Nie zaparłeś się mego imienia

30 czerwca 2018

Zaprzeć się imienia można na kilka sposobów np. wyrzekając się imienia Jeszu lub zmieniając to imię na inne, mniej lub bardziej podobne do poprzedniego.

Przeciwnikom Pana Jeszu przeszkadzało, że, mimo iż został on zabity jego imię staje się coraz bardziej znane i popularne. Byli przekonani, że wystarczy zabić przywódcę a reszta się rozejdzie i problem zniknie (Dzieje 5:36,37). Takie przypadki już historia zanotowała wcześniej, więc faryzeusze działali według sprawdzonej metody. Tymczasem Jeszu zabili a o nim jest coraz głośniej. Z pewnością gdyby Piotr z Janem zaproponowali inne imię, to faryzeusze nie mieliby nic przeciw temu by dalej głosili byleby nie powoływali się na imię tego, którego oni zabili.

Dzieje 5: 40 "Usłuchali go zatem i wezwawszy apostołów, wychłostali ich i rozkazali im, żeby przestali mówić z powoływaniem się na imię Jeszu, i pozwolili im odejść."

Czyje imię otaczasz szacunkiem twoje własne czy Boże?

Prawie każdy człowiek otacza swoje imię szacunkiem. Postępowanie takie jest słuszne, gdyż twoje imię oznacza ciebie samego. Poczucie własnej godności zaszczepił ci twój Stworzyciel. Bóg odznacza się godnością i szanuje swoje imię. Aby sobie z tego w pełni zdać sprawę, wystarczy przypomnieć Dziesięcioro Przykazań.

,,Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy” - Ks. Wyjścia 20: 7 BT

Zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś.

,,Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje”. - Jana 17: 6

Pierwsza fraza tego wersetu to ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα. Pierwsze słowo, φανερόω (phaneroō), oznacza "ujawniać, pokazać lub widzieć, co było ukryte lub nieznane" i "ujawniać poprzez nauczanie" zgodnie z leksykonem. Kluczowym słowem w następnej części tego wyrażenia (σου τὸ ὄνομα) jest ὄνομα (onoma). To słowo oznacza "imię" - które otrzymał od Boga Ojca.

,,Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno”.  - Jana 17: 11

Pan Jeszu w modlitwie mówi; , zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś' Pan Jeszu mówi, że otrzymał - δίδωμι (didōmi) - Imię od Boga. To zostało dane Jeszu - to był dar. Greckie słowo [δίδωμι (didōmi) 1325 - strog & Yang] oznacza "obdarować, mianować, wręczyć, a w średnim znaczeniu tak, że obdarować kogoś prezentem"

Danie komuś czegoś wyjątkowego ("dar") wyraźnie odnosi się do imienia Boga danego Panu Jeszu, a Pan Jeszu dziękuje Bogu za to że otrzymał imię które znaczy Zbawiciel.

,,I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni»”. - Dz 4: 12

Imię Jeszu ישוע (Jeszu - Zbawiciel).

Zastanów się najpierw nad znaczeniem własnego imienia. Co się stanie, jeśli nagle usłyszymy, jak wzywa się błędnie lub przekręca nasze imię lub nazwisko? Nie jest nam obojętne jak ludzie do nas się zwracają. Każda szanująca się osoba będzie dbała o swoje imię i nazwisko.

Pan nasz Jeszu otrzymał imię, które już od dawna było mu przeznaczone jeszcze w czasach, gdy nie było języka greckiego. Imię to występuje w Starym Testamencie. Po raz pierwszy pojawia się u następcy Mojżesza. Sam Mojżesz zmienia jego imię z Pomocnik (Lawszu, להושע) na JA-Zbawia (Jawszu, יהושע). Następca Mojżesza, którego dziś znamy pod imieniem Jozue dostał imię, jakie miał mieć przyszły Mesjasz.

Na samym początku istnienia tego imienia w języku hebrajskim (księgi Mojżesza i Jozuego) zapisywano je jako יהושוע (Jawszu – JaZbawia), a bliżej naszych czasów zapis tego imienia skrócono do ישוע (Jeszu - Zbawiciel).

Dzieje 8:12 “Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który nauczał o królestwie Bożym oraz o imieniu Jeszu Pomazańca, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali zanurzenie.

Osobę Jeszu reprezentuje jego imię i kiedy on się staje sławny to także jego imię dosłownie staje się sławne.

,,Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą”. - 1 Jana 1: 6

W tłumaczeniach biblijnych, jest imię Jezus, ale to jest wynik ingerencji tłumacza i od początku tak nie było (2 Piotra 2:3). Nie potrafią zrozumieć, że nie mamy w Polsce oryginału, a forma Jezus nie była używana przez pisarzy biblijnych. Niektórzy posuwają się nawet, by bluźnić imieniu Pana twierdząc, że jest przekleństwem. Są na tyle nieświadomi tego co mówią, że nie zdają sobie sprawy, że to imię w prawidłowej formie Jeszu.

Nie ma innego imienia niż to, które znajdujemy w manuskryptach hebrajskich i greckich. Stary i Nowy Testament przekazał nam tylko jedno imię, choć zapisane za pomocą dwóch odmiennych alfabetów. Jeśli staramy się ujednolicić oba zapisy, to wychodzi nam jedno i to samo imię.

 

Naszym Panem i Mistrzem jest Jeszu.

 

Stanisław sługa Pana Jeszu


stachsos33@gmail.com

Udostępnij

Jeden komentarz

Dodaj komentarz