Zbawienie

25 listopada 2018

Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” - 1 Tymoteusza 2:3,4

 

Bóg chce, żeby wszyscy ludzie zostali zbawieni.(1 Tym 4: 1-10) Dlatego właśnie posłał swego Syna, jako Zbawiciela, aby zbawić grzeszników, w tedy objawiła się łaska i miłość Boga(1 J, 4: 14;Mat 1: 21) .

Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jeszu przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy.” - 1 Tymoteusza 1:15

Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom” - Tytusa 2: 11

Pan Jeszu objawił się jako Zbawiciel, poprzez swoje pełne wymowy czyny, np.: uzdrawia chorych, przywraca życie.(Mat 9: 21; Mk 3: 4; 5: 23) Trzeba pamiętać, że zbawienie nie ogranicza się do ciała, ale wyzwolenie z mocy grzechu i od jego wpływu.(Łk 7:48,49)

Tak więc, by dostąpić zbawienia, należy przyjąć z wiarą Dobrą Nowinę o Chrystusie(Mk 1:1). To zgotowane zbawienie jest celem Jego życia, Pan Jeszu przychodzi na ziemię po to, by ratować, to ,,co zginęło»-Łk 19:10, ,,by zbawić świat, a nie potępiać go - J 3: 17, w celu zbawienia człowieka - J 5: 34. Warunkiem zbawienia jest nierozłączne związanie się z Jeszu Chrystusem i tylko z Nim. ZBAWIENIE JEST TYLKO W NIM i TYLKO ON JEST ZBAWIENIEM!

Następnego dnia zebrali się ich przełożeni i starsi, i uczeni w Jerozolimie:  arcykapłan Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. Postawili ich w środku i pytali: «Czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to?» Wtedy Piotr napełniony Tchnieniem Świętym powiedział do nich: «Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Iszraela, że w imię Jeszu Pomazańca Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni».” - Dzieje Wysłanników 4: 5-12

I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, poza Nim nie ma zbawienia. Nie istnieje taka możliwość, żeby skorzystać ze zbawienia poza Panem Jeszu albo wziąć je od kogoś innego, np.: od trójcy, Jehowy, takiej nauki nie znajdziemy w Piśmie Świętym. Trwanie w Chrystusie Jeszu jest absolutną gwarancją Zbawienia!  

Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci,

abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność

i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu.” - 1 Jana 2: 18

Kiedy już dzięki nauczaniu apostołów Ewangelia została przedstawiona ludziom, każdy z osobna staje przed koniecznością dokonania wyboru, od którego będzie zależał przyszły los, osiągną zbawienie lub spotka ich sąd(Rz 2: 16; Heb 9: 27,28), życie lub śmierć. Ci, którzy uwierzyli i złożyli wyznanie wiary i wytrwają do końca osiągną zbawienie.

Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością Chrystusa zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, jak i dla tych, którzy idą na zatracenie; dla jednych jest to zapach śmiercionośny - na śmierć, dla drugich zapach ożywiający - na życie. A któż temu sprosta? Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy kupczą słowem Bożym, lecz ze szczerości, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed Bogiem.” - 2 Koryntian 2: 15-17

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JESZU JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie(…)Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony” - Rzymian 10:9,13

Wyznanie wiary zostaje przypieczętowane przyjęciem zanurzenia w wodzie które jest prawdziwym odczuciem rzeczywistości zbawienia.

Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we zanurzeniu nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jeszu Chrystusa.” - 1 Piotra 3: 21

Bóg Ojciec zbawiając ludzi przez swego umiłowanego Syna Jeszu, kieruje się czystym miłosierdziem, nie bacząc na uczynki, ale przez łaskę dając przy tym Tchnienie Święte.(Ef 1: 13)

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jeszu dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.” - Efezjan 2: 5-10

Od tego momentu pomazańcowi powinni być wierni słowu, które jest w stanie zbawić jego duszę(Jk 1: 21) i starać się o to, by wiara owa owocowała dobrymi uczynkami z bojaźnią i drżeniem powinien zabiegać o swoje zbawienie. 

,, Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić?" - Jakuba 2: 14

,,A przeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma." - Filipian 2: 12

 

Stanisław sługa Pana Jeszu


http://jeszu.org/zanurzenie-w-imie-jeszu/

http://jeszu.org/imie-naszego-pana/

 

Udostępnij

2 komentarze

Dodaj komentarz