Bądźcie więc naśladowcami Boga

2 lipca 2018

Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu” - Efezjan 5: 1,2

SŁUSZNIE powiedział ktoś w swoim czasie, że „człowiek jest stworzeniem skłonnym do naśladowania” oraz że „znacznie więcej uczymy się dzięki naśladownictwu niż dzięki świadomemu wysiłkowi umysłu”. Już grecki filozof Arystoteles orzekł: „W człowieku od dzieciństwa tkwi pęd do naśladownictwa

Idole

Słowo „idol” wskazuje na rodzaj ślepego zapatrzenia się w kogoś lub coś i stanowi dzisiaj odpowiednik dawnego bałwochwalstwa[oddawanie czci bożkom]. Biblia jest w pewnym sensie historią idoli. Pewnego dnia wziął Bóg Abrahama, który służył innym bogom(Joz 24: 2b). Lecz to zerwanie z bożkami, aczkolwiek radykalne, nie miało się dokonać raz na zawsze. Potomkowie Abrahama ciągle będą musieli ponawiać swoją decyzję i ruszać za Jedynym, zamiast za tym, który jest usposobieniem nicości.

Bójcie się więc Pana i służcie Mu w szczerości i prawdzie! Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki i w Egipcie, a służcie Panu!(…) «Usuńcie więc bogów obcych spośród was i zwróćcie serca wasze ku Panu, Bogu Iszraela». I odrzekł lud Jozuemu: «Panu, Bogu naszemu, chcemy służyć i głosu Jego chcemy słuchać»”.- Jozuego 24: 14-23

To mówi Pan: 
«Jaką nieprawość znaleźli we Mnie wasi przodkowie, że odeszli daleko ode Mnie? Poszli za nicością i stali się sami nicością”. - Jeremiasza 2: 5

Od czasu otrzymania dekalogu Iszrael wie, że nie wolno mu sporządzać sobie obrazów, gdyż człowiek sam jest autentycznym obrazem Boga.(Wyj 20: 3; Pp 5: 7,8,9). Iszaelici którzy rzeźbili złote cielce (woły), by mieć symbol Bożej mocy, staną się przedmiotem gniewu Bożego oraz dotkliwej ironii proroków. (porównaj - Sędziów 17-18)

Dlatego po zastanowieniu się król sporządził dwa złote cielce i ogłosił ludowi: «Zbyteczne jest, abyście chodzili do Jeruszalem. Iszraelu, oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej!»” 1 Królewska 12: 28

Odrzucam cielca twojego, Samario, gniew mój się przeciw niemu zapala; jak długo jeszcze nie będą mogli być uniewinnieni” - Ozeasza 8: 5

Nowy Testament ma takie samo podejście do idoli. Pomazańcowi w I wieku ciągle odczuwali pokusę nowego popadnięcia w pogaństwo, które było przesiąknięte całe ówczesne życie.(porównaj 1 Kor 10: 25-30) Należy unikać bałwochwalstwa, jeśli się chce wejść do Królestwa Bożego.(Gal 5: 20)

Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg:

Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich,

i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem”. - 2 Koryntian 6: 16

Bałwochwalstwo czy tzw. ,kult idoli, nie oznacza postawy, która raz na zawsze odeszła do przeszłości'. Odradza się ona ciągle na nowo pod różnymi postaciami np.;  Podziwiamy jakąś osobę? Publiczny obraz znanych osobistości bożyszcz estrady i sportu, zwykle nie jest niczym innym, jak tylko staranną fasadą, efektem planowych działań mających na celu zakrycie wad, zdobycie poklasku, a głównie sprzedanie swego wizerunku!

Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta(...)Podając się za mądrych stali się głupimi. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów - Rzymian 1: 18-32

Posłaniec Paweł prowadzi dalej tę krytykę bałwochwalstwa, łącząc ją zresztą z kultem demonów(1 Kor 10: 20), żądzy panowania nad innymi(Mat 23: 1-12), władzy politycznej(Ap 13:8), przyjemności, zazdrości lub nienawiści(Tt 3:3).

Wszystko to prowadzi do śmierci, podczas gdy owocem Tchnienia(Ducha)jest życie. Poza tymi występkami, które są swego rodzaju bałwochwalstwem, kryje się negacja Boga, który tylko On i Jego Syn zasługuje na zaufanie.

Kiedy bowiem byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Jakiż jednak pożytek mieliście wówczas z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć. Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego - życie wieczne. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jeszu, Panu naszym”. - Galtów 6: 21

 

Stanisław sługa Pana Jeszu


stachsos33@gmail.com

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz