,,Szanuj Ojca swego i matkę swoją,,

23 maja 2017

,,Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. 2 Czcij ojca twego i matkę - jest to pierwsze przykazanie z obietnicą - 3 aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi,, Efezjan 6: 1-3

 Bóg Ojciec wymaga aby każde dziecko szanowało i czciło swojego rodzica. W Starym Testamencie czytamy nawet o konsekwencjach nie przestrzegania tego przykazania, a mianowicie o groźbie kamieniowania. Zastanawiające jest, że Bogu podoba się gdy odpowiednio traktujemy i poważmy swych rodziców.

Dlaczego tak ważne jest by wypełnić to przykazanie?

,, bo to jest sprawiedliwe. (…)-3 aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi” Efezjan 6: 1b, 3

Szanuj swoich rodziców. Możesz nie zgadzać się ze wszystkimi poglądami Twoich rodziców, jednak musisz ich szanować. Przede wszystkim dlatego, że są od Ciebie starsi, a ponadto odpowiadają oni za Ciebie, do momentu aż nie osiągniesz pełnoletniość. Gdy osiągniesz pełnoletniość to nikt nie zwalnia nas od przestrzegania przykazania szanowania rodziców. Zakres posłuszeństwa zmienia się wraz z upływem lat i usamodzielnianiem się, ale nadal  powinna przejawiać się posłuszeństwem, czcią, szacunkiem i wdzięcznością.

Miejmy przed oczami Boskie przykazanie okazywania czci ojcu i matce, również przez opiekowanie się nimi w ich starości i niedołęstwie. Nie popierajmy uregulowań prawnych takich jak eutanazja – to jest ślepa ulica prowadząca na manowce nasze człowieczeństwo.

,, Opiekuj się, synu, swoim ojcem w starości, nie przysparzaj mu smutku, jak długo żyje. Choćby rozum stracił, bądź wyrozumiały, nie gardź nim nigdy, choć tak silny jesteś.” Syracha 3:12,13

Co gdy rodzice „nie zasługują” na szacunek?

Nawet niegodne postępowanie rodziców nie może być usprawiedliwieniem dla aktów moralnie niegodnych takich jak: obelgi, wyzwiska, uwłaczające gesty i słowa. Inni ludzie mogą nie mieć powodu do szanowania naszego rodzica, ale my mamy taki powód - jest nim nasze życie, który otrzymaliśmy po rodzicach i wola naszego Boga.

W Ewangelii według Mateusza Chrystus przypomina „Czcij ojca i matkę” (15: 4). Obowiązek ten nie wynika w żaden sposób z osobistych przymiotów rodziców, ale ze szczególnego miejsca, jakie rodzice zajmują w stwórczym planie Bożym.

Czy Pan Jeszu również podtrzymuje to przykazanie?

Pan nasz Jeszu zanim umarł zatroszczył się o swoją matkę powierzając ją opiece Jana. Nie była to przecież jego matka, ale przyjmując ją pod swój dach stał się dla niej troskliwym synem.

„Kiedy więc Jeszu ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: ‘Niewiasto, oto syn Twój’. Następnie rzekł do ucznia: ‘Oto matka twoja’. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.” Jana 19:26,27

Pomazaniec Boży, mimo cierpień, pamiętał o zapewnieniu opieki swej matce. Ponieważ wiemy, że nigdy nie zgrzeszył, więc zauważmy, że w obowiązku opieki nad matką także dochował wierności wymaganiom Ojca, który jest w niebie. Prawdopodobnie z tego powodu posłaniec Jan żył najdłużej ze wszystkich uczniów Mistrza.

„Kto czcią otacza ojca długo żyć będzie; a kto posłuszny Panu, da wypocząć swej matce.” Syracha 3:6

„Czcij* ojca twego i matkę - jest to pierwsze przykazanie z obietnicą - aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi.” Efezjan 6:2

Jak widzisz czytelniku  Bóg przykłada duże znaczenie. Jakby tego było mało, Bóg dodatkowo składa obietnicę w zamian za uszanowanie Jego woli. Obiecuje długie życie za okazanie szacunku rodzicom.

 

Stanisław sługa Pana Jeszu.


* słowo greckie ,tima, gr. τιμα  nie znaczy dosłownie czcić, tylko znaczy cenić, w sensie wysoko sobie coś lub kogoś cenić”. Większość przykładów zastosowania tego greckiego słowa odnosi się do ceny, a nie szacunku. Kiedy więc pojawia się to słowo, w sensie zbliżonym do szacunku, to znaczy, że chodzi o to, iż coś wysoko sobie cenimy, czyli uznajemy, coś za bardzo cenne. Nie jest to słowo zarezerwowane tylko dla Boga. W nowym Testamencie pojawia się nawet w kontekście tego, co nie za bardzo jest szacowne, np. intymne części naszego ciała.

„Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku (time) członki z natury mało godne czci.” 1 Koryntian 12:24 BT

http://jeszu.org/rodzice-miejcie-pocieche-ze-swych-dzieci/

Udostępnij

Jeden komentarz

Dodaj komentarz