,,Szanuj Ojca swego i matkę swoją,,
Maj / 23 maja 2017

,,Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. 2 Czcij ojca twego i matkę - jest to pierwsze przykazanie z obietnicą - 3 aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi,, Efezjan 6: 1-3  Bóg Ojciec wymaga aby każde dziecko szanowało i czciło swojego rodzica. W Starym Testamencie czytamy nawet o konsekwencjach nie przestrzegania tego przykazania, a mianowicie o groźbie kamieniowania. Zastanawiające jest, że Bogu podoba się gdy odpowiednio traktujemy i poważmy swych rodziców. Dlaczego tak ważne jest by wypełnić to przykazanie? ,, bo to jest sprawiedliwe. (…)-3 aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi” Efezjan 6: 1b, 3 Szanuj swoich rodziców. Możesz nie zgadzać się ze wszystkimi poglądami Twoich rodziców, jednak musisz ich szanować. Przede wszystkim dlatego, że są od Ciebie starsi, a ponadto odpowiadają oni za Ciebie, do momentu aż nie osiągniesz pełnoletniość. Gdy osiągniesz pełnoletniość to nikt nie zwalnia nas od przestrzegania przykazania szanowania rodziców. Zakres posłuszeństwa zmienia się wraz z upływem lat i usamodzielnianiem się, ale nadal  powinna przejawiać się posłuszeństwem, czcią, szacunkiem i wdzięcznością.

Jehowa – „Czego uczy Biblia?
Bez kategorii , Maj / 12 maja 2017

Oto, co twierdzi Towarzystwo Strażnica: „Prawdziwi chrześcijanie otaczają czcią imię Boże — Jehowa. Jezus rozsławiał to imię. Pomagał ludziom poznać Jehowę i uczył ich modlić się, żeby Jego imię było uświęcane (Mateusza 6:9). Która religia zachęca do używania imienia Bożego? Przeczytaj Jana 17: 26 i Rzymian 10:13,14.” Zacznijmy od tego, iż nie ma nigdzie w Nowym Testamencie informacji, że takie imię było używane przez naśladowców Chrystusa ani przez niego samego. W ogóle takiego imienia nie znajdziemy w całej Biblii, nawet w Starym Testamencie. Świadkowie twierdzą, że występuje ono aż 7000 razy, ale to jest nieprawda. W starożytnych manuskryptach istnieje imię Boga, ale jest zapisywane literami JHWH i nikt nie wie, jak je naprawdę wymawiano. Wiadomo jednak, że forma Jehowa jest błędna i Towarzystwo Strażnica ostatnio przyznaje, że tak jest. Oto dowód, że świadkowie sami przyznają, iż prawdziwe imię Boga jest nieznane: „W dawnej hebrajszczyźnie nie zapisywano samogłosek. Dlatego obecnie nikt nie może z całą stanowczością orzec, jak w czasach biblijnych wypowiadano JHWH. Czy jednak ma nas to powstrzymywać od posługiwania się imieniem Bożym? Przecież nie wiemy też na pewno, jak w tamtych czasach nazywano Jezusa — może Jeszua, a może Jehoszua. Mimo to ludzie na całym świecie używają różnych form...

Ojcze uświęć swoje imię
Maj / 9 maja 2017

Jana 17: 6 ,,Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje,,. Imię które nasz Pan nakazał uświęcać, to jest imię które nadał mu jego Ojciec, mówiąc ,Ojcze uświęć swoje imię, Chrystus wyraźnie pragnie w modlitwie, by to co otrzymał od swego Ojca, w tym przypadku wzniosłe imię, było traktowane ze szczególnym szacunkiem. Jak Powiedział apostoł Paweł do Filipian 2: 9-11 ,,9 Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, 10 aby na imię Jeszu zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. 11 I aby wszelki język wyznał, że Jeszu Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca,,. Harmonizuje to ze słowami apostoła Piotra Dzieje Apostolskie 4: 10-12 10 to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Israela, że w imię Jeszu Chrystusa Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. 11 On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. 12 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni»....

Rodzice, miejcie pociechę ze swych dzieci
Maj / 5 maja 2017

 List Pawła do Efezjan 6: 4 A [wy], ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie!   „Nadzorcą(dozorujący) powinien więc być (...) człowiek godnie przewodzący swoim domownikom”. — 1 Tym. 3:2-4, http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/15/chapter/3/verse/2/param/1/version/undefined DAREMNIE poszukuje szczęścia człowiek, który nie zaznaje spokoju i zadowolenia w swym najbliższym otoczeniu, w gronie rodzinnym. Cóż będzie miał z pogoni za szczęściem gdzieś daleko, jeśli po powrocie do własnej, prywatnej siedziby, do swego ogniska domowego, wpada jakby do wrzącego kotła zatargów? A jakie jest wasze zdanie, rodzice? Czy u was w domu panuje zdrowa atmosfera?  Czy czujecie że niezbędne jest uzdrowienie atmosfery w domu, tylko nie umiecie wskazać na przyczynę kłopotów ani na sposób ich usunięcia?

W odpowiedzi Jeszu rzekł do nich: «Dokonałem tylko jednego czynu, a wszyscy jesteście zdziwieni.
Maj / 1 maja 2017

Jana 7: 21 ,,W odpowiedzi Jeszu rzekł do nich: «Dokonałem tylko jednego czynu, a wszyscy jesteście zdziwieni. 22 Oto Mojżesz dał wam obrzezanie - ale nie pochodzi ono od Mojżesza, lecz od przodków- i wy w szabat obrzezujecie człowieka. 23 Jeżeli człowiek może przyjmować obrzezanie nawet w szabat, aby nie przekroczono Prawa Mojżeszowego, to dlaczego złościcie się na Mnie, że w szabat uzdrowiłem całego człowieka? 24 Nie sądźcie z zewnętrznych pozorów, lecz wydajcie wyrok sprawiedliwy»,, Chrystus Jeszu rozsadza logikę Israelskich uczonych w piśmie krytykujących za uzdrowienie chorego w szabat. A sami dopuszczali obrzezanie w szabat, to dlaczego nie mógł Pomazaniec Jeszu uzdrowić człowieka w szabat? Jeszu zwraca również uwagę, że instrukcja obrzezania nie przyszła od Mojżesza, lecz od patriarchów. Jeszu wskazuje, że szabat odnosi się do służby Bogu, a działalność i służba Jeszu była dla Boga. Jeszu wskazuje również, aby Israelici sięgnęli głębiej, ponieważ uzdrowienie odnosi się do czasu i okoliczności. Chociaż intencje i treści prawa przekazane przez Boga są takie same przez cały czas działania, to przedstawiciele Boga często dostosowują się do kultury, społeczeństwa, czasu i okoliczności.  To dlatego, że Bóg jest Bogiem żywym, a nie jakąś niejasna siła lub jak nie które opinie słychać, że jest Bogiem krwawym, niemiłosiernym....