Rozdział 6

9 marca 2024
 1. Wszyscy, którzy są pod jarzmem (jako) niewolnicy, niech uważają swoich panów za godnych wszelkiej czci, aby imieniu Boga ani nauce nie bluźniono.
 2. Ci zaś, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im tym wierniej służą, dlatego że ci, którzy korzystają z ich wiernej służby, są wierzącymi i umiłowanymi. Tego nauczaj i do tego zachęcaj.
 3. Kto naucza inaczej i nie przyjmuje zdrowych słów naszego Pana Jeszu Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobożnością,
 4. ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, kłótnie(swary), bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia,
 5. ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski.
 6. I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym.
 7. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy.
 8. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym.
 9. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w próby i w sidła oraz w liczne bezsensowne i szkodliwe pragnienia, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie.
 10. Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy; niektórzy, pragnąc ich, zboczyli z [drogi] wiary i poprzebijali się wieloma boleściami.
 11. Ty zaś, człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością.
 12. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się życia eonowego(wiecznego), do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.
 1. Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jeszu, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie,
 2. abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jeszu Chrystusa.
 3. Które we właściwym czasie pokaże błogosławiony i jedyny władca, Król królów, Pan panów,
 4. jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc eonowa(wieczna). Amen.
 5. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela,
 6. aby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi,
 7. gromadząc sobie skarby [jako] dobry fundament na przyszłość, aby otrzymać życie eonowe(wieczne).
 8. Tymoteuszu! Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki,
 9. do której niejeden przystał i od wiary odpadł. Łaska niech będzie z  tobą. Amen.

dalej->


 

Brak komentarzy