Rozdział 22

4 maja 2024
 1. I pokazał mi rzekę wody życia, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.
 2. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo życia, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania [terapii, regeneracji, narodów.
 3. I nie będzie już nic przeklętego (godnego klątwy). Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego służyć mu będą
 4. i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach.
 5. I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i królować po eony eonów.
 6. I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał posła (anioła) swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać.
 7. I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi.
 8. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg posła (anioła), który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon.
 9. I mówi do mnie: Nie czyń tego! Jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon!
 10. I rzecze do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi! Albowiem czas bliski
 11. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.
 1. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.
 2. Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.
 3. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa życia i mogli wejść przez bramy do miasta.
 4. Na zewnątrz są psy i farmakolodzy (czarownicy), i nierządnicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je.
 5. Ja, Jeszu, wysłałem posła (anioła) mego, by poświadczył wam to w zgomadzeniach (zborach, kosciołach). Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda lśniąca poranna.
 6. A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia.
 7. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze;
 8. a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa życia i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze.
 9. Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jeszu!
 10. Łaska Pana Jeszu niech będzie z wszystkimi. Amen.

 


Wersja robocza


Stanisław sługa Pana Jeszu

Brak komentarzy