, dlatego spora część tak zwanego chrześcijaństwa usiłuje czcić Chrystusa pod zupełnie fałszywymi imionami.

Stanisław sługa Pana Jeszu


http://jeszu.org/ojcze-uswiec-swoje-imie/

http://jeszu.org/imie-iesu-w-biblii/

http://www.jeszu.pl/2015/11/imie-chrystusa-w-starym-testamencie.html

http://www.jeszu.pl/2017/01/10-powodow-dla-ktorych-powinienes-znac.html

Udostępnij

2 komentarze

  • kasia 14 lipca 2017jako15:48

    Zdecydowanie moj ulubiony artykul na tym blogu. Naprawde swietnie wyjasnione od a do z . Jesli jakis swiadek jehowy po przeczytaniu tego artykulu nadal ma jakies watpliwosci czyje imie Bog zechcial zeby bylo czczone i za sprawa jakiego imienia Bog teraz odbiera czesc i chwale oraz w jakim imieniu mamy zbawienie to jakze wielka jest ciemnosc jaka spoczywa na ich oczach ! Drodzy swiadkowie, obudzcie sie , przejrzyjcie na oczy , odrzuccie ludzka tradycje i zwodnicze nauki swoich falszywych prorokow ktorych otaczacie niezasluzona czcia i szacunkiem ! Obudzcie sie zanim nie bedzie za pozno , nie obrazajcie Boga nazywajac Go maciciel , burzyciel . Padnijcie na kolana przed Jego synem i blagajcie o przebaczenie jesli chcecie zachowac swoje dusze ! Nie ufajcie ludziom , zaufajcie Chrystusowi i jego imieniu Jeszu ktore dostal od Ojca , a On poprowadzi Was do zbawienia.

  • Viko 23 stycznia 2019jako11:19

    Ładny artykuł pod kontem zbyt rygorystycznego podejścia do imienia Jehowa przez świadków tz ze uczynili z tego priorytet w nauczaniu choć jak udowodniono nie znamy to dokładnie. Natomiast czy moje imie w Polsce brzmi np Piotr a w greckim Petra czy w wymowie angielskiej Pita nie robilbym z tego sfery i sądzę że Bóg się tym nie przejmuje.

Dodaj komentarz