Wielki tłum
Bez kategorii / 30 września 2018

„Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie - mówiących: «Alleluja!” - Objawienie 19:1   Jak kiedyś Iszrael(Wyj 19:6), tak teraz nowy lud ma się narodzić z inicjatywy Bożej. Oczyści On swój lud, zmieni mu serce, tchnie weń swego Ducha(Ez 36: 26, 27), wyłączy z jego łona grzeszników i ocali resztę pokornych i sprawiedliwych(Iz 10:20; Sof 3:13) Z  tym ludem stworzonym przez Boga(Iz 65:18), Bóg zawrze nowe przymierze, za pośrednictwem swego Syna(Jer 32:13; Ez 37:26; 1 Tym 5:2) „I zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z nimi. <Założę ich i rozmnożę>, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. Mieszkanie moje będzie pośród nich, a Ja będę ich Bogiem, oni zaś będą moim ludem.” - Ezechiela 37: 26,27 Lud będzie ,,ludem świętym"(Iz 62:12), trzodą(Jer 31:10) i oblubienicą(Oz 2:21) Mocą Nowego Przymierza przypieczętowanego krwią Jeszu Pomazańca, stworzył Bóg nowy lud, w stosunku do którego urzeczywistniają się w całej pełni słowa apostoła Pawła: „co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.” - 2 Koryntian 6: 16b Jest to lud, którego grzechy Pan Jeszu zgładził i którego uświęcił własną krwią(Heb 13: 12), lud, do którego wchodzi...