Rozdział 22
/ 4 maja 2024

I pokazał mi rzekę wody życia, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo życia, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania [terapii, regeneracji, narodów. I nie będzie już nic przeklętego (godnego klątwy). Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego służyć mu będą i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i królować po eony eonów. I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał posła (anioła) swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg posła (anioła), który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I mówi do mnie: Nie czyń tego! Jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon! I rzecze do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej...

Rozdział 21
/ 4 maja 2024

I zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruszalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani trudu (mozołu) już nie będzie; bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są godne wiary (pewne) i prawdziwe. I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Ale bojaźliwi (tchórze), niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, farmakolodzy (czarownicy), bałwochwalcy i wszyscy kłamcy [będą mieli] udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć. I przyszedł jeden z siedmiu posłów (aniołów), którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę...

Rozdział 20
/ 4 maja 2024

I zobaczyłem posła (anioła) zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. I zobaczyłem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jeszu i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu Bestii ani obrazowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma władzy (mocy), lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat. A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan ze swojego więzienia i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić na bój; a liczba...

Rozdział 19
/ 4 maja 2024

Potem usłyszałem jakby donośny głos wielki tłumu wielkiego w niebie mówiący: "Allelu Ja! Zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu. gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego; osądził bowiem wielką rządnicę, która psuła (niszczyła) ziemię nierządem swoim, i pomścił na niej krew sług[niewolników]  swoich. I rzekli po wtóre: Allelu Ja!» A dym jej wznosi się po eony eonów. I upadło dwudziestu czterech starców, i cztery stworzenia (Zwierzęt) , i oddały pokłon Bogu, siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Allelu Ja! A od tronu rozległ się głos mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Allelu Ja! Oto Pan, Bóg nasz, władca wszystkich[Wszechwładca], objął panowanie. Weselmy się i radujmy się, i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica Jego przygotowała się; i dano jej ubrać się (przyoblec się) w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I mówi do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na weselną ucztę Baranka. I mówi do mnie: To są prawdziwe Słowa Boże. I upadłem mu do nóg, aby oddać mu pokłon, lecz powiedział mi: Nie rób tego, bo jestem...

Rozdział 18
/ 3 maja 2024

Potem widziałem innego posła (anioła) zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jej i królowie ziemi uprawiali z nią nierząd, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jej przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niej, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niej spadające, gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jej i wspomniał Bóg na jej nieprawości. Odpłaćcie jej, jak i ona odpłacała, i w podwójnie oddajcie według uczynków jej; do kielicha, w którym napój mieszała, nalejcie jej podwójną miarę. Ile sama siebie uwielbiała i rozkoszy zażywała, tyle udręki i boleści jej zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam. Dlatego w jednym dniu przyjdą jej plagi, śmierć i boleść, i głód, i spłonie w ogniu; bo mocny jest Pan, Bóg, który ją osądził. I zapłaczą nad nią, i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nią nierząd uprawiali i rozkoszy...