Dzień sądu.

21 sierpnia 2017

Wyraz sąd oznacza więcej niż wydanie wyroku. Wyraz ten zawiera w sobie myśl prowadzenia sprawy, jak również i decyzji opartej na prowadzeniu tejże. Takie znaczenie zawiera w sobie nie tylko polski wyraz sąd, ale i grecki, z którego jest tłumaczony.

Wyraz dzień, chociaż tak w Piśmie świętym jak i w mowie potocznej bywa użyty dla określenia dwunastu lub dwudziestu czerto godzinny okres. Słowo Boże właściwie przedstawia pewien szczególny, lub ściśle oznaczony czas. Jak na przykład: dni Noego, dni lota, dzień Syna człowieczego; cały okres stwarzania nazywa się dniem ,,Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo". (1Moj 2: 1-4), co oznacza długi okres czasu. 

Bóg niejeden raz stosował również zasadę, w myśl której „dzień” oznaczał rok. Jeden przykład tego dotyczy wędrówki Iszraelitów po pustyni, a inny związany jest z prorokiem Ezechielem. W Słowie Bożym czytamy: „Każdy dzień teraz zamieni się w rok i przez czterdzieści lat pokutować będziecie za winy”. „Liczę ci jeden dzień za każdy poszczególny rok” (Liczb 14:34; Ezech. 4:6) http://pomazancowy.blogspot.com/2017/08/jeden-dzien-jak-tysiac-lat.html

Kto z uwagi i zastanowieniem przeczytałby wszystkie ustępy Biblii, odnoszące się do dnia sądu, to zauważy rodzaj i wielkość dzieła, jak ma być dokonane w tym czasie.

,,(…) dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych»" Dzieje Apostolskie 17: 31

,,Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre". 2 Koryntian 5: 10

Przekład dosłowny: 

,,Wszystkim nam bowiem trzeba się będzie pokazać przed sędziowskim krzesłem Chrystusa, aby każdy sobie odebrał to, co poprzez ciało (zrobił), i ze względu na to, czego dokonał — czy to dobrego czy złego". 2 Koryntian 5: 10

Jeszu Pomazaniec będzie panował, królował, sądził świat w sprawiedliwości, nagradzając sprawiedliwych a karząc niepoprawnych.(Dz 17: 31; Obj 19: 16)

Są osoby które twierdzą, że dzieło sądzenia miliardów ludzi ma być w jeden dzień o dwudziestu czterech godzinach. Jest to płytkie pojęcie, niezgadzające się z natchnionym słowem Bożym. Jest ono dosłownym tłumaczeniem przypowieści naszego Pana Jeszu o owcach i kozłach.

 ,, Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały.  I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.  Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.  Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!

 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;

byłem spragniony, a daliście Mi pić;

byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;

 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;

byłem chory, a odwiedziliście Mnie;

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".

 Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić?  Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię?  Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?"  A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".

 Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!

 Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;

byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;

 byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;

byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;

byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie."

 Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?"  Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili".  I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego»." Mateusza 25: 31-46 BT

Przypowieść nigdy nie jest akuratnym (czyt. dosłownym) określeniem, przypowieść przekazuje, uzmysławia prawdę (dzięki swojemu sensowi przenośnemu) jak tłumaczyć dosłownie język symboliczny.  Z podobnych wyrażeń widzimy, że dzień sądu posiada daleko obszerniejsze znaczenie, niektórzy twierdzą, że dzień sądu będzie trwał 12 lub 24 godzin, chyba dla tego, że polegają na tradycji, bez pewnych dowodów i bez badania tego tematu.  

Bóg oświadcza wyraźnie, iż się nie zmienia i żadnym sposobem nie może uwolnić winnego. On wymierzy karę, przez sprawiedliwego Jeszu Pomazańca. Rezultat przyszłego sądu dla świata jest jasno pokazany w przypowieści o owcach i kozłach. (Mat 25: 31-46; 1 Kor 15: 25)

  ,, Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia". Objawienie 20: 15

,,A tchórzom i niewierzącym, i czyniącym obrzydliwości, i mordercom, i rozpustnikom, i farmakologom, i bałwochwalcom i wszelkim kłamcom: udział ich w jeziorze palącego ognia i siarki; to jest śmierć druga". Objawienie 21: 8

Kara                    

W liście do Hebrajczyków 9: 27 czytamy:

,,postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd"

Te słowa całkowicie zaprzeczają twierdzeniu, że śmierć jest jedyna karą. Gdyby tak było to zmartwychwstanie na sąd byłoby pozbawione sensu gdyż złoczyńca byłby już po odbyciu kary. Tymczasem kara dopiero przednim i to tak straszna, że jak Paweł głosił o tym to Feliksowi to ten się wystraszył.

