Moim Panem jest Jeszu

26 grudnia 2023

Jak więc przyjęliście Chrystusa Jeszu, Pana, tak w Nim chodźcie, zakorzenieni i zbudowani na Nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono; przepełnieni wdzięcznością. Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na [własną] korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Kolosan 2: 6-8

 

Biorąc wartość imienia Chrystusa Syna Bożego i z tym imieniem się wiąże, a także wypowiedzi zawartych w księgach(pismach Apostołów) nie można lekceważąco podchodzić od imienia naszego Pana. Z listu apostoła Pawła do Kolosan 2:7 odczytujemy, że jest nauką o Pomazańcu Jeszu jako Panu.

Oburzą się osoby i powiedzą, my z godnością i czcią podchodzimy do imienia Jezus, Chesusu, Isus. Oczywiście wierzę ich szczerą intencję co do wielbienia tych imion.

Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w tchnieniu(duchu) i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.Jana 4: 23

Prawdą jest, że  Syn Boży dostał i zostało objawione formie Jeszu, w takiej formie nakazał je spisać apostołom i jest to święte imię naszego Zbawiciela. W tym imieniu mamy wzywać i zanosić modlitwy do Boga Ojca.

Sercem bowiem wierzy się dla usprawiedliwienia, ustami zaś wyznaje się dla zbawienia. Mówi bowiem Pismo: Każdy wierzący w Niego, nie będzie zawstydzony. Ponieważ nie ma rozróżnienia (między) Judejczykiem i Hellenem, bo ten sam Pan (jest dla) wszystkich, bogaty dla każdego wzywającego Go. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, zbawiony będzie.Rzymian 10: 10-13

 I nie ma w nikim innym zbawienia, ani też nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym musimy być zbawieni.Dz 4:12

Apostoł Piotr wypowiada pierwsze słowa;, I nie ma w nikim innym zbawienia,” Czyli powiązał te słowa z osobą Mesjaszem – Chrystusem, Synem Bożym który narodził się jako człowiek. Dalej ap. Piotr mówi do zebranych Judejczyków;  ani też nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia” . Nie dano innego imienia.  Syn Boży dostał imię z góry Jeszu i co bardzo ciekawe, że ap. Piotr był pewny zbawienia w tym imieniu, bo dalej mówi;  w którym musimy być zbawieni – musimy być zbawieni!

Czym jest zbawienie? Zbawienie inaczej ,,uwolnienie”, czyli uwolnienie od nie woli grzechu w którym znajduje się cały rodzaj ludzki. Pan Jeszu który zgodził się przyjść na ziemię i dał się ofiarować, w ten sposób ,,wykupił” cały rodzaj ludzki - to się nazywa ,,okup’’.

Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jeszu Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata. 1 Jana 2: 1,2

Te osoby które rozpoznały Mesjasz - Chrystusa pl. Pomazańca w mieniu Jeszu i dały się zanurzyć  i wiernie służą swojemu Panu i przestrzegają Umowy- Przymierza ,,Miłości” dostąpią zbawienia.

Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: a one właśnie dają świadectwo o Mnie. (…) Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie… - Jana 5:39.43

To osoby w mieniu Jeszu dostąpią zbawienia, a nie w imieniu Jezus, Chesus, Isus czy Dzizas. Nie ma takiej możliwości, bo słowo nie można unieważnić.

Na stronach internetowych czy Vlogach można zobaczyć osoby, nauczycieli którzy wykładają tematy biblijne w sposób perfekcyjny. Operują swoją mową ojczystą bardzo ładnie, pięknie sformułowane zdania, dykcja bez zarzutu, porywająca mowa, po prostu miód na serce. Te osoby 90% lub 99% wygłaszają prawdy biblijne, co zachwycają się odbiorcy, ale trzeba pamiętać, jak to jeden klasyk powiedział; „jedno kłamstwo zabija tysiąc prawd”

Kłamstwem i fałszem jest, że Pan nasz Chrystus dostał imię Jezus, a może Chesus, a jeszcze może Dzizas. Pamiętamy, że imię ma znaczenie. Imię Jeszu znaczy ,,Zbawiciel „ Łuk 1:20,21

Imię Jezus jeśli odłączymy zaimek – Je  wyjdzie nam forma Zus znaczny; Być Zeusa, lub nalezę do Zusa.

W przeciwieństwie do tego, co twierdzą pewne osoby, imię to ma znaczenie i to bardzo ważne. Kiedy poznajemy znaczenie imienia, Jeszu zaczynamy zrozumieć, że Bóg dał je świadomie swojemu Synowi.

