Grzech
Bez kategorii / 12 lipca 2024

W Biblii prawie na każdej stronnicy jest mowa o grzechu. Termin używany w Starym Przymierzu (Testament) zaczerpnięty został na ogół ze stosunków ludzkich: ,,uchybienie”, ,,niegodziwość”, ,,bunt”, ,,niesprawiedliwość”.* Judaizm dorzuca termin ,,dług”.  „Grzech” jest najczęściej tłumaczeniem hebrajskiego słowa chattá’t lub greckiego hamartía. W obu językach ich formy czasownikowe (hebr. chatá’; gr. h...

Upadek USA
Bez kategorii / 1 czerwca 2024

,,Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się niewiasta, i siedmiu jest królów; pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. A bestia, która była, a nie ma jej, ona sama jest ósmym, a jest spośród siedmiu i idzie na zagładę. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, któr...

Paweł apostoł głoszący ewangelie Chrystusa Jeszu
Bez kategorii / 2 maja 2024

A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego; albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jeszu Chrystusa. - Galatów 1:11,12 Ap. Paweł informuje nas, że głoszona przez siebie Ewangelia jest niezależna od, nie jest z pochodzenia ludzkiego, gdyż ap. Paweł otrzymał ją bezpośrednio od Jeszu Chrystusa. Zanim to nast...

Droga
Bez kategorii / 1 maja 2024

W Nowym Przymierzu znajdziemy ponad sto razy słowo; ,,droga – gr. hodos (G3598)”, oznaczające drogę, ulicę, gościniec, traktu lub ścieżki. Hebrajskie słowa ,,mesilláh („gościniec”) i dérech („droga”)”. Droga – gr. hodos – dla greków słowo to oznaczało ,,wąską ścieżkę udeptaną przez tych, których przeszli nią wcześniej, równocześnie jednak i szeroką drogą, uczynioną dla ruchu pieszego i konn...

Nie sądźcie
Bez kategorii / 21 kwietnia 2024

Apostoł Paweł pisał do wiernego sługi i współpracownika Tymoteusza;  ,,Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od maleńkości znasz Pisma święte, które mogą cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jeszu.” -...

,,Wtedy Jeszu podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.’’
Ewangelia Mateusza 28:18