Rozdział 6
/ 3 marca 2024

Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą: Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana. Słudzy, bądźcie posłuszni panom na ziemi, z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca swego, jak Chrystusowi, nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo, zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabła. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, przeciw duchowemu złu w niebiosach. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór...

Rozdział 5
/ 3 marca 2024

Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym, także bezwstyd i niedorzeczne(błazeńska) mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusa i Boga. Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa. Nie bądźcie więc ich wspólnikami. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światła, bo owocem światła(ducha) jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu, i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. O tym bowiem, co się u nich po kryjomu dzieje, wstyd nawet mówić. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne; wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, I powstań z martwych, A zajaśnieje ci Chrystus. Uważajcie więc pilnie, jak macie postępować,...

Rozdział 4
/ 3 marca 2024

Zachęcam was więc ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju: jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania; jeden Pan, jedna wiara, jedno zanurzenie; jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego [Pismo] mówi: Wstąpiwszy na wysokość, poprowadził(wziął)  pojmanych jeńców i dał ludziom dary. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, niż to, że i zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługi(służby), do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już dłużej nie byli dziećmi, rzucanymi przez fale i unoszonymi dokoła przez każdy wiatr nauki w ludzkim oszustwie, w podstępie (prowadzącym) do metod błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w...

Rozdział 3
/ 3 marca 2024

Z tego powodu ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jeszu za was narody(pogan) - bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom, mianowicie, że narody(poganie) są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jeszu przez ewangelię, której stałem się jej sługą według daru łaski Boga danej mi przez działanie Jego mocy. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował narodom(poganom) niezgłębione bogactwo Chrystusowe i oświecił wszystkich, jaka jest wspólnota tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jeszu Chrystusa, aby teraz zwierzchnościom i władzom w okręgach niebiosach przez zgromadzenie dał poznać różnorodną mądrość Boga, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jeszu, Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Dlatego proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę, bo to jest chwała wasza. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego cała rodzinn(ojcostwo)...

Rozdział 2
/ 3 marca 2024

A was, którzy byliście umarli w waszych upadkach i grzechach. W których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata [i] według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni; ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście - i wspólnie nas wzbudził, i wspólnie posadził na niebiosach w Chrystusie Jeszu, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jeszu. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jeszu do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Dlatego pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś nardody(poganie) w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki, dokonanej ręką na ciele, że byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, oddzieleni od obywatelstwa Iszraela i obcy przymierzom(umowy) obietnicy, nie mający nadziei i bezbożni...