Czy podlegasz Mojżeszowemu Dziesięciorgu Przykazań?
Grudzień / 29 grudnia 2016

W Ewangelii. wg. Jana, 1: 17 Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jeszu Chrystusa. W związku z tym nasuwa się pytanie: Komu te prawo było dane i czy ty osobiście, a wraz z tobą wszyscy pozostali ludzie: buddyści, wyznawcy hinduizmu, konfucjanie, szintoiści, muzułmanie, chrześcijanie, żydzi oraz jeszcze inni wierzący, podlegacie temu prawu danemu za pośrednictwem proroka Mojżesza? Jeżeli to dane przez niego prawo pochodziło od jedynego prawdziwego Boga, to czy jego zasięg nie jest ogólnoświatowy, to znaczy czy nie obowiązuje i czy nie będzie obowiązywał na zawsze wszystkich mieszkańców ziemi? Jeżeli chcemy spełniać wolę naszego Stwórcy, który uczynił niebo i ziemię, to poznanie odpowiedzi na te pytania powinno mieć dla nas istotne znaczenie. Przed dwudziestoma wiekami społeczność powołanych(Ew. Jana 6: 65) była zainteresowana tymi pytaniami. Dlaczego? Ponieważ początki działalności powołanych składał się z Judejczyków i prozelitów. Czy po nawróceniu się na Chrystianizm tacy Judejczycy i prozelici nadal podlegali, prawu danemu Mojżeszowi'? Szczepan, pomazańcowy pochodzenia Judejczyk, rzekł do najwyższego trybunału ,Sanhedryn, w Jerozolimie: ,,Ten właśnie Mojżesz powiedział do potomków Izraela: "Proroka jak ja wzbudzi wam Bóg spośród braci waszych". 38 On to w społeczności na pustyni pośredniczył między aniołem, który mówił do niego na górze...

Hiob-kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu.
Grudzień / 25 grudnia 2016

Hiob- kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu.   Wiele ludzi znękanych duchowo woła w udręce, Jeżeli istnieje Bóg to, dlaczego jest tyle smutku, cierpienia i zła? Nie umiejąc znaleźć na to pytanie, tracą wiarę w Boga. Jeżeli więc nie chcemy z powodu braku zrozumienia stać się ateistami czy niedowiarkami, a w najgorszym razie szydercami, to musimy zajrzeć do spisanego Słowa Bożego, Biblii, aby się dowiedzieć od samego Boga, dlaczego On dopuszcza istnienie zła. Ze sprawozdania biblijnego dowiadujemy się, że szatan diabeł powiedział, iż nawet najrzetelniejszy człowiek wyrzeknie się Boga, gdy wszystko pójdzie nie po jego myśli i gdy źli ludzie zburzą jego szczęście. Na pewnym zgromadzeniu anielskich synów Bożych w niebie zjawił się również szatan diabeł; przybył z przemierzania się po ziemi i z przechadzania się po niej’ Dlatego Bóg zwrócił uwagę szatana na pewnego człowieka na ziemi, na Joba, który mieszkał w krainie Us i który różnił się od innych, będąc ,,bez skazy, uczciwym, bojącym się Boga i unikający złego’’. Nie zrobiło to żadnego wrażenia na szatanie, który powiedział, że Job jest człowiekiem bogobojnym, ponieważ pod ochroną Bożą żyje sobie spokojnie i dostatnio. ,,Wyciągnij, proszę, swą rękę’’, ciągnął dalej szatan, ,,i dotknij jego majątku. Czy...

Imię naszego Pana.
Grudzień / 24 grudnia 2016

Imię naszego Pana. Apostołowie byli wiernymi uczniami Pana, nie pozwolili na przekręcanie słów w listach pisanych pod natchnieniem bożym(2 Piotra 3: 16). Oni brali odpowiedzialność za głoszenie i nauczanie dobrej nowiny i imieniu Pana(Jakuba 3: 1). Byli Israelitami z Galilei i jak z pism dowiadujemy się to wzywali imię naszego Pana Jeszu, bo takie imię zostało objawione z góry (Mateusz 1: 20, 21 Rzymian 10: 9-12). Wrogowie imienia Pana naszego będą się troić i dwoić, aby imię Boga Ojca nadane swemu Synowi nie przebiło się. Światło przyszyło na świat, ale ludzie woleli ciemność.  Jana 1: 11 ,,Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. 12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Swoi Go nie przyjęli." Dziś sami Żydzi, gdy napotykają w księgach proroczych ,Jeszu'a, to pomijają słowa zapisane (heb. ישוע), Dlaczego? Dlatego aby nie utożsamiać z Mesjaszem, którego przybili do drzewa. W I wieku tych, co przyjęli naszego Pana Jeszu za Zbawiciela i Pomazańca Bożego to tak naprawdę była garstka ludzi z porównaniu z całym narodem Israelskim i dookoła z poganami. Dziś jest podobna sytuacja to garstka powołanych przez Boga Ojca głosi imię Pana dane od Boga...