Kim jest Jeszu?

16 maja 2017

Co Biblia mówi o naszym Panu Jeszu? Zacznijmy od dobrze znanej deklaracji.

Mateusza, 16: 13 "Gdy Jeszu przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów:, «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» 14 A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Zanurzyciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».15 Jeszu zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 17 Na to Jeszu mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». 20 Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem". 

W tym fragmencie Piotr oświadczył, a Jeszu przyznał, że jest "Pomazańcem" (to znaczy Meszjaszem). "Mashiach" znaczy Pomazaniec), Syna Boga żywego. Tak, więc możemy powiedzieć, że Jeszu jest:

heb. Mesjasz, gr. Chrystus, pol. Pomazaniec. Syn Boga żywego.

Z kim ludzie utożsamiają Jeszu? Świadectwa Biblijne.:

Na procesie przed kapłanem, Jeszu zeznał pod przysięgą:

Mateusza 26: 62 Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do Niego: «Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko Tobie?» 63 Lecz Jeszu milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego: «Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?» 64 Jeszu mu odpowiedział: «Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego, i nadchodzącego na obłokach niebieskich»

Mesjasz lub Pomazaniec. Syn Boży.

Pamiętać musimy, że Bóg Ojciec namaścił Pana Jeszu na Króla czytamy to w

2 Samuela 7: 8 A teraz przemówisz do sługi mojego, Dawida: To mówi Pan Zastępów: Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. 9 I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. 10 Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. 11 Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. 12 Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo 13 On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki.14 Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem, a jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich. a tak, że w;

Psalmie 2: 6 «Przecież Ja ustanowiłem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej».

Przypatrujący się Israelici i kapłani szydzili z Jeszu mówiąc:

Mateusza, 27: 35 Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. 36 I siedząc, tam Go pilnowali. 37 A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: «To jest Jeszu, Król Judejczyków». 38 Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. 39 Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, 40 mówiąc: «Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!» 41 Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: 42 «Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. 43 Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: "Jestem Synem Bożym"». 44 Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani.

Te świadectwo zostało powtórzone:

Łukasza 22: 66 Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie i kazali przyprowadzić Go przed swoją Radę. 67 Rzekli: «Jeśli Ty jesteś Mesjasz, powiedz nam!» On im odrzekł: «Jeśli wam powiem, nie uwierzycie Mi, 68 i jeśli was zapytam, nie dacie Mi odpowiedzi. 69 Lecz odtąd Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie Wszechmocy Bożej». 70 Zawołali wszyscy: «Więc Ty jesteś Synem Bożym?» Odpowiedział im: «Tak. Jestem Nim»

Marka 11: 1 ,,Początek Ewangelii o Jeszu Chrystusie, Synu Bożym,,.

W tym fragmencie, Marek (Mark 11: 1) twierdzi, że Jeszu jest: Synu Bożym.

1 Jana 4: 14 My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. 15 Jeśli kto wyznaje, że Jeszu jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.

W tym fragmencie, Jan (J 4: 14)  twierdzi, że Jeszu jest: Synu Bożym.

Dotychczas nasi świadkowie byli ciałem i krwią. Pozwólmy zobaczyć, co duchowy świat ma do powiedzenia na temat Jeszu:

Łukasza 4: 41 Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: «Ty jesteś Syn Boży!» Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem.

Więc demony twierdzą, że Jeszu jest: Synem Bożym. I demony „ wiedziały ”, że Jeszu jest: Mesjaszem, czyli Pomazańcem.

Pozwólmy zobaczyć, co inne demony powiedziały o Panu Jeszu:

Mateusza 8: 23 Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. 24 Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. 25 Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!» 26 A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?» Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza. 27 A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?»  28 Gdy przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli Mu naprzeciw dwaj opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo dzicy, tak że nikt nie mógł przejść tą drogą. 29 Zaczęli krzyczeć: «Czego chcesz od nas, <Jeszu>, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?»

Te demony powtórzył to świadectwo w:

Marka 7: 7 Jeszu zaś oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, 8 z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach. 9 Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli. 10 Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. 11 Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: «Ty jesteś Syn Boży». 12 Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały. (Marka 5: 2-9)

Tyle, jeśli chodzi o świadectwo złych aniołów (demonów). Spójrzmy na świadectwo dobrych aniołów (posłów):

Łukasza 1: 26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Mariam. 28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, » 29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 30 Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Mariam, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jeszu. 32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». 34 Na to Mariam rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»12 35 Anioł Jej odpowiedział: «Tchnienie Święte zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. 36 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.