,,Lecz kiedy Paweł mówił o sprawiedliwości i o wstrzemięźliwości, i o przyszłym sądzie, Feliks przestraszony odpowiedział: Teraz możesz odejść. Gdy znajdę czas, wezwę cię znowu". Dzieje 24:25

Stopniowanie kary

Stopniowanie kary jest czymś oczywistym. Nie można tak samo karać kogoś, kto mordował i znęcał się nad ludźmi i kogoś, kto ukradł bochenek chleba. W obu przypadkach mamy do czynienia ze złem, ale stopień szkodliwości tego zła jest różny i nawet my ludzie niesprawiedliwi (grzeszni) nie potraktowalibyśmy na równi tych przestępstw.

Łukasza 12:48

,,Ten zaś, który nie zna jego woli a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę".

Łukasza 12:47

,,Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę".

Łukasza 12:45,46

,,Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go szlachtować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce".

Nagroda

Łukasza 12:42-44

,,Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielił jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem".

Tak jak śmierć nie jest jedyną karą za grzech, bo trzeba zmartwychwstać by ponieść odpowiednią karę do przewinienia tak też ocalenie nie jest jedyną nagrodą.

Jeśli ktoś w tym miejscu zacytuje list do Rzymian 6:23

,, Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jeszu, Panu naszym"

To ja zwrócę mu uwagę na kontekst tego wersetu. Z całości wywodu autora tego listu widać, że mówi on o dziedziczeniu grzechu po Adamie. Wszyscy bez względu na to czy służymy Bogu czy go obrażamy podlegamy karze za grzech adamowy.

Kolejny przykład stopniowania nagrody znajdujemy w księdze Objawienia. Czytamy tam o pierwszym i drugim zmartwychwstaniu. Pierwsze jest do chwały a drugie na sąd, po którym część osób dostąpi nagrody, ale nie będzie to tak wspaniała nagroda jak ta, której dostąpili uczestnicy pierwszego zmartwychwstania. Co nie zmienia faktu, że każda forma ocalenia będzie powodem do radości i przeciwnie każda forma odrzucenia będzie okropną, choć w pełni zasłużoną karą.

,,I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jeszu i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Pomazańcem przez tysiąc lat. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat". Objawienie 20: 4-6

,, I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego". Objawienie 20: 12-15

Przymioty przyszłego Sędziego są najlepszym zapewnieniem, że sąd ten będzie sprawiedliwy, a wierzący i posłuszni zostaną nagrodzeni.  

 

Stanisław sługa Pana Jeszu.

 

 

 

 

Udostępnij

3 komentarze

 • Krzysztof pomazańcowy 21 sierpnia 2017jako15:47

  Temat, który powinien interesować każdego, ponieważ każdy stanie na sadzie. Szkoda, że ludzie lekceważą ten fakt i żyją śmiejąc się z sądu, nawet posuwają się do tego, że za cnotę uważają grzeszenie, ale wszystko do czasu…

 • kasia 21 sierpnia 2017jako18:46

  W wielu religiach temat sadu jest jakby zamiatany pod dywan no bo jak tu pogodzic to ze wedlug nich istnieje niebo, pieklo a nawet czysciec , wiec sad musialby sie odbywac zaraz po smierci czlowieka z ta Biblijna nauka o tym , ze wszyscy czekaja na sad ostateczny na ktorym dopiero beda rozstrzygane ludzkie losy ?
  Bardzo dobra nowine niesie rowniez Pismo o tym , ze wierni sludzy Pomazancowi , ci ktorzy dochowaja wiernosci az do smierci nie stana na sadzie i nad nimi nie bedzie miala wladzy smierc druga czyli ta ktora moze zabic i cialo i dusze.
  To jeszcze jeden z wielu powodow dla ktorego warto wiernie sluzyc Naszemu Panu Jeszu.

 • Hubert 9 lutego 2019jako17:27

  Fajny Artykul:)

Dodaj komentarz