JHWH Bóg miłujący prawość, a nienawidzący nieprawość

16 maja 2018

 (1 Mojżeszowa 12:1-3; 22:1-14). Bóg oświadczył wtedy: „Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan [w tekście hebrajskim: ,יהוה JHWH.

,,«Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest udziałem] twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu»" - Ks. Rodzaju 22: 16-18

Kim On jest, zadają pytania ludzie? Jedni mówią i opisują jako krwawy Bóg a inni mówią miłościwy, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze, tak relacjonuje Mojżesz,, (Ks. Pp 32:1-7). Aby dowiedzieć się kim jest Bóg JHWH musimy zasięgnąć źródła, czyli do Biblii.

JHWH to imię Bóg Iszraela(J 1:9-11; Iz 43:10) . Chcąc spełnić obietnice dane Abrahamowi, Bóg wszedł w szczególne przymierze z narodem. Owo przymierze zawarł przez Mojżesza, wybitnego przywódcę hebrajskiego i pośrednika między Bogiem a Iszraelem.

,,Rzekł Pan do niego: «Oto kraj, który poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi słowami: Dam go twemu potomstwu…” - P. Prawa 34: 4

Kanaan, Kananejczycy. Kim byli?

Kananejczykami nazywano ludy wywodzące się od tego syna Chama, a Kanaanem kraj, który zamieszkiwali. Z opisu granic Kanaanu wynika, że rozciągał się on od granic Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, Gomory, Admy i Seboim - aż do Leszy(Rodz 10: 19) Spośród 11 plemion kananejskich (Rdz 10:15-19) dominującą pozycję najprawdopodobniej zajmowali Amoryci(Rodz 10: 20) Plemiona Kanaanu - Jebusyci, Sydończycy, Arwadyci, Chamatyci, Arkici, Synici i Chemaryci(Wj 23:23; 34:11)

Dlaczego Bóg JHWHA kazał zgładzić Kananejczyków?

Ze sprawozdań biblijnych dowiadujemy się, że Iszraelici mieli zgładzić mieszkańców Kanaanu (Lb 21:1-3, 34, 35; Joz 6:20, 21; 8:21-27; 10:26-40; 11:10-14). Na tej podstawie niektórzy krytycy twierdzą, że Pisma Hebrajskie, czyli tzw. Stary Testament, są przepojone okrucieństwem, mordem i żądzą krwi.

Niemniej wchodzi tu kwestia, czy uznaje się prawa Boga JHWH do sprawowania i zwierzchnictwa nad ziemią(Rdz 18:25)

W ziemi kananejskiej rozpleniły się takie obrzydliwe praktyki, jak bałwochwalstwo, niemoralność i przelew krwi. Religia i kult Kananejczyków charakteryzował się wyjątkowym upodleniem i zepsuciem — „święte słupy”, a obrzędy odprawiane na „świętych wyżynach” często sprowadzały się do odrażających, wyuzdanych orgii seksualnych (Wj 23:24; 34:12, 13; Lb 33:52; Pwt 7:5). Do przewinień popełnianych w ziemi kananejskiej należały kazirodztwo, homoseksualizm i sodomia; z ich powodu stała się ona nieczysta i by‛ was ziemia nie wyplunie z powodu splugawienia jej, tak jak wypluła naród, który był przed wami. ’ (Kpł 18:2-25). Ohydne zwyczaje Kananejczyków obejmowały też magię, rzucanie zaklęć, spirytyzm oraz palenie dzieci na ofiarę (Pwt 18:9-12).

W podbojach brani niewolnicy zmuszani byli do uczestniczenia w orgiach seksualnych. Pary małżeńskie brały niewolników do orgii. Nie dziwi nas, że apostoł Piotr pisał ,,We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg.”

Ofiary dla bogów składane nie tylko ze zwierząt i dorosłych ludzi, ale także z dzieci, aby przebłagać bóstwa. Najważniejszym bóstwem Kananejczyków był Baal (Sdz 2:12, 13; por. Sdz 6:25-32; 1Kl 16:30-32). Boginie Asztarte (Sdz 2:13; 10:6; 1Sm 7:3, 4), Aszerę i Anat przedstawiono w tekstach egipskich jako boginie-matkę.

Dzieci przy stole razem biesiadowali z rodzicami i popijali trunki, które upijały lub odurzały. Kapłani na ołtarzach wyciosanych przelewali krew ofiarną ze zwierząt, dorosłych ludzi i dzieci. W czasie estymy i obrzędu liturgicznego spożywano halucynogeny(rośliny, które wywołują halucynacje).

Uroczystości świąteczne na cześć głównego boga Kananejczyków Baala rozpoczynają się już wczesnym rankiem, kiedy cała rodzina wstaje, by z nabożną czcią powitać wschodzące słońce. Początek wiosny był świętym okresem dla Kananejczyków, uprawiających kult płci i sodomii. Jajko i zając stanowiły symbole bogini płodności Asztarte, inaczej Isztar. Pałała ona nienasyconą lubieżnością i żądzą krwi.

,,To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych żądz - 3 Piotra 3: 3

,,Mówili do was, że w ostatnich czasach pojawią się szydercy, którzy będą postępowali według własnych bezbożnych pożądliwości. - Judy 1:18

Piotr czy Juda mówi o szydercach, którzy będą postępowali po swojemu. Jeśli będą służyć Bogu to tak jak im się podoba a nie tak jak Bóg oczekuje. Przykładem tu może być stosunek do Boga JHWH, którego uważają, ze jest przepojony okrucieństwem, mordem i żądzą krwi. Tym(szydercom) ludziom, którym dzieje się krzywda lub mordują im dzieci, czy żony, maja prawo sami wykonać wyrok albo żądają karę śmierci od sądów. Gdy Bóg wymierza karę to krzyczą, że jest okrutnym i krwawym Bogiem.

Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta, bo chce postępować według swoich pragnień a nie według Bożych wytycznych.

To prawda są ludzie, którzy wyrządzają krzywdę innym i znajdują w tym przyjemność. Przykładem mogą być mieszkańcy Syrii, którzy są terroryzowani przez bandy ISIS. Kiedy tacy ludzie znęcają się nad innymi ludźmi wówczas obserwatorzy pytają gdzie jest Bóg, gdy to się dzieje? Kiedy natomiast Bóg interweniuje i zabija wszystkich by powstrzymać zło wówczas często te same osoby oskarżają Boga o okrucieństwo. Chciałoby się powiedzieć: „Zastanówcie się, co wy mówicie? Jak Bóg likwiduje zło to wam się nie podoba i jak nie likwiduje to też wam się nie podoba”

Jeśli chcemy by nasza krzywda została pomszczona, czyli wyrównana to zostawmy to sądowi Bożemu.

Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście. Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę - mówi Pan - ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód - nakarm go. Jeżeli pragnie - napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.” - Rzymian 12:19-21

Sąd Boży

,,Wszystkim nam bowiem trzeba się będzie pokazać przed sędziowskim krzesłem Chrystusa, aby każdy sobie odebrał to, co poprzez ciało (zrobił), i ze względu na to, czego dokonał — czy to dobrego czy złego". - 2 Koryntian 5: 10

 

Stanisław sługa Pana Jeszu.


 

Udostępnij

Jeden komentarz

Dodaj komentarz