W prawie (zakonie) namaszczenie było ceremonią

23 lipca 2017

Namaszczenie to, ,polanie olejem osób, (in. pomazanie) Namaszczenie występuje formie czasownikowej. W Starym Testamencie jest mowa o tym, że namaszczani są królowie i kapłani, i że dzięki temu zostają oni powołani do „poświęcenia na urząd czy służbę”  (por. Wj 30: 22-32; 1 Sm 10: 1; Ps 2: 2; Iz 45: 1; 61: 1)

„22 I tak powiedział Pan do Mojżesza: 23 «Weź sobie najlepsze wonności: pięćset syklów obficie płynącej mirry, połowę tego, to jest dwieście pięćdziesiąt syklów wonnego cynamonu i tyleż, to jest dwieście pięćdziesiąt syklów wonnej trzciny, 24 wreszcie pięćset syklów kasji, według wagi przybytku, oraz jeden hin oliwy z oliwek. 25 I uczynisz z tego święty olej do namaszczania. Będzie to wonna maść, zrobiona tak, jak to robi sporządzający wonności. Będzie to święty olej do namaszczania.” 2 Mojżeszowa 30: 22-25

W prawie (zakonie) namaszczenie było ceremonią, przez którą kapłani bywali postanowieni do służby. Oni byli pomazywani szczególnym olejem, zwanym „Świętym olejem pomazania”

„(…)25 Będzie to święty olej do namaszczania.(…) 30 Namaścisz też Aarona i jego synów i poświęcisz ich, aby Mi służyli jako kapłani. 31 Do Izraelitów powiesz tak: "To jest święty olej namaszczenia dla was i dla waszych pokoleń. 32 Nie wolno go wylewać na ciało żadnego człowieka i nie wolno go sporządzać w takim połączeniu, gdyż jest święty i święty będzie dla was". – Mojżeszowa 30: 25-33,38

Tym olejem nikt nie mógł być pomazany, oprócz kapłanów i nikt nie powinien go posiadać, ani wyrabiać.

Olej ten wyobrażał Tchnienie Święte, którego prawdziwe „królewskie kapłaństwo” jest zapieczętowane, jako synowie Boga. Jedynie ci kapłani, którzy się poświęcili (ofiarowali) byli w ten sposób namaszczeni.

 Aaron, będąc sam grzesznym człowiekiem podobnie jak inni ludzie, musiał się obmywać, aby mógł odpowiednio reprezentować czystość Jeszu, który nie zaznał grzechu(1 Pt 2: 22), i omyty wodą przez słowo Boże.

„26 aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo – Efezjan 5: 26

Po umyciu Aaron ubierał się w szatę „chwałę i piękno” potem olej Namaszczenia był wylany na jego głowę.

„5 Potem weźmiesz szaty i ubierzesz Aarona w tunikę, w suknię, w efod, w pektorał, i przymocujesz go przepaską efodu. 6 A włożywszy mu tiarę na głowę, umieścisz święty diadem na tiarze. 7 Następnie weźmiesz olej do namaszczenia i wylejesz go na jego głowę, i namaścisz go”. – 2 Mojżeszowa 29: 5-7

Każda część opisana wyobraża zacność i Wielkość Zbawiciela – Głowy i Ciała, którego Bóg przewidział, spoglądając w przyszłość do czasu objawienia się Syna Bożego i wypełnienia się Jego Obietnic.

„4 Pan przysiągł i żal Mu nie będzie: «Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”. - Psalm 110: 4

„17 Dane Mu jest bowiem takie świadectwo: Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. – Hebrajczyków 7: 17

Ty jesteś kapłanem na wieki według wzoru Melchizedeka. Co oznacza ów wzór? List Pawła do Hebrajczyków odpowiada na wszystko, czego nie precyzuje Stary Testament.

Hebrajczyków 5: ,,1 Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. 2 Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. 3 I ze względu na nią powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. 4 I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. 5 Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale [uczynił to] Ten, który powiedział do Niego:

Ty jesteś moim Synem,

Jam Cię dziś zrodził,

6 jak i w innym [miejscu]:

Tyś jest kapłanem na wieki

na wzór Melchizedeka.

7 Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. 8 A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. 9 A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, 10 nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka,,.

Hebrajczyków 6:18-20 18 abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe jest, by skłamał Bóg, mieli trwałą pociechę, my, którzyśmy się uciekli do uchwycenia zaofiarowanej nadziei. 19 Trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, [kotwicy], która przenika poza zasłonę, 20 gdzie Jeszu poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.

