Czy nasze poznanie jest cząstkowe?
Bez kategorii / 25 lipca 2017

Spotkałem się ostatnio z osobami, które wyrażają pogląd, że nie jest możliwe dokładne poznanie imienia naszego Pana i Zbawiciela i przytaczają wersety biblijne ap. Pawła z 1 listu do Koryntian 13: 9, 10 - nasze poznanie jest cząstkowe, więc upieranie się przy tym czy owym jest bez sensu. Również przytaczają te wersety zwolennicy trójcy. " 9 Po części, bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. 10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.(…) 12 Teraz widzimy jakby wzwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany" 1 Kor 13: 9,10,12 Jest to jedno z najbardziej błędnie interpretowanych wypowiedzi posłańca Pawła. Trzeba jasno stwierdzić, że te wersety nie powinny być wyrwane z kontekstu.

W prawie (zakonie) namaszczenie było ceremonią
Bez kategorii / 23 lipca 2017

Namaszczenie to, ,polanie olejem osób, (in. pomazanie) Namaszczenie występuje formie czasownikowej. W Starym Testamencie jest mowa o tym, że namaszczani są królowie i kapłani, i że dzięki temu zostają oni powołani do „poświęcenia na urząd czy służbę”  (por. Wj 30: 22-32; 1 Sm 10: 1; Ps 2: 2; Iz 45: 1; 61: 1) „22 I tak powiedział Pan do Mojżesza: 23 «Weź sobie najlepsze wonności: pięćset syklów obficie płynącej mirry, połowę tego, to jest dwieście pięćdziesiąt syklów wonnego cynamonu i tyleż, to jest dwieście pięćdziesiąt syklów wonnej trzciny, 24 wreszcie pięćset syklów kasji, według wagi przybytku, oraz jeden hin oliwy z oliwek. 25 I uczynisz z tego święty olej do namaszczania. Będzie to wonna maść, zrobiona tak, jak to robi sporządzający wonności. Będzie to święty olej do namaszczania.” 2 Mojżeszowa 30: 22-25

Cz 3. – Dwunastu synów Jakuba Iszraela(Israel hebr. יִשְרָאֵל, Iszra’el).
Bez kategorii / 14 lipca 2017

Dwunasta synów Jakuba, czyli Iszraela, trzymało się razem, tworząc jeden naród, który jednak składał się z dwunastu spokrewnionych pokoleń. Właśnie ów naród okazał się szczególnym ,,nasieniem,, którym doznało utrapień przepowiedzianych przez Boga przy zawieraniu z Abrahamem przymierza co do objęcia w posiadanie Ziemi Obiecanej. Jak do tego doszło? W okresie głodu, której w tej okolicy panował przez siedem lat, dzięki Bogu Jakub przeniósł się razem ze swymi dziećmi i ich rodzinami do obcej ziemi egipskiej. Jedenasty syn Jakuba, Józef, był wówczas w Egipcie ministrem do spraw wyżywienia. Jakub (Iszrael) umarł tam, wypowiedziawszy przedtem proroctwo o swych synach. Gdy przyszła kolej na czwartego syna Judę, Jakub wypowiedział następujące proroctwo odnoszące się do władzy Królestwa:

Jeszu Pomazaniec Boży
Bez kategorii / 13 lipca 2017

W mieście Nazarecie w prowincji Galilei posłaniec(anioł) Gabriel powiedział do Judejskiej dziewicy Mariam: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jeszu. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Ten Jeszu nie miał mieć ludzkiego ojca: „«Tchnienie Święte zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym» - Łukasza 1: 26-37 Zwiastunem(przygotowującą drogę), Jeszu, Syna Boga Najwyższego, miał być Jan Zanurzyciel, bo gdy Jan urodził się w mieście Judy, jego ojciec Zachariasz wypowiedział o nim następujące proroctwo:

Abraham przyjaciel Boga Wszechmocnego, Cz 2. – Ofiara z Izaaka
Bez kategorii / 3 lipca 2017

A przez wiarę Abraham, gdy został wystawiony na próbę, niejako ofiarował Izaaka, i człowiek, który rad otrzymał obietnicę, próbował ofiarować swego syna, choć mu powiedziano: To, co będzie nazwane ,,twoim potomstwem,, przyjdzie przez Izaaka. Gdy Abraham miał już zabić Izaaka, który leżał związany na ołtarzu, poseł (anioł) Boży powstrzymał go od dalszego działania(Joba 1: 6-12). Abraham zauważył barana uwikłanego w pobliskich zaroślach i to zwierzę złożył na ofiarę zamiast Izaaka. Miejsce to nazwał ,,Pan widzi,, Potem poseł Boży zawołał do Abrahama i powiedział: ,, 15 Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: 16 «Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna twego jedynego, 17 będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. 18 Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest udziałem] twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu». -Mojżeszowa 22: 1-18 BT