Anioł Gabriel świadczy, że będzie nazwane, Synem Bożym ,, Synem Najwyższego,,

Spójrzmy na świadectwie przyjaciół Pana Jeszu:

Jana 11: 21 Marta rzekła do Jeszu: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. 22 Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». 23 Rzekł do niej Jeszu: «Brat twój zmartwychwstanie». 24 Rzekła Marta do Niego: «Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». 25 Rzekł do niej Jeszu: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. 26 Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» 27 Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat»

Marta zeznała, że Jeszu jest: Mesjaszem, Synem Bożym,

Jan świadczył też o Jeszu. Jan zeznał:

Jana 20: 30 I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jeszu wobec uczniów. 31 Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jeszu jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. (Jana 1: 29-34; 1: 47-49)

Świadectwo Pawła:

Rzymian 1: 1 Paweł, sługa Chrystusa Jeszu, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, 2 którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych. 3 [Jest to Ewangelia] o Jego Synu - pochodzącym według ciała z rodu Dawida, 4 a ustanowionym według Tchnienia Świętego przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jeszu Chrystusie, Panu naszym.

Paweł zeznał, że Jeszu jest: Synem Bożym i Mesjaszem. Paweł powtórzył to świadectwo w:

1 Koryntian 1: Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jeszu Chrystusem, Panem naszym. (2 Kor 1: 19; Gal 2: 20; Ef 4: 13)

 Teraz zobaczmy, co wszyscy uczniowie, w zgodnie mówili o Jeszu:

Mateusza 14: 22 Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. 23 Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. 24 Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. 25 Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. 26 Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. 27 Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!» 28 Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!» 29 A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jeszu. 30 Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!» 31 Jeszu natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, małej wiary?» 32 Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. 33 Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym».

Uczniowie zgodnie powiedzieli, że Jeszu jest: Synem Bożym.

Pan nasz Jeszu jest też Władcą

 Psalm 118: 26 ,,Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie! Błogosławimy wam z domu Pańskiego,,

"Pan" jest tłumaczeniem greckiego Kyrios, co oznacza "Władca". Jeszu jest Władcą, który przychodzi nie we własnym imieniu On przychodzi w imieniu Pańskim. A Psalm 118: 26 i Objawienie 19: 11 wyraźnie pokazuje, że który przychodzi w imię wyższej władzy.

Mateusza 23: 37 Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani! Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście. 38 Oto wasz dom zostanie wam pusty. 39 Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie Mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie»

Objawienie 19: 11 Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto - biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy. 12 Oczy Jego jak płomień ognia, a wiele diademów na Jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz Niego. 13 Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo Boga. 14 A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach - wszyscy odziani w biały, czysty bisior. 15 A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu Wszechmogącego Boga. 16 A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.

 Jak widzimy te tytuły „Król królów” i „Pan panów", które nie są stosowane wyłącznie do Boga.

Potwierdza nam to księga Daniela w 2: 37 Król Nabuchodonozor jest również nazywany królem królów przez Daniela

,, 37 Ty, królu, królu królów, któremu Bóg Nieba oddał panowanie, siłę, moc i chwałę,, Dan 2: 37

W poniższy fragmentach mamy jednoznaczne stwierdzenie, że Jeszu, jest Królem królów i Pan panów. Tak że wiemy, że tytuł „Król królów” nie zawsze odnoszą się do Boga. Może także dotyczyć ziemskich królów. Istnieje wiele odniesień do „Pana panów”.

Mesjasz jest twórcą. To nie znaczy, że stworzył wszystko, mówi, że wszystkie rzeczy zostały stworzone przez niego. Słowo zostało obdarzone zdolnością do tworzenia.

Jana 1: 1 "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało"

Jana 1: 3 ,,Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało,,

Kolosan 1: 17 ,,On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie,,.  

 Jeszu ma uprawnienia do odpuszczania grzechów.

Łukasza 7: 48 ,,Do niej zaś rzekł: «Twoje grzechy są odpuszczone»,,

Łukasza 5: 21-25 ,, 21 Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić. «Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga?» 22 Lecz Jeszu przejrzał ich myśli i rzekł do nich: «Co za myśli nurtują w sercach waszych? 23 Cóż jest łatwiej powiedzieć: "Odpuszczają ci się twoje grzechy", czy powiedzieć: "Wstań i chodź"? 24 Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» - rzekł do sparaliżowanego: «Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!» 25 I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga.

Objawienie 22: 1 I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. 2 Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców - wydające swój owoc każdego miesiąca - a liście drzewa [służą] do leczenia narodów. 3 Nic godnego klątwy już [odtąd] nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali.

Reasumując, argumenty przedstawione w niniejszym opracowaniu udowodnią niezbicie, że Jeszu jest Synem Bożym i Królem królów, Panem panów z upoważnienia Boga Ojca Wszechmogącego.

1 Koryntian 15: 24 Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. 25 Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. 26 Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. 27 Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał. 28 A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

Stanisław sługa Pana Jeszu.


Ps. Czciciele trójcy nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć tego, że posłaniec jest mniejszy od tego, który go posłał. Nie mogą, więc liczyć na błogosławieństwo. Zasada posyłającego i posłańca nie dotyczy tylko Ducha Świętego, ale także Syna, który dodał:

Jana 13:20

Amen, amen, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
 

Jana 13:16

Amen, amen, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał.
 
Posłaniec usługuje temu, który go posłał. Chrystus użył tych dwóch przykładów, jako oczywistą prawdę i jeśli ktoś temu przeczy to znaczy, że oskarża Syna Bożego o kłamstwo.
Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz