Duch Święty

25 czerwca 2017

Jest wiele nieporozumień wokół pojęcia 'Duch'. Przede wszystkim nie ma w Biblii słowa, które by było dokładnym odpowiednikiem polskiego słowa Duch. Zarówno w języku hebrajski, (Stary Testament), jak i greckim (Nowy Testament) słowo, które tłumaczymy na duch ma wiele znaczeń.

Język hebrajski na określenie Ducha Bożego, Ducha Świętego używa rzeczownika „Ruah,,. Ruah znaczy po prostu „wiatr”, a w formie czasownikowej – „być lekkim”. Ale jednocześnie, jako rzeczownik jest synonimem słowa „zapach”. Wyraz „ruah” jest także rzeczownikiem dźwiękonaśladowczym. Wymawiany dynamicznie brzmi niczym nadciągający wicher, z hebrajskim „ruah” „nadciągają” ciężkie chmury z błyskawicami.

W Nowym Testamencie wyraz ,,duch,, przetłumaczone jest z grackiego wyrazu ,pneuma, którego pierwsze znaczenie ze źródło słowa ,wiatr, . Lecz nich nikt nie myśli, że staram się udowodnić, że Duch Święty, jest ,święty wiatr,. Z powodu że wiatr jest elementem tak niewidzialnym, jak i potężnym, dlatego wyraz ,ruah, i ,pneuma, stopniowo zaczęły przybierać obszerniejsze znaczenie.

Duch to: tchnienie, powiew, delikatny wiatr, wiaterek, dech w nozdrzach lub ustach, energia ożywiająca, a także osoba demona lub anioła.

Zatem pytanie jest? Kto, lub co jest Duchem Świętym?. A dokładnie, kto, lub co jest Tchnieniem Świętym?

Odnośnie do tego pytania, odwołajmy się do Świadectwa Bożego. Nie przyjmujmy wątpliwych myśli i teorii ludzi, a nawet własnych. Pamiętajmy, że słowo Boże, dane jest w tym celu,  aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. (2 Tym 3: 17)

W piśmie świętym napotykamy wyrażenia, odnoszące się do Ducha Świętego  -  (Tchnienie Święte): - ,,Duch Boży", ,,Duch Chrystusowy".

Dla niektórych, dobrze byłoby zauważyć, że Pismo Święte daje się często spotkać wyrażenie przeciwstawne, a mianowicie: ,,ducha nieczystego,, lub ,,zły duch,,.

Bóg jest Duchem.

Bóg jest Duchem, to znaczy, iż On jest potężny, lecz niewidzialną istotą i nikt nie zaprzeczy, że nie jest święty. Słowo Boże nazywa Boga po trzykroć Święty, czyli Bóg Ojciec jest Duchem Świętym.

,,Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie»,, Jana 4: 23, 24

,,I wołał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały»,,.  Izajasza 6: 3 BT

,,Cztery Zwierzęta - a każde z nich ma po sześć skrzydeł - dokoła i wewnątrz są pełne oczu, i nie mają spoczynku, mówiąc dniem i nocą: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi,,. Objawienie 4: 8

Duch Chrystusa.

 Chrystus jest Duchem, On jest potężny, lecz niewidzialną istotą i nikt nie zaprzeczy, że jest święty. Dopóki Chrystus przebywał ze swoimi uczniami, to dbał o nich i wstawiał się za nimi. Kiedy jednak miał odejść do nieba, zadbał o to, by Ojciec przysłał opiekuna dla uczniów. Gdy Chrystus był człowiekiem nikt o Nim nie mówił by był duchem, lecz od czasu Jego wywyższenia po zmartwychwstaniu możemy mówić i pisać ,,Pan jest Duchem Świętym".

,,Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański - tam wolność" 3 Koryntian 3: 17

,,Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia [przeznaczone] dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienia". 1 Piotra 1: 11

„A ja poproszę Ojca i da wam innego wspomożyciela, aby był z wami na wieki — ducha prawdy, którego świat nie może otrzymać, ponieważ ani go nie widzi, ani go nie zna. Wy go znacie, ponieważ z wami pozostaje i jest w was.” Jana 14:17,18 

Aniołowie (posłowie).

Podobnie aniołowie (posłowie) są nazwani duchami, ponieważ i one, w swym naturalnym stanie są niewidzialne dla nas ludzi i tylko w cudowny sposób dają się widzieć.

Wszystkie Duchy zachowane w świętości współpracują ze sobą dla dobra nas, ludzi powołanych do zbawienia. Mamy wielki zastęp współpracowników, interweniujących dla naszego dobra i dla chwały Boga (Objawienie 19:10; 22:9). Czy aniołowie służący wiernie Bogu są Duchami Świętymi? Oczywiście, że tak.

