Czy Pan Jeszu Chrystus jest archaniołem Michałem

7 listopada 2021

,,Lecz książę królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów.” – Daniela 10:13

,,Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: «Pan niech cię skarci!»” – Judy 9

Czy Pan Jeszu Chrystus jest archaniołem Michałem? Tak twierdzi np.: Towarzystwo strażnica świadków Jehowy. Musimy zwrócić uwagę, że w ciągu 85 lat w organizacji świadków Jehowy nauka o archaniele Michale zmieniła się wielokrotnie. Zatrzymajmy się teraz na chwilę przy tym, co Towarzystwo twierdziło odnośnie roku 1975! Do dnia dzisiejszego wśród wielu Świadków Jehowy (i nie tylko) wspominane jest fiasko tych zapowiedzi.

Strażnica, nr 5 z 1969, s.8, Rok 1975!

"Jedna jest rzecz absolutnie pewna: Chronologia biblijna poparta spełnionymi proroctwami dowodzi, że sześć tysięcy lat istnienia człowieka wkrótce dobiegnie końca, jeszcze za życia obecnego pokolenia! (Mat.24:34) … Zupełnie wystarczy, iż sam Ojciec zna zarówno 'dzień', jak i 'godzinę'.
Nawet jeśli nie daje się spojrzeć poza rok 1975, czy jest to podstawa do ograniczania aktywności? Apostołowie przecież nie widzieli ani tak daleko, jak my; nie wiedzieli przecież nic o roku 1975." … Z drugiej strony koniec tego szóstego „dnia” stwarzania mógł nawet przypaść na ten sam rok kalendarza gregoriańskiego, w którym został stworzony Adam. Może tu występować różnica zaledwie tygodni lub miesięcy, a nie lat.

Towarzystwo stwierdza tutaj, że „Armagedon nastąpi w roku 1975, a różnica co do tej daty może wynosić zaledwie kilka tygodni lub miesięcy, ale nie lat”. Tak wyglądało  światło ok. 50 lat temu.

Ale najgorsze jest późniejsze nastawienie Towarzystwa wobec tych, którzy uwierzyli w jego niespełnione proroctwo odnośnie roku 1975.

The Watchtower z 15 lipca 1976, s.441, A Solid Basis for Confidence(Strażnica nr10 z 1977, s.10, Mocna podstawa ufności)

,,Nie byłoby jednak wskazane, żebyśmy się sugerowali jakąś datą i zlekceważyli sprawy codzienne, o które jako chrześcijanie normalnie powinniśmy się troszczyć, a więc zaniedbali wszystko to, czego razem z rodzinami naprawdę potrzebujemy. Być może zapominamy, że gdy ten „dzień” nadejdzie, nie zmieni zasady, iż chrześcijanie zawsze muszą się wywiązywać ze swych powinności. Jeżeli ktoś czuje się zawiedziony, bo rozumował inaczej, powinien się teraz zająć skorygowaniem swego poglądu, uświadamiając sobie, że to nie słowo Boga zawiodło ani nie wprowadziło go w błąd, tylko jego własne zrozumienie było oparte na niewłaściwych przesłankach. Załóżmy jednak, że to ty, czytelniku, wiele sobie obiecywałeś po jakiejś dacie i - co godne pochwały - lepiej zdałeś sobie sprawę z powagi chwili oraz faktu, że ludzie powinni o tym usłyszeć; ale czy naprawdę coś na tym straciłeś? Czy rzeczywiście poniosłeś szkodę? Możesz chyba śmiało powiedzieć, iż tylko zyskałeś na tym i odniosłeś korzyść z takiego podyktowanego sumieniem postępowania".

W tym miejscu Towarzystwo zrzuca winę na szeregowego ŚJ, który uwierzył w to, co Ciało Kierownicze mówiło o roku 1975, stwierdzając, że „szeregowi ŚJ powinni się teraz zająć skorygowaniem własnych poglądów”. Wszystkie te zapowiedzi okryły hańbą imię Boga, którego reprezentantami byli członkowie Ciała Kierowniczego, gdyż przemawiając w Jego imieniu, ”, które nie dość, że zupełnie się nie spełniły, to jeszcze zawiodły miliony szczerych ludzi na całym świecie. Nie wiem czy teraz strażnice wydane do 1980 roku są uchwytne, myślę że Towarzystwo stara się aby one znikły i nie ujrzały światła dziennego.

Ale wróćmy do naszego tematu: ,,Czy Pan Jeszu Chrystus jest archaniołem Michałem?”

