Objawienie św. Jana rozdział 1
/ 16 marca 2024

Objawienie Jeszu Chrystusa, które dał mu Bóg, aby przekazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On (znakami)za pośrednictwem zesłanego posła(anioła) swojego słudze swemu Janowi. Który poświadczył słowo Boże i świadectwo Jeszu Chrystusa, i wszystko, co widział. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski. Jan do siedmiu zgromadzeń(zborów), które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem, i od Jeszu Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i Władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc po eony eonów (wieki wieków). Amen! Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy Go wszelkie oko, a także ci, którzy Go przebili, i będą lamentować(uderzać w pierś) przed Nim wszystkie plemiona ziemi. Tak! Amen. Jam jest alfa i omega (początek i koniec), mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechwładca. Ja, Jan, brat wasz i...