,,Szanuj Ojca swego i matkę swoją,,
Maj / 23 maja 2017

,,Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. 2 Czcij ojca twego i matkę - jest to pierwsze przykazanie z obietnicą - 3 aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi,, Efezjan 6: 1-3  Bóg Ojciec wymaga aby każde dziecko szanowało i czciło swojego rodzica. W Starym Testamencie czytamy nawet o konsekwencjach nie przestrzegania tego przykazania, a mianowicie o groźbie kamieniowania. Zastanawiające jest, że Bogu podoba się gdy odpowiednio traktujemy i poważmy swych rodziców. Dlaczego tak ważne jest by wypełnić to przykazanie? ,, bo to jest sprawiedliwe. (…)-3 aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi” Efezjan 6: 1b, 3 Szanuj swoich rodziców. Możesz nie zgadzać się ze wszystkimi poglądami Twoich rodziców, jednak musisz ich szanować. Przede wszystkim dlatego, że są od Ciebie starsi, a ponadto odpowiadają oni za Ciebie, do momentu aż nie osiągniesz pełnoletniość. Gdy osiągniesz pełnoletniość to nikt nie zwalnia nas od przestrzegania przykazania szanowania rodziców. Zakres posłuszeństwa zmienia się wraz z upływem lat i usamodzielnianiem się, ale nadal  powinna przejawiać się posłuszeństwem, czcią, szacunkiem i wdzięcznością.

Kim jest Jeszu?
Kwiecień / 16 maja 2017

Co Biblia mówi o naszym Panu Jeszu? Zacznijmy od dobrze znanej deklaracji. Mateusza, 16: 13 "Gdy Jeszu przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów:, «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» 14 A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Zanurzyciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».15 Jeszu zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 17 Na to Jeszu mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». 20 Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem".  W tym fragmencie Piotr oświadczył, a Jeszu przyznał, że jest "Pomazańcem" (to znaczy Meszjaszem). "Mashiach" znaczy Pomazaniec), Syna Boga żywego. Tak, więc możemy powiedzieć, że Jeszu jest:

Jehowa – „Czego uczy Biblia?
Bez kategorii , Maj / 12 maja 2017

Oto, co twierdzi Towarzystwo Strażnica: „Prawdziwi chrześcijanie otaczają czcią imię Boże — Jehowa. Jezus rozsławiał to imię. Pomagał ludziom poznać Jehowę i uczył ich modlić się, żeby Jego imię było uświęcane (Mateusza 6:9). Która religia zachęca do używania imienia Bożego? Przeczytaj Jana 17: 26 i Rzymian 10:13,14.” Zacznijmy od tego, iż nie ma nigdzie w Nowym Testamencie informacji, że takie imię było używane przez naśladowców Chrystusa ani przez niego samego. W ogóle takiego imienia nie znajdziemy w całej Biblii, nawet w Starym Testamencie. Świadkowie twierdzą, że występuje ono aż 7000 razy, ale to jest nieprawda. W starożytnych manuskryptach istnieje imię Boga, ale jest zapisywane literami JHWH i nikt nie wie, jak je naprawdę wymawiano. Wiadomo jednak, że forma Jehowa jest błędna i Towarzystwo Strażnica ostatnio przyznaje, że tak jest. Oto dowód, że świadkowie sami przyznają, iż prawdziwe imię Boga jest nieznane: „W dawnej hebrajszczyźnie nie zapisywano samogłosek. Dlatego obecnie nikt nie może z całą stanowczością orzec, jak w czasach biblijnych wypowiadano JHWH. Czy jednak ma nas to powstrzymywać od posługiwania się imieniem Bożym? Przecież nie wiemy też na pewno, jak w tamtych czasach nazywano Jezusa — może Jeszua, a może Jehoszua. Mimo to ludzie na całym świecie używają różnych form...

Ojcze uświęć swoje imię
Maj / 9 maja 2017

Jana 17: 6 ,,Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje,,. Imię które nasz Pan nakazał uświęcać, to jest imię które nadał mu jego Ojciec, mówiąc ,Ojcze uświęć swoje imię, Chrystus wyraźnie pragnie w modlitwie, by to co otrzymał od swego Ojca, w tym przypadku wzniosłe imię, było traktowane ze szczególnym szacunkiem. Jak Powiedział apostoł Paweł do Filipian 2: 9-11 ,,9 Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, 10 aby na imię Jeszu zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. 11 I aby wszelki język wyznał, że Jeszu Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca,,. Harmonizuje to ze słowami apostoła Piotra Dzieje Apostolskie 4: 10-12 10 to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Israela, że w imię Jeszu Chrystusa Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. 11 On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. 12 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni»....

A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną
Bez kategorii / 8 maja 2017

Ewangelia Jana 12: ,,A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec,,. Tutaj Jeszu Pomazaniec wyjaśnia rolę uczniów, a także fakt, że nie jest Bogiem Wszechmogącym, ale raczej przedstawicielem i kochającym sługą swego Boga i Ojca. Służenie Bogu jako słudzy jest najlepszym przywilejem jakiego człowiek może dostąpić: ,, 11 Największy z was niech będzie waszym sługą. 12 Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony,,. Mat 23: 11, 12 Pan Jeszu definiuje co mają czynić osoby które chcą zostać jego uczniami: ,,  26 A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec,,. Jana 12: 26 Najbardziej podstawowym elementem nauk Pana Jeszu jest po prostu usłyszeć jego słowa i postępować zgodnie z tymi słowami. Kiedy podążamy za Jego słowem, zaczynamy zrozumieć, co Jeszu chce nam powiedzieć. Jeszu bardzo wyraźnie informuje słuchaczy, słowa te są przekazywane do każdego indywidualnie. ,, 21 Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 22 Wielu powie...