Królestwo Boże

1 listopada 2023

,,Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do ziarnka gorczycy, które wziął człowiek, zasiał na roli swojej.

Jest ono, co prawda, najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn, i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki nieba i gnieżdżą się w gałęziach jego” Ew. Mateusza 13:31,32

 

Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, i sprzedaje wszystko, co ma, i kupił to pole(role, ziemie).(Mat 13:44) Królestwo jest darem, jest skarbem, o którego zdobycie należy się troszczyć za cenę wszystkiego, co człowiek posiada. Lecz aby go zdobyć, trzeba spełnić pewne warunki. Nie oznacza to, że Królestwo Boże można by było uważać za zapłatę należną nam z tytułu sprawiedliwości, Bóg całkowicie z własnej woli najmuje ,,robotników do swej winnicy”(Mat 20:1-16).

Królestwo Boże jest łaską, to człowiek tym bardziej powinien odpowiedzieć na tą łaskę. Zatwardziali grzesznicy, niesprawiedliwi(niegodziwi) Królestwa Bożego nie odziedziczą(…)”(1Kor 6:9)

,,Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwieźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego” 1Kor 6:9,10)

,,Widoczne zaś są uczynki ciała, którymi są nierząd, nieczystość, rozpasanie, bałwochwalstwo, farmacja, wrogość, kłótnie, zazdrość, drażliwość, podjudzanie, podziały, stronnictwa, zawiści, pijaństwa, hulanki i podobne tym, które omówiłem, jak też wyjaśniłem, że to czyniący królestwa Bożego nie odziedziczą.” Ef 5:19-21

,,Błogosławieni ubodzy w tchnieniu(duchu), albowiem ich jest Królestwo Niebios”(Mat 5:3). Ubóstwo w tchnieniu, postawa dziecięca, czynne szukanie Królestwa Chrystusa i Boga, i Jego sprawiedliwości. Znoszenie prześladowań, wyrzeczenie się wszystkiego, ,,Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios”(Mat 5:20). Jednym słowem, wypełnienie ,,woli Bożej”, zwłaszcza gdy chodzi o przykazanie miłości do Boga i bliźniego, ,,Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.” (Mat 22:37-39)– Oto czego się żąda do człowieka, który chce wejść do Królestwa Bożego i stać się ostatecznie Jego dziedzicem.

Czym jest Królestw Boże.

Gracki rzeczownik basileus, jest prawdziwie starożytny. To słowo występuje już z mykeńskiego okresu historii Grecji 1450-1150 r. p. n. e.  Król (z hebrajskiego melek, greckiego basileus. łac regnom,  a rdzeniem jest rex) jest ustanowiony po to, by sprawować władzę, (panować,  suweren, wpływy,   – są to atrybuty króla - królestwa). Jego Królestwo (hebr. melukach, mamlakach gr. basileia) czyli jest wyrazem jego władzy i panowania. Być w Królestwie Bożym to znajdować się pod Jego panowaniem.

 ,,przyjdź Królestwo twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.” Ew. Mateusza 5: 10

,,zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał.” Ew. Jana 6:38

Bóg chce, żeby wszyscy ludzie zostali zbawieni pisze apostoł Paweł, streszczając słowa prorockie i Mistrza Jeszu ,,Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli.”(1Tym 2:3) Wszystkie przejawy woli Bożej na przestrzeni dziejów zostały więc ułożone według schematu całościowego w pewien plan. Gdy człowiek poddaje się woli Bożej, to zwraca się ku przyszłości z ufnością, bo z góry wie, jak go Bóg potraktuje.

Sprzeciwiając się nikczemności, dwulicowości faryzeuszy i uczonym w Piśmie, Mistrz Jeszu głosi (zwiastuje) prawdziwą wolność. Pan Jeszu oświadczył: „Jeżeli pozostajecie w moim słowie, to rzeczywiście jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (Jana 8:31, 32). Nie chodzi tu jednak o wolność, do jakiej dążą ludzie walczący o zmianę ustroju politycznego, czy ekonomicznego lub władzy. Chodzi o usunięcie źródła ludzkich problemów, Pan Jeszu mówił bowiem o wyswobodzeniu z sideł grzechu (Jana 8:24, 34-36). A zatem gdy ktoś staje się prawdziwym uczniem Mistrza Jeszu Pomazańca, doznaje w życiu niezwykłej zmiany — dostępuje uwolnienia!

Czym jest Królestw Boże. ,,I nie wpasowujcie się w ten świat, ale przemieniajcie się, kształtując na nowo umysł, aby lepiej rozpoznawać, co jest według Boga dobre, przyjemne i dojrzałe.” ,, Albowiem królestwo Boże nie jest pokarm ani napój, ale sprawiedliwość i pokój i radość w Tchnieniu(Duchu) Świętym: Bo kto w tych rzeczach służy Chrystusowi, miły jest Bogu, a przyjemny ludziom.” (Rzym 12:2; Rzym 14:17)

,, Albowiem nie w mowie zależy królestwo Boże, ale w mocy.” ,,A jeśli Ja wyganiam demony Tchnieniem(Duchem) Bożym, zatem nadeszło do was Królestwo Boże” (Mat 12:28; 1Kor 4:20) Jak widzimy w tych wersetach  Królestwo Boże wyraża się działaniem Jego mocy. A wśród nas musi być nasze życie, pełne Tchnienia Świętego i działanie Jego mocy.

,, A ja gdym przyszedł do was, bracia! nie przyszedłem z wyniosłością mowy albo mądrości, opowiadając wam świadectwo Boże. Ponieważ nie uznałem za rzecz potrzebną, znać się na czymś innym pośród was, jak tylko Jeszu Chrystusa, i to onego ukrzyżowanego. I byłem ja u was w słabości i w bojaźni i w strachu wielkim, A mowa moja i kazanie moje nie było w powabnych mądrości ludzkiej słowach, ale w okazaniu ducha i mocy, Aby się wiara wasza nie gruntowała na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej.” (1Kor 2:1-5)

Królestwo Boże oparte się na przymierzu.

Wskutek nie wierności Iszraela, stare przymierze zostało zerwane, przestało istnieć, wskutek wiarołomstwa, oblubienica, ów niezwykły związek małżeński ,,Ona bowiem już nie jest moją żoną, a Ja już nie jestem jej mężem.”(Oz 2:4).  Iszarel za swoją niewierność będzie słusznie karany na przestrzeni wieków. Wojny sąsiednimi narodami, zburzenie Jeruszalem 587/86 p.n.e., wygnanie do Babilonu, całkowite zburzenie i zniszczenie Jeruszalem i świątyni JHWH 70 r. n.e. wraz całkowitym wygnaniem.

Tak że, Bóg zapowiedział Iszraelowi, że za niewierności odrzuci i wytępi z powierzchni ziemi razem ze świątynią, która była poświęcona imieniu JHWH.

„Wytępię Iszraela z powierzchni ziemi, którą im dałem, a świątynię, którą poświęciłem memu Imieniu, odtrącę od mego oblicza. Izrael zaś będzie przedmiotem przypowieści i pośmiewiska u wszystkich narodów.” 1 Królewska 9:7

Mimo to objawiony przez Boga plan przymierza pozostanie nie zmieniony. Tak więc u kresu czasów będzie miało miejsce Nowe Przymierze. Ozeasz przedstawia je pod postacią nowych zaślubin, po których oblubienicy już zawsze będzie towarzyszyć miłość, wierność, sprawiedliwość, pokój, znajomość Boga.

,,W owym dniu zawrę z nią przymierze,
ze zwierzem polnym i ptactwem powietrznym,
i z tym, co pełza po ziemi.
Łuk, miecz i wojnę wyniszczę z jej kraju,
i pozwolę jej żyć bezpiecznie.
I poślubię cię sobie [znowu] na wieki,
poślubię przez sprawiedliwość i prawo,
przez miłość i miłosierdzie.
Poślubię cię sobie przez wierność,
a poznasz Pana.”
Oz 2:20-24

W Hebr. 7:22 czytamy, że ,,O tyle też Jeszu stał się poręczycielem(gwarantem)lepszego przymierza.”

A co jest tym ,,lepszym przymierzem”? Pan Jeszu sam to wyjaśnił podczas ostatniej wieczerzy ze swoimi uczniami: ,,Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.” (Łuk 22:20) Odwołując się do listu do Hebrajczyków, czytamy: ,,Teraz zaś otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach.” (Hebr 8:6 bt)

Na mocy nowego przymierza zostają zgładzone grzech ,,I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy.”(Rzym 11:27) jak powiedział Bóg, że zamieszkam w nich i (będę) przechadzał się (wśród nich), i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem(1Kor 6:16). Nie jest to więc już przymierze litery, lecz przymierze Tchnienia(Ducha) ,,który też (uczynił) nas kompetentnymi sługami nowej umowy [przymierza, testamentu], nie litery, ale tchnienia; ponieważ litera uśmierca, zaś tchnienie ożywia.”(2Kor3:6)

 Kiedy przyjdzie Królestwo Boże.

 Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: "Oto tu jest" albo: "Tam". Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest»( Luk 17:20-21) Jest tak, że królestwo jest tam, gdzie jest Jego król. A On powiedział do swych uczni: ,,Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».” (Mat 18: 20)

Królestwo miało jednak nadejść, ,,Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jeszu rzekł do nich: «Amen, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebiańskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.” (Mat 21:30,31)

Judejczycy, którzy rozmawiali z Panem Jeszu, który przebywał wśród nich, a jednak nie uznali Go za obiecanego Mesjasza, nie zorientowali się, że ‚Królestwo Boże było pośród nich’ (Łuk. 17:21). Wszelkie dowody przemawiały za tym, że Pan Jeszu jest Mesjaszem. Przyszedł dokładnie w taki sposób, jak to było przepowiedziane w Piśmie świętym. A jednak ci Judejczycy Go nie przyjęli. Stał się dla nich kamieniem obrazy. Byli to ludzie wyniośli, a przy tym usposobieni materialistycznie. Miłowali bardziej chwałę i uznanie u ludzi niż u Boga. Pan Jeszu zupełnie nie pasował do ich zamierzenia o Królu, dlatego też spotkał się z odrzuceniem. Pan Jeszu powiedział im otwarcie:

,,Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.” Mat 23:27,28

Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Iszraela?

 ,,Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Iszraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruszalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi»” (Dz 1:6-8). W odpowiedzi Mistrza Jeszu podkreśla, że do obowiązków Apostołów nie należy znać ,,czasy i chwile”.  ,,Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy.” (1 Tes 5:1,2)

Do obowiązków Apostołów należy wydawanie świadectwa, ,,będziecie moimi świadkami w Jeruszalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”  jest to świadczenie o Panu Jeszu Pomazańcu. Nie jest to perspektywa bliska, jak widzimy od tych słów wypowiedzianych minęło 2000 lat, w czym słusznie upatrywać należy pośrednią odpowiedź na pytanie dotyczące nadejścia Pomazańca Jeszu jak w Ewangelii Mateusza 24: 9-14; Marka 13: 10.

Świadczenie o Panu Jeszu, o wszystkim, co czynił i czego nauczał, należy do istotnych obowiązków Apostołów i stanowi relację ich powołania.