Imię, które Bóg wybrał dla swojego Syna nie jest przypadkowe. Posiada konkretne znaczenie. Możesz odnieść wrażenie, że to znaczenie jest ukryte, ale pamiętaj, że w czasach naszego Pana wszyscy wiedzieli, że słowo Jeszu znaczy Zbawiciel. W tym imieniu jest zawarte przesłanie, które bardzo denerwowało faryzeuszy (Dzieje 4;17,18). Podobnie jak dzisiaj nibychrześcijanie lekceważą ziemskie imię Chrystusa tak samo faryzeusze je lekceważyli. Na swoje usprawiedliwienie mieli to, że było to imię bardzo popularne. W końcu nie każdy, kto je nosił był Zbawicielem. Jednak to imię w połączeniu z naukami a przede wszystkim z niezwykłymi cudami, jakie czynił Jeszu Pomazaniec było bardzo silnym dowodem na posłannictwo z nieba.

Kłamstwo, przeciwieństwo prawdy. Na ogół polega na podaniu fałszywej informacji komuś, kto ma prawo znać prawdę, w dodatku z zamiarem oszukania go albo zaszkodzenia jemu samemu lub innej osobie.

Ojcem” kłamstwa, czyli jego inicjatorem, jest szatan diabeł (Jn 8:44). Właśnie kłamstwo szatana, doprowadziło do podmiany imienia. Wzorem Pana Jeszu i apostołów i ci co się podają za uczni, powinni być „źródłami światła na świecie” i wszędzie rozsiewać wokół światło prawdy (Filip. 2:15)

To pogańskie zwyczaj, tradycje unieważniają naukę biblijną. Z historii dowiadujemy się jak wielu bogów czczono w dawnych czasach a każdy Bóg miał swoje imię. Dla pogan wymyślanie imion było czymś oczywistym, bo przecież ich bogowie byli wymyśleni. Również zmiana imion bóstw w pogaństwie była czymś normalnym. Wiemy przecież, że rzymianie przejęli część bóstw greckich. Zwyczaj, że w innym języku jest inne imię tego danego boga ma swoje korzenie w pogaństwie i jest całkowicie sprzeczny z naukami Pism objawionych pierwszym naśladowcą Pomazańca. Ale osoba wzywająca imię Jezus, Chesus, Dzizas nie dostąpi zbawienia.

Osoba która wprowadzała wczyn miłość i nakazy ze ,,Słowa Bożego” w imię Jezus to czeka ją,  jak każdego, który zasnął - czeka na zmartwychwstanie na sąd. Czego ma się obawiać Sprawiedliwego- Pomazańca Jeszu. Jak pisze przyrodni brat Pana, Jakub – 2: 13

Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem.

Okazywanie miłosierdzia, współczucia lub litości ma dużą przewagę nad sądem, takie osoby zostaną sądzone sprawiedliwie. A jeszcze gdy wprowadzały w życie zasadę Mateusza 10:42 ,,Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.”

Dz 4:12 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni.

Apostoł Jan jeszcze za swego życia widział odstępstwo, które nazwał głoszeniem innego Chrystusa i kładł nacisk na wierność imieniu Pomazańca.

Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. - 1J 2:18

Sam Pomazaniec Jeszu przepowiedział; A Jeszu odpowiadając, rzekł im: Uważajcie(Baczcie), żeby was kto nie zwiódł.

Albowiem wielu(liczni) przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jest Pomazaniec(Chrystus), i wielu zwiodą.Mat 24: 4,5

Wiemy drodzy że jesteśmy świątynią Boga, świątynia Boga jest czysta nie skalana i także nie powinne być używanie w tej świątyni ,,inne imię”.

 …, bo i Chrystus umiłował społeczność powołanych(zgromadzenie, kościół) i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą społeczność jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalanyEfezjan 5: 25-27

Nowe Przymierze, ujawnia rzeczywiste znaczenie świątyni JHWH jako pierwowzorów. Były one wyobrażeniem większej, duchowej świątyni , „prawdziwego namiotu, który postawił JHWH, a nie człowiek” (Heb 8:2). Jak na to wskazują jej różne elementy, świątynia duchowa to struktura umożliwiająca ludziom przystępowanie do Boga i oddawanie Mu czci na podstawie ofiary przebłagalnej złożonej przez Jeszu Chrystusa (Heb 9:2-10, 23). A nie przez Jezusa, Chesusa, czy Dzizasa.

To apostołowie są dla nas wzorem ponieważ uczą nas  szacunku do imienia Chrystusa i stawiają to na równi z królewskim prawem miłości: „Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jeszu Pomazańca, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał.” – 1 Jana 3:23

To imię naszego Pan zapisane greckimi literami:
Ι – i
η e
σ - s
ου - u

 

Chwała Panu Jeszu

 

Stanisław sługa Pana Jeszu


stachsos33@gmail.com

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz