Bóg Ojciec – Stwórca

9 kwietnia 2017

Bóg Ojciec - Stwórca

 

KIEDYŚ, w bardzo odległej przeszłości, nie było ziemi. Nie było też wówczas słońca, księżyca ani gwiazd, które by oświetlały ziemię. W bezkresnej przestrzeni nie było jeszcze materialnego wszechświata, którego cząstką jest nasz maleńka ziemia. A jednak życie gdzieś istniało? W dziedzinie niewidzialnej dla nas, którzy jesteśmy stworzeni z materii ziemskiej, w dziedzinie której nie możemy wyczuć ani dotknąć. Dziedzina ta jest wyższa od dziedziny ludzkiej, materialnej. Biblia święta nazywa ją, niebem, lub , niebiosami,

W niewidzialnych dla nas niebiosach mieszka Bóg, Stwórca. W psalmie 115: 6 napisano: 

,,Niebo jest niebem Pana, synom zaś ludzkim dał ziemię,, a w psalmie 11:4

,,Pan w świętym swoim przybytku, Pan ma tron swój na niebiosach. Oczy Jego patrzą, powieki Jego badają synów ludzkich,,.

Aby wykazać, jak niepozorna jest nasza ziemska ojczyzna w porównaniu z niebiańską dziedziną, w Izajasza 66: 1 napisano:

Tak mówi JHWH:

Jakiż to dom możecie Mi wystawić i jakież miejsce dać Mi na mieszkanie>?

On jest Stwórcą naszego materialnego wszechświata, który coraz bardziej odsłania się oczom naukowców i astronomów. Ten Stwórca istniał i cieszył się życiem przed powstaniem materialnego wszechświata. W Biblii powiedziano na wstępie: ,,Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię,, - 1 Mojżeszowa 1:1, Bóg jest źródłem wszelkiego życia istniejącego poza nim. Potwierdzenie tego faktu znajdujemy w Psalmie 36: 10, gdzie powiedziano do Boga: ,,Albowiem w Tobie jest źródło życia i w Twej światłości oglądamy światłość,,. Prorok Mojżesz był świadomy, że żywy Bóg nie miał początku ani też nie będzie miał końca, gdy pisał:

,,Błaganie Mojżesza, męża Bożego. JHWH, Ty dla nas byłeś ucieczką z pokolenia na pokolenie. 2 Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat powstały, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem,,

Początek miał nie tylko nasz materialny wszechświat będący dziełem Stwórcy, lecz tak że to, co zostało stworzone w niewidzialnej dziedzinie niebiańskiej. Wiecznie żyjący Bóg istniał już przed tym, stworzeniami niebiańskimi i w tedy był zupełnie sam [ niektóre opracowania rabiniczne opisują Boga przed stwarzaniem jako ,,SAM EGZYSTUJĄCY,,] (Nigdzie nie spotykamy w pismach że Bóg egzystował z duchem świętym lub synem Bogiem, jest to nauka nie biblijna).  

Najwyższa Istotna Bóg powziął, aby zrodzić Syna. Informuje nas o tym Jego własne Słowo.

,, 8 Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia Pana. 9 Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi,,. Izajasza 55: 8, 9

A zatem Bóg nie powziął nie realnej myśli, na jaką wpadli ewolucjoniści, i nie rozpoczął od najniższej i najprostszej formy życia z materii ziemskiej. Przeciwnie, rozpoczął od najwyższej formy życia niebiańskiej.  

Tak jak w przypadku ludzkiego ojca i jego pierworodnego syna mówi się, że on jest ,, pierwociną jego siły. On ma prawo do pierworodztwa,,1Moj 21: 17(BT) Jak patriarcha Jakub powiedział o swym pierworodnym synu Rebenie:

 ,, Rubenie, synu mój pierworodny, tyś moją mocą i pierwszym płodem mojej męskiej siły, górujący dumą i górujący siłą,,(BT) Prawo do pierworodnego przysługuje więc zrodzonemu niebiańskiemu synowi Bożemu. Ten zrodzony przez Boga Syn nazwany ,początkiem stworzenia Bożego, to ,, jednorodzony Syn,,( Obj 3: 14; Jana 3: 16)

Ten, jednorodzony Syn Boży, słusznie zajął stanowisko pierworodnego wśród całego stworzenia Bożego. Jako początek miał przewyższać wszystkie późniejsze stworzenia godnością, siłą i modrością. Był ucieleśnieniem modrości Bożej i dlatego słowa z Przypowieści 8: 22-31, gdzie Mądrość jest przedstawiona, jako ktoś przemawiająca do nas. 

,, 22 Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna, 23 od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. 24 Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody; 25 zanim góry zostały założone, przed pagórkami zaczęłam istnieć; 26 nim ziemię i pola uczynił - początek pyłu na ziemi. 27 Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, 28 gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, 29 gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. 30 Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, 31 igrając na okręgu ziemi,

Słowa te nie mówią, jako o inicjatorze za początkującym lub sprawcy, lecz o, początku dzieła Bożego, Usposobiona mądrość jest więc ,,najwcześniejszym,, osiągnięciem Bożym. Według tego słownictwa ,,jednorodzony syn Boży był początkiem,, dzieł Bożych i nie było wcześniejszego dzieła Bożego.  Zgodnie z prawdą w Objawienia 3: 14,  To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego,.

W myśli jego własnych słów nie dał on początku stworzeniu Bożemu, lecz sam był jego ,początkiem, to znaczy tworzenie przez Boga stworzeń rozpoczęło się od tego Syna. Tym samym Bóg, dał się wyraźnie poznać jako jedyny Stwórca, a wszystko inne, to rzeczy przez niego stworzone. Zgodnie z prawdą w Objawieniu 4: 9 czytamy:

,, A ilekroć Zwierzęta oddadzą chwałę i cześć, i dziękczynienie Zasiadającemu na tronie, Żyjącemu na wieki wieków, 10 upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie i oddaje pokłon Żyjącemu na wieki wieków, i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc: 11 «Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone»,,.

Czy zrodzenie jest stworzeniem? Cześć 2 z tydzień.

Stanisław sługa Pana Jeszu. 

stachsos33@gmail.com

Udostępnij

2 komentarze

Dodaj komentarz