Rozdział 4

10 marca 2024
 1. Zaświadczam cię zatem w obliczu Boga i Chrystusa Jeszu, który będzie sądził żywych i umarłych, na Jego objawienie się (w czasie przyjścia) i na Jego Królestwo;
 2. Głoś Słowo, bądź gotów w porę i nie w porę, popraw, upomnij, zachęć z wszelką cierpliwością i pouczeniem.
 3. Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią,
 4. i odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.
 5. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją.
 1. Ja bowiem już mam być złożony w ofierze, a czas mojego odejścia nadchodzi.
 2. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem;
 3. W końcu czeka nam mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w tym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy pokochali Jego objawienie (w czasie przyjścia).
 4. Staraj się przyjść do mnie rychło;
 5. albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny, i odszedł do Tesaloniki, Krescent do Galacji, Tytus do Dalmacji;
 6. tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania.
 7. A Tychikusa posłałem do do Efezu.
 8. Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa, przynieś, idąc po drodze, oraz zwoje(biblie, księgi), zwłaszcza pergaminy.
 9. Aleksander, kotlarz, wyrządził mi wiele złego; odda mu Pan według uczynków jego;
 10. jego i ty się strzeż; albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym.
 11. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili: niech im to nie będzie policzone;
 12. Lecz Pan stanął przy mnie i umocnił mnie, aby głoszenie było przeze mnie całkowicie utwierdzone, [aby] usłyszeli je wszyscy poganie; i zostałem wyrwany z paszczy lwa.
 13. Wyrwie mnie też Pan ze wszelkiego złego uczynku i zachowa dla swojego królestwa niebiańskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.
 14. Pozdrów Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyfora.
 15. Erast pozostał w Koryncie, a chorego Trofima zostawiłem w Milecie.
 16. Staraj się przyjść przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens, i Linus i Klaudia, i wszyscy bracia.
 17. Pan Jeszu Chrystus niech będzie z duchem twoim. Łaska Boża niech będzie z wami. Amen.

dalej->


 

Brak komentarzy