Hebrajczyków 7: 1-19 „1 Ten to Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów, i udzielił mu błogosławieństwa. 2 Jemu Abraham także wydzielił dziesięcinę z całego [łupu]2. Imię jego najpierw oznacza króla sprawiedliwości, a następnie także króla Szalemu, to jest Króla Pokoju. 3 Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani też końca życia, upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. 4 Rozważcie, jak wielki jest ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. 5 Wprawdzie i ci z synów Lewiego, którzy otrzymują kapłaństwo, mają zgodnie z Prawem polecenie pobierania dziesięciny od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i ci wywodzą się z rodu Abrahama. 6 Tamten, który nie wywodził się z ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił tego, który miał obietnice. 7 Nie ma zaś żadnej wątpliwości, iż to, co mniejsze, otrzymuje błogosławieństwo od tego, co wyższe. 8 Ponadto tu biorą dziesięciny ludzie, którzy umierają, tam zaś ten, o którym wydane jest świadectwo, że żyje. 9 I jeśli się można tak wyrazić, także Lewi, który pobiera dziesięciny, złożył dziesięcinę w osobie Abrahama. 10 Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł mu na spotkanie. 11 Gdyby więc doskonałość została osiągnięta przez kapłaństwo lewickie, lud bowiem otrzymał Prawo, oparte na nim, to po co było potrzeba ustanawiać jeszcze innego kapłana na wzór Melchizedeka, a nie na wzór Aarona? 12 Ze zmianą bowiem kapłaństwa musi też nastąpić zmiana Prawa. 13 Ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. 14 Wiadomo przecież, że nasz Pan wyszedł z pokolenia Judy, a Mojżesz nic nie wspomniał o kapłanach z tego pokolenia. 15 Jest to jeszcze bardziej oczywiste i wskutek tego, że na podobieństwo Melchizedeka występuje inny kapłan, 16 który stał się takim nie według przepisu prawa cielesnego, ale według siły niezniszczalnego życia. 17 Dane Mu jest bowiem takie świadectwo: Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. 18 Zostaje przeto usunięte poprzednie Prawo z powodu swej słabości i nieużyteczności. 19 Prawo nie dawało niczemu pełnej doskonałości, było jednak wprowadzeniem tylko lepszej nadziei, przez którą zbliżamy się do Boga.”

W ten sposób sprawa się wyjaśnia, Pan Jeszu, tak jak Melchizedek, jest jednocześnie królem i kapłanem, co było niemożliwe w ramach Prawa Mojżeszowego(Lb 1: 1; 3: 6-16; 1 Sam 8: 1-25; 16: 1 do 17: 25) Wynika z tego jeszcze jeden ważny wniosek: “skoro zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa”. Ponadto o Melchizedeku — nie mówi o jego przodkach ani o ewentualnych potomkach. Informacje te po prostu nie znalazły się w Biblii. Jeszu nie miał żadnych potomków ani następców, którzy by przejęli po nim urząd kapłański. Również pod tym względem nie ma rodowodu.

„24 [Jeszu] Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. 25 Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi” (Hebrajczyków 7:24, 25).

 

Stanisław sługa Pana Jeszu.


Ps.

"Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, 10 aby na imię Jeszu zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. 11 I aby wszelki język wyznał, że Jeszu Pomazaniec jest PANEM - ku chwale Boga Ojca" List Pawła do Filipian 2: 9-11

"10 to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Iszraela, że w imię Jeszu Pomazańca Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. 11 On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. 12 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni»". Dzieje Apostolskie 4: 10-12

Jeszu Pomazaniec jest Panem i Zbawicielem, i nie mam w żadnym innym zbawienia, ta cudowna prawda ze słowa Bożego odsłania piękno Dobrej Nowiny, o jednorodzonym Synu Bożym, władcy królów ziemi, który z woli Boga Ojca wykupił tych którzy wierzą w jego imię jakie jest dane ludziom szukających zbawienia.  

stachsos33@gmail.com

Udostępnij

Jeden komentarz

  • Artur 24 lipca 2017jako12:52

    Po zburzeniu świątyni Jerozolimskiej przez rzymian skończyła się służba dla prawa(przymierza) Mojżeszowego(cielesnego) a zaczęła się służba dla Chrystusa-nowe przymierze-Hbr.8:6-13.Mamy też taką ciekawą informację-Hbr.9:8″Przez to pokazuje Duch Święty, że jeszcze nie została otwarta droga do Miejsca Świętego, dopóki istnieje pierwszy przybytek.” Pozdrawiam bracie i dziękuję za ciekawy artykuł.

Dodaj komentarz