Greckie słowo parakletos znaczy kogoś stającego w obronie, dlatego słuszne jest użycie słowa wspomożyciel. Słowo to jest kilka razy użyte w kontekście Ducha (Tchnienia) Świętego, ale raz jest też użyte w stosunku do naszego Pana i Pomazańca, Jeszu.

„...Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca...” 1 Jana 2:1 BT

Zobaczmy jak inne przekłady oddały to słowo:

„Gdyby jednak ktoś zgrzeszył, to obrońcę mamy u Ojca” BP

„A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca BW

„A gdyby Jednak ktoś popełnił grzech, to mamy wspomożyciela u Ojca” PNŚ

Jednak, kiedy chcielibyśmy prosić o wstawiennictwo to wówczas wzywamy imię naszego Pana Jeszu i Jego prosimy o pomoc.

Księga Objawienia opisuje jak odbywa się zanoszenie modlitw do Boga, oczywiście księga ta jest zapisana symbolami, ale niektóre postacie rozpoznamy bez trudu, a inne pozostaną dla nas tajemnicą jeszcze długo.

„A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych.” Objawienie 5:8

„I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar, i dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych, na złoty ołtarz, który jest przed tronem. I wzniósł się dym kadzideł, jako modlitwy świętych, z ręki anioła przed Bogiem.” Objawienie 8:3,4

W tych sprawozdaniach nie ma nic o bezosobowej sile, która by zanosiła modlitwy świętych. Przeciwnie zawsze są to istoty osobowe, choć czasem dla nas tajemnicze.

Złe duchy.

Złymi istotami duchowymi są duchy nazwane „synami Boga”, którzy postanowili zbuntować się. Jako istoty (byty) samodzielne posiadają wolną wolę. Byty duchowe posiadające własne zdanie mogą robić coś dobrego i do tego właśnie zostały powołane lub przestać robić to, co dobre i zacząć robić rzeczy złe. Pierwszym bytem duchowym, który zrezygnował z dobra był duch, którego od tej pory nazywamy szatanem, bo sprzeciwił się Bogu i diabłem, bo za pomocą niedomówień wprowadził w błąd ludzi. (Ezechiela 28 13-17)

„Aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia” Judy 1:6

 ,,Jeszu zaś oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, 8 z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach. 9 Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli. 10 Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. 11 Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: «Ty jesteś Syn Boży». 12 Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały." (Marka 5: 2-9)

Złymi istotami duchowymi są duchy nazwane ,,demonami,, duch nieczysty, to nie jest jeden duch tylko pojęcie wspólne dla wielu anonimowych demonów.

Duch Święty to nazwa wspólna, dla wielu duchów zachowujących świętość przed Bogiem, to nie jest jedna osoba, ani nawet jeden Duch. To wspólna nazwa dla Duchów posłanych przez Boga i Pomazańca do pomocy dla powołanych do zbawienia.

 „Czyż nie są oni wszyscy Duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?” Hebrajczyków 1:14

 

Stanisław sługa Pana Jeszu.


 

Udostępnij

4 komentarze

 • kasia 25 czerwca 2017jako14:40

  To bardzo potrzebny temat , bo wlasciwie wszystkie obecne zwiazki religijne sa zagubione w tym temacie. Ja tez dopiero nie tak dawno odkrylam ze jest wiele Duchow Swietych a nie tylko jeden jak to przedstawiaja koscioly na swiecie. Tak samo w temacie duch-dusza jest wiele nieporozumien i doktryn niebiblijnych. Dziekuje bardzo za tak wyczerpujacy material !

 • Krzysztof 25 czerwca 2017jako17:02

  Ciekawie zauważyłeś Stanisławie, że ruah to także zapach (nie wiedziałem o tym), ale oczywiście głównie powiew. Jestem pewien, że nie przypadkiem w języku greckim słowo pneuma znaczy także powiew wiatru. Szkoda że w języku polskim duch jest oderwany od pierwotnych znaczeń, bo to utrudnia zrozumienie tego słowa. Mamy jednak swój rozum i możemy używać innych określeń, bardziej trafnych takich, jak: tchnienie, dech, powiew.

 • Antoni 25 czerwca 2017jako18:02

  Świetny i klarowny opis o Duchu Świętym i o duchach nieczystych , co skłania nas do badania też Duchów czy pochodzą od Boga .
  Ciekawe jest to , że człowiek może badać Duchy .

 • Grzegorz 26 czerwca 2017jako17:41

  Stanisławie bardzo ciekawie napisany artykuł na temat Ducha Świętego i podsumuwujący to wersetem z Hebr.1:17.
  Ciekawy i potrzebny temat.Pozdrawiam!

Dodaj komentarz