Droga

1 maja 2024

W Nowym Przymierzu znajdziemy ponad sto razy słowo; ,,droga – gr. hodos (G3598)”, oznaczające drogę, ulicę, gościniec, traktu lub ścieżki. Hebrajskie słowa ,,mesilláh („gościniec”) i dérech („droga”)”.

Droga – gr. hodos – dla greków słowo to oznaczało ,,wąską ścieżkę udeptaną przez tych, których przeszli nią wcześniej, równocześnie jednak i szeroką drogą, uczynioną dla ruchu pieszego i konnego, po której mogły jeździć wozy i rydwany, mogły maszerować wojska, a także był prowadzone procesje religijne.

Zapewne Pan nasz Jeszu gdy wygłaszał swoje kazanie na górze, miał na myśli właśnie ten kontrast, mówiąc; ,,Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.

A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.” Mat 7:13,14

Słyszmy dziś w przekazach medialnych czy w rozmowach, wypowiedzi w rodzaju; ,,jest wiele dróg do Boga”, ,,należy być człowiekiem z otwartym na wszystko”, ,,postępujmy wedle potrzeby” itp. Czy o takich wzorcach wypowiadała się nasz Pan Jeszu? Musimy sobie uświadomić, że nie jest droga wąska, a szeroka która wiedzie na zatracenie.

Mimo iż wielu ludzi sądzi, że ,,każdy będzie zbawiony”, to zgodnie z nauczaniem Pan Jeszu, mylą się całkowicie. Pan Jeszu głosił coś odwrotnego, a mianowicie, że tylko ludzie którzy uwierzą w Pana Jeszu, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.(Dz 16:31)

 Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli. I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jeszu: Ja jestem droga i prawda, i życie, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze Mnie.(J 14:1-6).

 Pan Jeszu oświadczył; ,,Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem” Pan nasz jest tym życiem, Pan nasz jest tą prawdą i Pan nasz jest drogą, wskazując na fakt, że On jest tą Jedyną drogą do Boga Ojca, co poświadcza dalszy ciąg wypowiedzi; ,,nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze Mnie.”

Zdaniem innych do zbawienia prowadzi wiele dróg i dopóki ‛ktoś ma Jezusa, Isusa, Chesusa, w swym sercu’, to nie jest istotne, w co wierzy i do jakiego należy kościoła. Przy pewnej okazji Mistrz Jeszu rozmawiał z Samarytanką. Chociaż nie była Judejką, całkiem słusznie wierzyła, że przyjdzie Mesjasz „zwany Chrystusem” (Jana 4:25). Czy to wystarczyło, aby została zbawiona? Nie, gdyż Mistrz Jeszu jej oznajmił: ,,Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Judejczyków.

Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w tchnieniu(duchu) i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.” – Jana 4:22,23

W obecności faryzeuszy, członków wpływowej sekty judaistycznej. Utworzyli oni system religijny, który ich zdaniem cieszył się uznaniem Bożym. Tak wyraził się o nich Pan Jeszu;

,,Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.”Mateusza 15:7-9

A co powiedzieć o dzisiejszych licznych ugrupowaniach religijnych, których wyznawcy twierdzą, że wierzą w ‘Jezusa, Chesusa, Isusa Chrystusa’? Czy Pan Jeszu uznałby, iż wszystkie prowadzą do zbawienia? Nie jesteśmy w tej sprawie zdani na domysły, gdyż wyraźnie oświadczył;

,, Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów (dzieła mocy)? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.”Mateusza 7:21-23

Słowo Boże mówi, iż wolą Boga jest; ,,to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.”1Tym 2:2,3

Słowa ap. Pawła wskazują, iż wiele pobożnych ludzi nie ‛wykonuje woli Ojca’. Takie poznanie ma decydujące znaczenie w dostąpieniu zbawienia. Kiedy rzymski stróż(dozorca) więzienny spytał apostoła Pawła i jego towarzysza Sylasa „Co mam czynić, by dostąpić wybawienia(Zbawienia)?”, oni odpowiedzieli: „Wierz w Pana Jeszu, a zostaniesz wybawiony ty i twój dom” (Dzieje 16:30, 31).

Poznanie imienia naszego Pana Jeszu jest z jednych warunków zbawienia. Pamiętajmy o przestrodze którą objawił nam prorok Jeremiasz; ,,Ja zaś jak potulny baranek,
którego prowadzą na zabicie,
nie wiedziałem,
że powzięli przeciw mnie zgubne plany:
«Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą,
zgładźmy go z ziemi żyjących,
a jego imienia niech już nikt nie wspomina!»”Jeremiasza 11:19

,, A jego imienia niech już nikt nie wspomina!»” Dzisiaj chrześcijanie lekceważą ziemskie imię Chrystusa tak samo faryzeusze jak i uczeni w piśmie. Rozpoznanie Zbawiciela nie jest, więc kwestią wiedzy lub inteligencji tylko daru od Boga. Można tak jak faryzeusze i uczeni w piśmie posiadać wielką wiedzę a mimo to nie rozpoznać Zbawiciela. Można posunąć się dalej i rozpowszechniać kłamstwa i szyderstwa typu “Toledot Jeszu” posuwać się do wulgaryzmów wobec Króla królów (Apokalipsa (Objawienie) 19: 13-19 (patrz Talmud) (Wg rabinów chrześcijanie to sekciarze i bałwochwalcy. Pan Jeszu na kartach Talmudu to magik i bękart, człowiek warty pogardy i przekleństwa)

Dzieje 4:12 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.

Nie dano innego imienia, to nie tylko prosta identyfikacja z konkretną osobą, ale także zaprzeczenie tak zwanym regionalnym imionom. To narodowe języki mają zaakceptować z szacunkiem to imię a nie ustanawiać własne imiona w miejsce oryginalnego doprowadzając przy okazji do jego całkowitego przekręcenia, zniekształcenia, a co najgorsze do, ,,a jego imienia niech już nikt nie wspomina!»(Jer 11:19)

Takie poznanie ma decydujące znaczenie w dostąpieniu zbawienia. Kolejnym warunkiem zbawienia jest więc zrozumienie nauk zawartych w Słowie Bożym, Biblii (2 Tym 3:16). Zbawienia nie można dostąpić tylko dzięki nagromadzeniu informacji. Dokładna wiedza o Bogu i o Jego Synu roznieca we wrażliwym sercu wiarę. Taka wiara pobudza do czynu. Biblia zachęca na przykład: ,,Przeto opamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze,”(Dz 3:19)

,, Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jeszu jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.” Rzymian 10:9,10

,, A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza, i rzekł: Czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział: Jak mogę rozumieć, jeśli mnie nikt nie wyjaśnił(pouczył)? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce.A czytał ten fragment Pisma: Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak on nie otworzył swoich ust. W jego poniżeniu pozbawiono go sądu, a któż wypowie jego ród? Jego życie bowiem zostało zabrane z ziemi. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: Proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jeszu, począwszy od tego fragmentu Pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został zanurzony? Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jeszu Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i zanurzył go.”Dzieje Wysłanników 8: 30-38

 

Chwała Panu Jeszu

 

 

Stanisław sługa Pan Jeszu


stachsos33@gmail.com

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz