JHWH Bóg miłujący prawość, a nienawidzący nieprawość
Bez kategorii / 16 maja 2018

 (1 Mojżeszowa 12:1-3; 22:1-14). Bóg oświadczył wtedy: „Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan [w tekście hebrajskim: ,יהוה JHWH. ,,«Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest udziałem] twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu»" - Ks. Rodzaju 22: 16-18 Kim On jest, zadają pytania ludzie? Jedni mówią i opisują jako krwawy Bóg a inni mówią miłościwy, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze, tak relacjonuje Mojżesz,, (Ks. Pp 32:1-7). Aby dowiedzieć się kim jest Bóg JHWH musimy zasięgnąć źródła, czyli do Biblii. JHWH to imię Bóg Iszraela(J 1:9-11; Iz 43:10) . Chcąc spełnić obietnice dane Abrahamowi, Bóg wszedł w szczególne przymierze z narodem. Owo przymierze zawarł przez Mojżesza, wybitnego przywódcę hebrajskiego i pośrednika między Bogiem a Iszraelem. ,,Rzekł Pan do niego: «Oto kraj, który poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi słowami: Dam go twemu potomstwu…” - P. Prawa 34: 4 Kanaan, Kananejczycy. Kim byli? Kananejczykami nazywano ludy wywodzące się od tego syna Chama, a Kanaanem kraj, który zamieszkiwali. Z opisu granic Kanaanu wynika, że...