Imię naszego Pana.

24 grudnia 2016

Imię naszego Pana.

Apostołowie byli wiernymi uczniami Pana, nie pozwolili na przekręcanie słów w listach pisanych pod natchnieniem bożym(2 Piotra 3: 16). Oni brali odpowiedzialność za głoszenie i nauczanie dobrej nowiny i imieniu Pana(Jakuba 3: 1). Byli Israelitami z Galilei i jak z pism dowiadujemy się to wzywali imię naszego Pana Jeszu, bo takie imię zostało objawione z góry (Mateusz 1: 20, 21 Rzymian 10: 9-12). Wrogowie imienia Pana naszego będą się troić i dwoić, aby imię Boga Ojca nadane swemu Synowi nie przebiło się. Światło przyszyło na świat, ale ludzie woleli ciemność. 

Jana 1: 11 ,,Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. 12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Swoi Go nie przyjęli."

Dziś sami Żydzi, gdy napotykają w księgach proroczych ,Jeszu'a, to pomijają słowa zapisane (heb. ישוע), Dlaczego? Dlatego aby nie utożsamiać z Mesjaszem, którego przybili do drzewa.

W I wieku tych, co przyjęli naszego Pana Jeszu za Zbawiciela i Pomazańca Bożego to tak naprawdę była garstka ludzi z porównaniu z całym narodem Israelskim i dookoła z poganami. Dziś jest podobna sytuacja to garstka powołanych przez Boga Ojca głosi imię Pana dane od Boga Ojca.

Ew. Jana 6: (65) Rzekł więc: Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. (66) Odtąd wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło.

Imię Jeszu.

Rozmawiam z wyznawcami różnych religii świadkami Jehowy, zielonoświątkowcami, protestantami, a tak że z tymi, co określają się, że nie należą do żadnej religii, między sobą oni się zwalczają, ale łączy ich jedna wspólna cecha Wrogość do imienia Pana Jeszu.  Podobna była sytuacja w I wieku, saduceusze zwalczali się z faryzeuszami i innymi stronnictwami religijnymi, ale łączyła ich wrogość do imienia Pana Jeszu Zbawiciela i Pomazańca Bożego. (DAp 4: 17-19)

Wniosek nasuwa się jeden, żaden człowiek na ziemi nie zmieni tego, że Imię nasz Pan dostał od Boga Ojca, hebrajskie imię Jeszu, te imię został ludziom objawione z Góry. Przykładem dla nas jest posłaniec Paweł w dziejach apostolskich czytamy 9 rozdziale a wersecie 15 i 16 «Idź - odpowiedział mu Pan - bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. 16 I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia». Apostoł Paweł nie zaniósł imienia (Jezus, Chesus, Jisus) do narodów, bo takich imion nie znał. Miał zanieść do ludzi z narodów, króli i do synów Izraela imię, za które będzie musiał wiele wycierpieć.

Imię Jezus, Jisus.

Imię Jezus a może Chesus, Jisus te imiona nadali ludzie. Ludzie, którzy dziś uważają, że mogą po swojemu nazywać Syna Bożego okazują brak szacunku dla Boga, który nadal jest właścicielem swego Syna jak też jest właścicielem jego imienia.

Inny argument, na który powołują się zwolennicy imienia Jezus to rzekome prawo do tłumaczenia imion lub dokładniej do tego, że w każdym języku można inaczej nazywać naszego Pana. Takie twierdzenie zaprzecza słowom

Rzymian 10: 12 Nie ma już różnicy między Judzejczykiem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają.

Niestety takie osoby robią różnicę między Żydem a Grekiem gdyż uważają, że każdy może wzywać inne imię. Nie widzą oni potrzeby wzywania tego samego imienia. Dostrzegam w tym przypadku podobieństwo do pogan, którzy nadawali różne imiona swoim Bogom w zależności od narodowości. Grecy i Rzymianie nazywali swoich bogów różnymi imionami, choć mieli na myśli tą samą osobę. Ja jednak nie znajduje niczego w Słowie Bożym, co pozwoliłoby ten zwyczaj przenieść dla naśladowców naszego Zbawcy. Przeciwnie, w Słowie Bożym można znaleźć wypowiedzi, z których wynika, że Bóg przykłada znaczenie do dokładnego wypowiadania imion.

Rodzaju 17: (5) Nie będziesz, więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów.

-Abram = Abraham

Niby nie wielka różnica w tych imionach a jednak dla naszego Boga miała duże znaczenie.

Ewangelia wg. Łukasz, 16: 10 Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. BT

JESZU - Zbawiciel- Dz. 4: 12 ,,I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni,,.

Stanisław sługa Pana Jeszu.

 

Udostępnij

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.