Czy Iszrael jest narodem wybranym?

19 czerwca 2017

"I tak cały Iszrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakowa." - Rzymian 11:26

                                                                                   

Nauczanie przez sekciarskie kościoły i wyznania, które błędnie zinterpretowały słowa apostoła Pawła i twierdzą, że cały naród Iszraela powróci do łaski, kiedy to dzieło będzie dokonane.  Czy jest to zgodne z nauczaniem posłańca(apostoła) Pawła?

Zobaczmy jak posłaniec Paweł traktował swój naród. Wini ich, że do „prawa sprawiedliwości, nie dosięgnął"; „bo zabiegał o nią nie przez wiarę, lecz przez uczynki"; „bo się potknęli (Judejczycy) o kamień obrazy". (Rzym 9: 30-33) Oskarża swoich posłaniec Paweł, że „nie znając sprawiedliwości Bożej i usiłując postawić natomiast swoją własną, nie poddali się sprawiedliwości"; „zbywa im (też) na umiejętności".(Rzym 10: 3) A jednak oświadcza równocześnie Apostoł: „Oddaję im to świadectwo, iż mają gorliwość Bożą, nieopartą jednak na pełnym zrozumieniu ". Rzymian 10: 2

Posłaniec Paweł, gdy w swym narodzie widzi samą tylko niewdzięczność, zatwardziałość i zło, zamiast skarg wzbija się aż do podziwu myśli Bożej w dziejach Izraela,

,,są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice.  Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki,,. Amen. Rzymian 9: 4,5

Apostoł Paweł widzi dobrze, jaka to wielka przepaść dzieli posłannictwo Iszraela od jego sprzeniewierzenia się woli Bożej i zamierzeniom Bożym; i myśl napełnia go niezmierną boleścią. O tym to smutku i o tej przyczynie i źródle swej boleści, gdy pisze, dodaje w mowie swojego serca:

„Prawdę w Chrystusie, nie kłamię; bo mi świadectwo daje sumienie moje w Tchnieniu(Duchu) świętym, że smutek wielki i ból nieustający noszę w sercu swoim" Rzymian 9: 1,2

Nie traci, więc Apostoł nadziei, iż przejrzą na oczy i zroumieją swych umysłach; pociesza on samego siebie, ,,Pytam więc: Czyż Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą! I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama, z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami,,.  Rzymian 11: 1,2

,,A i oni, jeżeli nie będą trwać w niewierze, zostaną wszczepieni. Bo Bóg ma moc wszczepić ich ponownie,, Rzymian 11: 23

I czegoż by on nie oddał za to, by krewnych swoich wedle ciała oświecić i nawrócić do Chrystusa! Śle on modlitwy o ich nawrócenie: ,,Bracia, z całego serca pragnę ich zbawienia i modlę się za nimi do Boga,, Rzymian 10: 1

Wie On z góry dobrze o tym, że ich wszystkich nie pociągnie Chrystusowi. Ale gotów jest On narazić się nie wiem, na jakie trudy, niebezpieczeństwa, przeciwności, jeśliby mógł okupić chociażby tylko nawrócenie niektórych z nich. Mówi on do pogan:

,,Do was zaś, pogan, mówię: będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia.,, Rzymian 11: 13,14

,,A co szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał tak Judejczyków, jak i Greków. 5 Kiedy Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Judejczykom, że Jeszu jest Mesjaszem. A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich: «Krew wasza na waszą głowę, jam nie winien. Od tej chwili pójdę do pogan»,,. Dz 18: 4,5,6

Iszrael tracący swoją uprzywilejowaną pozycję przed Bogiem.

“Mówi o tym u Ozeasza: Nazwę lud nie mój - ludem moim, i nie umiłowaną - umiłowaną. I stanie się: w miejscu, gdzie im powiedziano: Wy nie jesteście ludem moim, tam nazywać ich będą synami Boga żywego. O Izraelu zaś głosi Izajasz: Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko Reszta będzie zbawiona. Bo Pan wypełni na ziemi swoje słowo skutecznie i bez zwłoki.” Rzymian 9:25-28

Widzimy, więc o to, że przez odrzucenie Syna Bożego dawny Iszrael przestał być Iszraelem cielesnym, wybranym, a jego miejsce zajęli słudzy pomazańcowi i resztka tych Iszraelitów, która uwierzyła w Syna Bożego Jeszu Pomazańca.

Iszrael był na pewno narodem wybranym, ale nie za własne zasługi tylko z uwagi na Abrahama i złożoną mu obietnicę. W późniejszym czasie Iszrael miał wyraźnie zapowiedziane błogosławieństwo pod warunkiem wierności swojemu Bogu. Gdy Pomazaniec Boży przyszedł na ziemię wyraźnie do przywódców Izraela powiedział, że spełniają wolę szatana i nazwał go ich ojcem. Nie Bóg ani nie Abraham tylko diabeł jest ojcem przywódców Iszraela. Trudno o bardziej oczywisty dowód, że Judejczycy opuścili służbę dla Stwórcy. Upieranie się, że Iszrael (odnośnie dzisiejszego państwa żydowskiego w Palestynie*) nadal jest narodem wybranym jest oderwane od rzeczywistości.

"Wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Judejczyków, a nimi nie są, ale są synagogą szatana."* -   Objawienie 2:9
 

Naród Iszraela, jako całość został odrzucony i tylko, jednostki z tego narodu będą służyć Bogu. To nasz Pan Jeszu powiedział, że utracą swoją wyjątkową pozycję i ktoś inny zajmie ich miejsce, apostoł Mateusz relacjonuje:

"Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jeszu im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili buduj służyćący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce." Mateusza 21: 40-43

"Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce."

Pan nasz Jeszu wyraźnie stwierdza, że jeden naród straci przywilej a drugi go dostanie w ich miejsce. Oczywiście tym pierwszym odrzuconym narodem jest Iszrael. Nie mam na myśli chrześcijaństwa, które bardzo szybko upodobniło się do Iszraelitów, ale mam na myśli prawdziwych sług pomazańcowych, którzy są przemieszani z kąkolem.

Skoro Bóg odrzucił Iszrael to jak rozumieć słowa Pawła:

"I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba." Rzymian 11:26

Paweł pisze: „i tak cały Iszrael będzie zbawiony”. Inny przekład tłumaczy te słowa: „i w ten sposób będzie zbawiony cały Iszrael”. Czyli Paweł wcześniej podaje sposób, w jaki zostanie Iszrael zbawiony. Trzeba, więc cofnąć się i sprawdzić, jaki to sposób? Paweł porównuje Iszrael do szlachetnej oliwki, z której odcina się chore gałązki i w to miejsce wszczepia się gałązki z dzikiej oliwki, czyli ludzie z narodów(poganie) są wszczepiani w miejsce niewiernych Judejczyków.

,,Do was zaś, pogan, mówię: będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. (…) Jeżeli zaś niektóre gałęzie zostały odcięte, a na ich miejsce zostałeś wszczepiony ty, który byłeś dziczką oliwną, i razem [z innymi gałęziami] z tym samym korzeniem złączony na równi z nimi czerpałeś soki oliwne, (…)Powiesz może: Gałęzie odcięto, abym ja mógł być wszczepiony Słusznie. Odcięto je na skutek ich niewiary, ty zaś trzymasz się dzięki wierze. Przeto się nie pysznij, ale trwaj w bojaźni!,, Rzymian 11: 13-19

Iszrael w tym porównaniu to oliwka a więc Bóg nie zasadził nowego krzewu tylko leczy stary dokonując przeszczepu. Korzeń jest bez zmian tylko nowe gałęzie są inne. Zamiast iszraelskich gałęzi są pogańskie i w ten sposób oliwka dzika wydaje plon oliwki szlachetnej a gałęzie, które nie chciały wydawać owoców zostały usunięte. Krzew, czyli Iszrael pozostał, mimo że gałęzie są wszczepione z dziczki. W ten sposób Iszrael, czyli krzew oliwki cały jest zdrowy (zbawiony), bo nowe pogańskie gałązki dostąpiły uszlachetnienia i teraz one są wybranym(zdrowym) Iszraelem.

Iszraelici łatwo mogą dostąpić przywrócenia do łask, ale muszą w tym celu wykazać skruchę i wiarę w syna Bożego Jeszu Pomazańca.

,,Niech więc cały dom Iszraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jeszu, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem». Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. «Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was zanurzy się w imię Jeszu Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz». W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!». Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali zanurzeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz,,. Dzieje Apostolskie 2: 36-41

 

Stanisław sługa Pana Jeszu.


*Dzisiejsi Żydzi dzielą się na dwie grupy. Pierwsza Sefaradyjska to właśnie edomscy Żydzi a druga aszkenazyjska to Żydzi chazarscy. Ci dołączyli późno do Edomitów, bo dopiero w VIII wieku przez przejście całego narodu chazarskiego na kabałę żydowską. Profesor Shlomo Sand obala mit narodu wybranego i udowadnia, że zdecydowana większość osób twierdzących, że są żydami to ludy Kaukaskie.  Dzisiejsi żydzi nie są genetycznymi potomkami Izraelitów. 

Profesor Shlomo Sand książka „Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski”


„Znam twój ucisk i ubóstwo - ale ty jesteś bogaty - i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie nazywają Judejszykami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana.

                                      Objawienie 2:9

„Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Judejczykami - a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja cię umiłowałem.”

                                      Objawienie 3:9


 

Udostępnij

Jeden komentarz

  • kasia 20 czerwca 2017jako00:36

    Swietnie opracowany temat choc bardzo trudny. Wiele ugrupowan religijnych na tym jednym wersecie stworzylo swoja wiare w mesjanski charakter Izraela jako narodu wybranego po dzien dzisiejszy. Dziekujemy bracie Stanislawie .

Dodaj komentarz