Co Biblia mówi o naszym Panu Jeszu? Mogę śmiało powiedzieć, że jest to rozwinięcie wcześniejszych dwóch tematów ,,Kim jest Jeszu" i ,,Aniołowie”. Zacznijmy od dobrze znanej deklaracji.

,,Mateusza, 16: 13 "Gdy Jeszu przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów:, «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» 14 A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Zanurzyciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».15 Jeszu zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 17 Na to Jeszu mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». 20 Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem".

Zwróćmy uwagę, że wersety podane przez apostoła Mateusza to kopalnia wiedzy. Pan nasz Jeszu pyta się uczni,  «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Zanurzyciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Żaden z tych ludzi nie odpowiedział, że za archanioła Michała! No tak, ale oni nie mieli objawienia od Ojca.

Jeszu zapytał ich(uczni): «A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 17 Na to Jeszu mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

Jak widzimy ap. Piotr nie odpowiedział, że za archanioła Michała! W tym fragmencie apostoł Piotr oświadczył, a Jeszu przyznał, że jest "Pomazańcem" (to znaczy Meszjaszem) także Synem Bożym. No dobrze, a kogo miała urodzić Mariam matka naszego Pana Jeszu.

Łukasza 1: 26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Mariam. 28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, » 29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 30 Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Mariam, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jeszu. 32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. (Mat. 1:20,21).

Anioł Gabriel świadczy, że będzie nazwane, Synem Bożym ,, Synem Najwyższego,,. Jak zauważamy anioł Gabriel nic nie wspomina, że nasz Pan był, jest, czy będzie archaniołem Michałem. Wydaje się, że tekst z Łukasza i Mateusza w żaden sposób nie można podważyć.

Świadectwo apostoła Pawła, jak czytamy w Dziejach Apostolskich w rozdział 9 wiersze od 1 do 6

,,Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jeruszalem mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł.Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Ja jestem Jeszu, którego ty prześladujesz.” -jeszu.com

Pan Jeszu Pomazaniec nie przedstawił się, że jest archaniołem Michałem, choć już był w niebie, ale przedstawił się jako; ,, «Ja jestem Jeszu, którego ty prześladujesz”.Dz 9:5

Nigdzie nie znajdziemy i  żaden z uczniów nie zwracał się do Syna Bożego "Michale" lub "aniele", Imię Jeszu pozostaje niezmienne, i jest jedyne w którym mamy być  ,,Zbawieni” Dz 4:12.

,,0 którą działał [okazał] w Pomazańcu, wybudzając Go z martwych i posadził na prawicy swojej w niebiosach. Powyżej wszystkich Pierwszych [naczelników, przywódców] i Władzy, i Mocy, i Panowania, i każdego imienia wymawianego nie tylko w tym eonie, ale też w mającym nadejść.: Efezjan 1:20,21

Pan Jeszu przyjdzie sądzić świat nie jako anioł, ale z aniołami swymi, jak wyjaśnia Dz. Ap. Roz 17: 31

,,dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych”

,,On odpowiadając rzekł: «Siejącym dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Polem jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Wrogiem siejącym (chwast), jest oszczerca; zbieranie to koniec eonu [czasu], a zbierającymi są Posłowie [aniołowie].Jak więc gromadzi się chwast i pali ogniem, tak będzie przy końcu eonu [czasu]. Wyśle Syn Człowieczy Posłów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszelkie zgorszenie i czyniących nieprawości. Wrzucą ich w piec (do) ognia; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wówczas sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swojego. Kto ma uszy, niechaj słucha!” – Mat 13: 37-43

Zwróć uwagę drogi czytelniku, że archanioł Michał też umarł i został wskrzeszony? Nigdzie takiej nauki w Piśmie Świętym nie znajdziemy, ale u niewolnika świadków Jehowy tak.

,,Tego właśnie Jeszu wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Tchnienia Świętego i zesłał Je(...)," - Dz. Ap. 2: 32,33

Kto jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, może archanioł Michał, zobaczmy co pisze apostoł Paweł do Tymoteusza,

,,Jeden bowiem Bóg, jeden też mediator(pośrednik) Boga i ludzi, człowiek Pomazaniec Jeszu.” 1 Tym 2:5 jeszu.com

Świadectwo samego Boga Ojca; ‛Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził?’ I znowu: ‛Ja będę Mu Ojcem, a On będzie mi Synem’. Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: ‛Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży’”. Aniołowie, jak wykazuje ap. Paweł, oddają pokłon Synowi  Boga - Hebrajczyków 1:4-6.

