Logos

23 stycznia 2022

1Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.

2Ono było na początku u Boga.

3Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

4 W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,

5 a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. - Jana roz. 1. jeszu.com

 

Słowo, grec. Logos – znaczy: Słowo, słowo wymówione, mowa, wymowa, nauki, rozsądek, zdolność rozumowania, lub mądrość wyrażona w słowie*.

  ,,Na początku” określa to, co zaczęło istnieć, wstępnie zaś to, co już było u Boga, zanim cokolwiek zaistniało. ,,Słowo było u Boga”. Stwierdzenie to wyraża najściślejszą wspólnotę miedzy Słowem a Bogiem, jednocześnie odróżnia je osobowo od Boga Ojca.

,,A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.” – Jana 1:14

 ,, Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg [Syn], który jest w łonie Ojca, (o Nim) pouczył.” – Jana 1:18

 Logos-Słowo, u niektórych starożytnych królów logosem nazywał się zastępca królewski, za pośrednictwem  którego król będąc ukryty za zasłoną, porozumiewał się ze swoimi poddanymi. Jest to ilustracja do naszego Pana Jeszu jako Logos.

,,Co było od początku, o czym usłyszeliśmy, co naszymi oczami widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego nasze ręce dotknęły w kwestii Słowa Życia —

A Życie ujawniło się i zobaczyliśmy i zaświadczamy i oznajmiamy wam Życie eonowe [wieczne], które było przy Ojcu a ujawniło się nam.

Co, mówimy, widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy z nami społeczność mieli, a społeczność nasza, aby była z Ojcem i z Synem jego, Jeszu Chrystusem.” 1 Jana 1:1,2,3

 ,,Wszystko” obejmuje całe stworzenie, tak jak to spisane w obu Przymierzach, wszystko co w niebie i na ziemi i ,,wszystko” Mu podporządkowane.

,,Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo Boga.” – Obj 19:13

 ,,A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.” – Jana 17:5

 ,,Bo wszystkie rzeczy poddał pod nogi jego. A gdy mówi, że mu wszystkie rzeczy poddane są, jawna jest, iż oprócz tego, który mu poddał wszystkie rzeczy” 1 Kor 15:27

 Przez Jeszu Pomazańca, od którego wszystko się stało i ludzie się stali i ku któremu wszystko zmierza, bo w Nim stworzono wszystko: w niebiosach, i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego stworzono. Jeszu podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Ta władza została Panu Jeszu dana przez Boga Ojca Wszechwładnego. ,,Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się Głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!»" (Kol 1:16; Mat 28:20; Mat 17:5)

Z tych spostrzeżeń wysuwa się wniosek, że stworzenie jest pod każdym względem zwrócone ku Chrystusowi, któremu zawdzięcza swe istnienie, ,,a bez Niego nic się nie stało, co się stało.”

,,ale nam jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko i my do niego i jeden Pan Jeszu Pomazaniec, przez którego wszystko i my przez niego.” 1 Kor 8:6 

Jeśli połączyć wiersze 3 i 4, Logos jest życiodajnym pierwiastkiem dla całego stworzenia, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. To Życie przybrało konkretną, historyczną postać w Jeszu. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

,,w Nim było życie, a życie było światłością ludzi,

 a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.” – Jana1:4,5

Światło przejawia się przede wszystkim w rozproszeniu ciemności. Proces ten obejmuje całą historię zbawienia; do zapowiedzi przyjścia wielkiego światła w Panu Jeszu Pomazańcu, aż do unicestwienia szatana i jego  popleczników, wraz odnowieniem wszystkich rzeczy.(Dz 3:21)

,,Lud idący w ciemnościach, spojrzy na to wielkie światło! Mieszkający w mroku krainy śmierci. Oto światło wam rozbłyśnie.” Izajasza 9:1 LXX

Ciemność to ludzie nie przyjmujący wiary w Jeszu Pomazańca, niepodatni na ,,słowo życia” to świat w swej obojętności lub wręcz wrogi wobec Jeszu Chrystusa i Jego dzieła. Światło i ciemność, dwie drogi życiowe, miedzy którymi człowiek musi dokonać wyboru; Droga jakim jest Jeszu, domagająca się życia z Bogiem i droga przeciwna Pan Jeszu, którą należy zupełnie wyeliminować ze swego życia. To więc mówię i świadczę w Panu, abyście już więcej nie postępowali, jak pozostałe narody postępują w próżności swego umysłu, mając zaćmiony rozum, oddaleni od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez nieczułość ich serca. Oni to pozbawili się uczuć i oddali rozpuście w pogoni za wszelką nieczystością w chciwości. Wy jednak nie tak nauczyliście się Pomazańca, jeśli tylko rzeczywiście Go usłyszeliście i w Nim zostaliście pouczeni, jako że prawda jest w Jeszu, że – co do wcześniejszego postępowania - macie zdjąć z siebie starego człowieka, niszczonego przez zwodnicze żądze, a poddać się odnowie tchnienia [ducha] umysłu waszego i ubrać się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.(Ef 4:17-24)

,,Odpowiedział mu Jeszu: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” – Jana 14:6

,,Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo,” – Pow. Prawa 30:19bt.

 

Stanisław sługa Pana Jeszu.


Jeśli  Bóg pozwoli, to następny artykuł ,,Imię Jeszu. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego"

 

*wyrażone - wyrazić - konkordancja biblijna.

  1. oddać coś słowami, mowom, wypowiedzieć nauki;
  2. okazać coś swoim zachowaniem;
  3. przedstawić coś za pomocą umownych znaków lub działań
Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz