2 List do Tymoteusza rozdział 1

9 marca 2024
 1. Paweł, apostoł Chrystusa Jeszu z woli Boga, według obietnicy życia, który jest w Chrystusie Jeszu,
 2. do Tymoteusza, umiłowanego syna: Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jeszu, Pana naszego.
 3. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie ciebie wspominam w modlitwach moich, we dnie i w nocy;
 4. pragnę cię zobaczyć — pomny na twoje łzy — abym doznał pełnej radości;
 5. wspominajac sobie nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Loidzie i w matce twojej    Eunice, a pewien jestem, że i w tobie żyje.
 6. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich.
 7. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.
 8. Nie wstydź się więc świadectwa o naszym Panu, ani mnie, Jego więźnia, lecz podejmij wraz ze mną trud dla ewangelii, zgodnie z mocą Boga,
 9. który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jeszu przed dawnymi wiekami.
 10. A obecnie została objawiona przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Jeszu Chrystusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność wydobył na jaw przez ewangelię;
 11. Dla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem, i nauczycielem,
 12. z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem tego, że  On ma moc zachować to, co jemu powierzyłem, [aż] do owego dnia.
 1. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jeszu,
 2. tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas.
 3. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Fygelos i Hermogenes.
 4. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził,
 5. ale będąc w Rzymie, usilnie mnie szukał i znalazł;
 6. niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu; a jak wiele usług oddał mi w Efezie, ty wiesz najlepiej.

dalej->


 

Brak komentarzy