Kamienowany Szczepan nie zobaczył w niebie archanioła Michała, ale: Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej ,,A on pełen Tchnienia Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Boga i Jeszu, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga».” – Dz. Ap. 7:55,56

W Starym Przymierzu w Księdze Daniela w 10 rozdziale a wersecie 13 czytamy; ,,Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt.”  Czytając wnikliwie i ze zrozumieniem,  jeden z pierwszych książąt, -  czyli jest ich więcej.

,,Gdyż sam Pan z rozkazem [okrzykiem], z głosem archanioła i z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a martwi w Pomazańcu powstaną najpierw.” – 1 Tes 4:16

Przyjście Pana Jeszu z trąbą Bożą i głosem archanioła jest nie sam owitym wydarzeniem, czyżby Pan Jeszu zapowiadał sam siebie, co najlepsze zamienia się w archanioła Michała.

Walka w niebie

,,I wybuchła walka w niebie: Michał i jego Posłowie [aniołowie] stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok oraz jego Posłowie [aniołowie], ale nie miał siły, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I zrzucono smoka wielkiego, Węża pradawnego, który się zwie oszczerca [diabeł] i wróg [szatan], zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego posłowie [aniołowie].I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. ” – Obj 17:7-10

,,I wybuchła walka w niebie: Michał i jego Posłowie [aniołowie] stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok oraz jego Posłowie [aniołowie], ale nie miał siły, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło,(…),  ten bój stoczył zwycięski archanioł Michał. Jego hebrajskie imię, znane jest ,, Któż jak Bóg” Michał nie unicestwił szatana ale strąci go na ziemię.

Bóg Ojciec ,,nie Posłom [aniołom] poddał zamieszkały (świat) przyszły, o którym mówimy.(…) wszystko poddałeś pod jego stopy. Poddawszy Mu bowiem wszystko, nie pozostawił niczego, co by Mu nie było poddane. Teraz jednak jeszcze nie widzimy, że wszystko Mu jest podporządkowane.” – Heb 2:5,8  dalej czytamy;

Ale tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od Posłów [aniołów], Jeszu, widzimy przez ucierpienie śmierci chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował. Przystało bowiem Temu, z powodu którego wszystko, i za sprawą którego wszystko, wielu synów w chwale poprowadziwszy, Przywódcę zbawienia ich przez cierpienie dopełnić [udoskonalić]. Bo ten, który poświęca i ci, którzy bywają poświęceni, z jednego są wszyscy, dla której przyczyny nie wstydzi się ich braćmi nazywać, Mówiąc: Opowiem imię twoje braciom moim, w pośrodku zgromadzenia śpiewać ci będę.” – Heb 2: 9-16

Kim jest nasz Pan Jeszu?

,,Ja, Jeszu, posłałem mojego posłańca(anioła), by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy społeczności powołanych. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna». A Tchnienie(Duch) i Oblubienica mówią: «Przyjdź!» A kto słyszy, niech powie: «Przyjdź!» I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. a świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym - które są opisane w tej księdze. Mówi Ten, który o tym świadczy: «Zaiste, przyjdę niebawem». Amen. Przyjdź, Panie Jeszu!” – Obj 22: 16-19

Świadkowie Jehowy wielokrotnie twierdzili coś, co później się nie spełniło. W dodatku nigdy nie przyznali się do błędu, mimo że oficjalnie przyznają się do omylności. Można ich uznać za fałszywych proroków, ponieważ gdyby ktoś wcześniej głośno powiedział, że nie mają racji to zostałby wykluczony z tej organizacji, jako człowiek błądzący i głoszący herezję. Mamy, więc taką zupełnie absurdalną sytuację, że choć oficjalnie świadkowie twierdzą, że ich ciało kierownicze jest omylne to jednak nikomu ze świadków Jehowy nie wolno tego udowadniać na konkretnym przykładzie.

Ponieważ świadkowie Jehowy chętnie mówią o grzechach innych kościołów warto im zacytować:

„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka [tkwi] w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.” Mateusza 7:1-5

 

Stanisław sługa Pana Jeszu


Powtórzonego Prawa 18:20-22

'Jednakże prorok ośmielający się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, lub mówiący w imieniu innych bogów, ów prorok umrze. A jeśli powiesz w swym sercu: "Skąd będziemy wiedzieć, którego słowa nie mówił JHWH?", to gdy prorok mówi w imieniu JHWH i słowo to się nie sprawdzi ani nie spełni, jest to słowo, którego nie mówił JHWH. Prorok mówił je z zuchwalstwa. Nie wolno ci się go ulęknąć'.

Towarzystwo od początku do końca jest fałszywym prorokiem, co poświadczają jego własne wypowiedzi.


źródło; jeszu.com

jeszu.org.

jeszu.pl

jeszu.info

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz