Wielki tłum

30 września 2018

„Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny

wielkiego tłumu w niebie - mówiących:

«Alleluja!” - Objawienie 19:1

 

Jak kiedyś Iszrael(Wyj 19:6), tak teraz nowy lud ma się narodzić z inicjatywy Bożej. Oczyści On swój lud, zmieni mu serce, tchnie weń swego Ducha(Ez 36: 26, 27), wyłączy z jego łona grzeszników i ocali resztę pokornych i sprawiedliwych(Iz 10:20; Sof 3:13) Z  tym ludem stworzonym przez Boga(Iz 65:18), Bóg zawrze nowe przymierze, za pośrednictwem swego Syna(Jer 32:13; Ez 37:26; 1 Tym 5:2)

„I zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z nimi. <Założę ich i rozmnożę>, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. Mieszkanie moje będzie pośród nich, a Ja będę ich Bogiem, oni zaś będą moim ludem.” - Ezechiela 37: 26,27

Lud będzie ,,ludem świętym"(Iz 62:12), trzodą(Jer 31:10) i oblubienicą(Oz 2:21) Mocą Nowego Przymierza przypieczętowanego krwią Jeszu Pomazańca, stworzył Bóg nowy lud, w stosunku do którego urzeczywistniają się w całej pełni słowa apostoła Pawła:

„co mówi Bóg:

Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich,

i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.” - 2 Koryntian 6: 16b

Jest to lud, którego grzechy Pan Jeszu zgładził i którego uświęcił własną krwią(Heb 13: 12), lud, do którego wchodzi się przez wiarę.

„W taki sam sposób Abraham uwierzył Bogu i to mu poczytano za sprawiedliwość.  Zrozumiejcie zatem, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama. I stąd Pismo widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: W tobie będą błogosławione wszystkie narody.  I dlatego tylko ci, którzy polegają na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posłuch wierze.” - Galatów 6:6-9

Tytuł dawnego Iszraela przenosi się teraz na lud ; jest to lud - własność „który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.”(Tt 2:14) Święty naród, lud nabyty na własność, oblubienica i trzoda(1P 2: 9; Dz 2: 28; 1 P 5:2)

Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo” - Efezjan 5:25,26BT

„Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła, " - Objawienie 19:7

W skład ludu świętego wchodzą obecnie z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków(Ob. 5: 9;; 7: 9; 11: 9; 13: 7; 14: 6) Przy czym na owej liście znajdują się wierni Iszraelici, to jest sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych i ta grupa jest znana Panu Jeszu(7:4-8; Mat 13:27).

,,Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki." - Jana 10: 27,28

„To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.  Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem” - 1 Tesaloniczan 4:15-17

Druga grupa to Wielki Tłum, który wyłoni się po Wielkim dniu Boga Wszechmogącego i dla tego nikt nie może ich policzyć(Obj 16:14; 19:11 do 20: 6).

,,Potem ujrzałem: 
a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.  I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka». A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu,  mówiąc: «Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen».” - Objawienie 7: 9-12

Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi(Obj 7:15)

 

Stanisław sługa Pana Jeszu


 

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz