Państwo żydowskie w Palestynie ,,Bestia czasów końca”
Bez kategorii / 23 września 2017

Bestia - bestialstwo określa się, jako „pewien nadmiar zła” lub „bycie złym absolutnie”. Termin „bestialstwo” autor Etyki wielkiej wyprowadza ze zwyczaju nazywania człowieka a także grup i formę państwa, który wydaje się być absolutnie zły „bydlęciem”. Przeciwna bestialstwu cnota nie posiada nazwy, gdyż „wykracza poza ludzką miarę” - Przedruk z wydawnictwa 1939 wydawnictwo ,,Straż,, Daniela 7:8 Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy. (...) 24-26) Dziesięć zaś rogów - z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, po nich zaś inny powstanie, odmienny od poprzednich, i obali trzech królów. Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę, by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie A w kolejnym ósmym rozdziale znajdujemy inny opis tych samych wydarzeń i tych samych czasów.

,,Znak twego przyjścia”
Bez kategorii / 18 września 2017

„A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: – Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i spełnienia się eonu?”* Mateusza 24:3 Trwałość istnienia ziemi Bóg poręcza następującymi wypowiedziami” „Umocniłeś ziemię w jej podstawach: na wieki wieków się nie zachwieje". Psalm 104: 5 „I wzniósł swoją świątynię, jak wysokie niebo, jak ziemię, którą ugruntował na wieki”.  Psalm 78: 69 a w Psalmie 37: 11, 37, 39 „Natomiast pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem. (…) Strzeż uczciwości, przypatruj się prawości, bo w końcu osiągnie [ten] człowiek pomyślność. 38 Wszyscy zaś grzesznicy będą wyniszczeni, potomstwo występnych wyginie”. Mateusza 5: 3 „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”. Wróćmy do pytania jakie za dali posłańcy (apostołowie) Pana , ,,kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i spełnienia się eonu?” Wiedząc o tym wszystkim, czy możemy powiedzieć, że żyjemy w dniach końca? Tak, ale nie w dniach końca starego Iszraela (zburzenie świątyni) ani w dniach końca eonu, (choć brakuje niewiele), ale żyjemy w dniach końca tego świata, w którym rządzi szatan ze swoimi politycznymi marionetkami. Co więc oznacza wyrażenie ,,koniec [wg. Terminu biblijnego: dopełnienie, dokonanie, skończenie świata”].

Opoka
Bez kategorii / 14 września 2017

Cz. 2 ,,Fundament społeczności powołanych Co jest symboliczną „opoką”, na której Jeszu Pomazaniec miał zbudować społeczność (swój zbór, kościół) według zapowiedzi podanej w Mateusza 16: 18? Czy jest nią Szymon Piotr, do którego Jeszu wypowiedział te słowa, czy też złożone przez Piotra wyznanie: „Tyś jest Pomazaniec (Chrystus) Syn Boga Żywego”, czy jeszcze ktoś inny, czy coś innego? Zapytajmy o to samego Szymona Piotra. W liście Piotra 2: 3-9 „(…) dobrotliwy jest Pan. Przychodząc do niego, jako do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, lecz wybranego, kosztownego u Boga, i wy sami jako żywe kamienie, abyście byli świętym kapłaństwem, składającym ofiary duchowe godne przyjęcia dla Boga przez Jeszu Pomazańca".

Fundament społeczności powołanych
Bez kategorii / 1 września 2017

„Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”.                                                Dzieje Apostolskie 2: 21, Rzym 10: 9,10 Zgodnie ze słowami posłańca Piotra jasno wynika, że Jeszu Pomazaniec rozpoczął tworzenie społeczności (zboru, kościoła) w owym dniu Pięćdziesiątnicy 33 r. n.e. Czyniąc to z nieba. W jaki sposób? Przez zesłanie tchnienia świętego. Wcześniej nie było potrzeby, ponieważ przybywał razem ze swoimi uczniami i przygotowywał do roli głoszenia i budowania społeczności(Jana 6: 44,65).