Rozdział 4
/ 10 marca 2024

Zaświadczam cię zatem w obliczu Boga i Chrystusa Jeszu, który będzie sądził żywych i umarłych, na Jego objawienie się (w czasie przyjścia) i na Jego Królestwo; Głoś Słowo, bądź gotów w porę i nie w porę, popraw, upomnij, zachęć z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią, i odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Ja bowiem już mam być złożony w ofierze, a czas mojego odejścia nadchodzi. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem; W końcu czeka nam mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w tym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy pokochali Jego objawienie (w czasie przyjścia). Staraj się przyjść do mnie rychło; albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny, i odszedł do Tesaloniki, Krescent do Galacji, Tytus do Dalmacji; tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. A Tychikusa posłałem do do Efezu. Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa, przynieś, idąc po drodze, oraz zwoje(biblie, księgi), zwłaszcza pergaminy....

Rozdział 3
/ 10 marca 2024

A to wiedz, iż w dniach końca nastaną czasy trudne do zniesienia: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, mający pozór pobożności, lecz zapierający się jej mocy; również tych unikaj. Z takich bowiem są ci, którzy wkradają się do domów i usidlają naiwne kobietki obciążone grzechami, wiedzione przez rozmaite pożądliwości, Które zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Jak Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak też oni sprzeciwiają się prawdzie, ludzie o wypaczonym umyśle, odrzuceni jeśli chodzi o wiarę. Ale nie posuną się naprzód, albowiem ich bezmyślność(głupota) uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się stało i z tamtymi. Ale ty pojąłeś moją naukę, sposób życia, dążenia, wiarę, wytrwałość, miłość i cierpliwość, prześladowania, cierpienia, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium [i] Listrze - prześladowania, które zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jeszu, będą prześladowani. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego...

Rozdział 2
/ 9 marca 2024

Ty więc, moje dziecko, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jeszu, a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych  nauczać. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jeszu. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Miej w pamięci Jeszu Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawida, według mojej ewangelii, dla której cierpię niczym złoczyńca aż do więzów, ale słowo Boże nie jest związane; Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jeszu, wraz z eonową(wieczną) chwałą. Prawdziwa to mowa: Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy; Jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy; jeśli się Go zaprzemy, i On się nas zaprze; Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. To przypominaj, oswiadczając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali...

2 List do Tymoteusza rozdział 1
/ 9 marca 2024

Paweł, apostoł Chrystusa Jeszu z woli Boga, według obietnicy życia, który jest w Chrystusie Jeszu, do Tymoteusza, umiłowanego syna: Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jeszu, Pana naszego. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie ciebie wspominam w modlitwach moich, we dnie i w nocy; pragnę cię zobaczyć — pomny na twoje łzy — abym doznał pełnej radości; wspominajac sobie nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Loidzie i w matce twojej    Eunice, a pewien jestem, że i w tobie żyje. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o naszym Panu, ani mnie, Jego więźnia, lecz podejmij wraz ze mną trud dla ewangelii, zgodnie z mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jeszu przed dawnymi wiekami. A obecnie została objawiona przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Jeszu Chrystusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność wydobył na jaw przez ewangelię; Dla której...