,,Wtedy Jeszu rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za Mną.” Mat 16:24

Każdy człowiek, który uwierzy w imię naszego Pana Jeszu i pragnie pełnić Jego wolę, zostaje przyjęty przez Chrystusa do Jego królestwa jako żywy kamień w budowli (świątyni)Bożej (Efez. 2: 19,20; 1 Kor. 3:8-17; Rzym. 12:4-8); 1 Kor. 12:1-31),

,,Tak więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga,  Nadbudowani na fundamencie wysłanników [apostołów] i proroków, którego kamieniem węgielnym jest Jeszu Pomazaniec.”  Ef 2:19,20

,,Wtedy Jeszu podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im zanurzenia w imię Moje. Uczcie ich zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia eonu»” Mat 28:18-20  Każda osoba która zanurzyła się w imię Pana Jeszu jest powołana i zostaje członkiem Królestwa Bożego. ,, Jeszu odpowiedział: «Amen, amen, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Tchnienia, nie może wejść do Królestwa Bożego.” Jana 3:5

Królestwo Boże zostało powołane przez Boga Ojca wraz przyjściem i namaszczeniem Pana Jeszu na Pomazańca i Króla. ,,Wtedy przyszedł Jeszu z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać zanurzyć przez niego.

Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: Ja potrzebuję zanurzenia od Ciebie, a ty przychodzisz do mnie?

A Jeszu, odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jeszu został zanurzony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Tchnienie Boże zstępujące jak gołębicę i przychodzącego na Niego.

I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.” Mat 3:13-17

,,A jeśli Ja wyganiam demony Tchnieniem(Duchem) Bożym, zatem nadeszło do was Królestwo Boga.” Mat 12:28

,,Jeszu zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: «Czy Ty jesteś królem Judejskim?» Jeszu odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem»” Mat 27:11

,,Znacie sprawę Jeszu z Nazaretu, którego Bóg namaścił Tchnieniem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą złego(diabła)” Dz 10:38

Wejście do Królestwa Bożego. Celem powołanych jest rozwój naszej osobowości i charakteru ,,Wy jednak nie tak nauczyliście się Pomazańca, jeśli tylko rzeczywiście Go usłyszeliście i w Nim zostaliście pouczeni, jako że prawda jest w Jeszu, że – co do wcześniejszego postępowania - macie zdjąć z siebie starego człowieka, niszczonego przez zwodnicze żądze, a poddać się odnowie tchnienia [ducha] umysłu waszego. i ubrać się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.” Ef 4: 20-24

,,Nie wypatrujemy dla siebie tego co widzialne, ale tego co niewidzialne. Ponieważ widzialne jest chwilowe, a niewidzialne jest eonowe.” 2 Kor 4:18

,, Albowiem, którzy są według ciała, o tym myślą, co jest cielesnego; ale którzy są według Tchnienia, myślą o tym, co jest z tchnienia. Gdyż zamysłem ciała jest śmierć; ale zamysłem tchnienia jest życie i pokój, Ponieważ zamysł ciała nieprzyjacielem (jest) dla Boga; bo się postanowieniu Bożemu nie poddaje, gdyż też i nie może. Ci zaś będący w ciele, Bogu się podobać nie mogą.” Rzym 5:5-8 Apostoł Paweł  wypowiada się bardzo korzystnie o osobach, które zasługują na miano „ludzi duchowych”. Z drugiej strony bynajmniej nie pisze dodatnio o ludziach, których określa jako „cielesnych”. Powołany  będzie więc oczywiście chciała być człowiekiem duchowym.

Powołani mają nadzieje niebiańską. Apostoł Paweł pisze do zgromadzonych w Kolosach; ,,Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.” Kol 3:2 Kontrastuje to ze słowami zapisanymi w Ks. Objawienia  ,,Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie” Obj. 3:21 Każdy zwyciężający powołany zgodnie z przyrzeczeniem Chrystusa dostąpi wielkiego zaszczytu. Będzie mógł ‛zasiąść z nim na jego tronie’ — podobnie jak on ‛zwyciężył i zasiadł ze swym Ojcem na jego tronie’. To doprawdy niezwykła nagroda — tron w niebie obok Mistrz, Pana i Króla Jeszu po prawicy jego Ojca! (Mat 25:34-40, 46).

 

,,Królestwo Boże to nie jedzenie i picie,

ale sprawiedliwość,

                   pokój i radość w Tchnieniu Świętym." Rzymian 14:17

 

 

Stanisław sługa Pana Jeszu.


 

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz