Aniołowie

24 października 2021

Hebrajskie słowo mal’ach, greckie anggelos, dokładnie oznacza  ,,wysłannik” ,,posłaniec”. Aniołowie są ,,Tchnieniami [duchami], do usługiwania posłanymi względem tych, którzy zamierzają odziedziczyć zbawienie?”(Heb 1:14)

Chociaż Bóg ma niezliczonych niebiańskich posłańców, w Biblii wymieniono z imienia tylko dwóch: Gabriela i Michała*. Ci niebiańscy posłańcy pełnią w Biblii wiele funkcji; na przykład są członkami boskiej rady, dowodzą niebiańską armią i przekazują słowa Boga. W Danielu Gabriel jest posłańcem w najbardziej dosłownym sensie, przynosząc objawienie Danielowi poprzez wyjaśnienia snu i Pisma. Zapowiedzi Gabriela o nadchodzącym uwolnieniu nie kończą się na Danielu(Daniela 8:15-17). W Ewangelii Łukasza jest tym, który ogłasza odpowiednio Zachariaszowi i Mariam zbliżające się narodziny Jana Zanurzyciela i Mesjasza Syna Bożego Jeszu.

Aniołowie, ci co tworzą Boga dwór, są zarazem jego sługami(Hioba 4:18). Są nazwani świętymi(Hioba 5:1) albo synami Bożymi.

 ,,Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie,
i wierność Twoją w radzie świętych.” – Psalm 89:6

,,Patrzyłem, w moim łożu, na obrazy [istniejące] w mojej głowie, a oto Czuwający** i Święty zstępował z nieba” – Daniela 4:10

,,Psalm. Dawidowy.
Przyznajcie Panu, synowie Boży,
przyznajcie Panu chwałę i potęgę!” – Psalm 29:1

,,Bo któż na obłokach będzie równy Panu,
któż wśród synów Bożych będzie do Pana podobny?” – Pslam 89: 7

Wśród nich znajdują się Cherubiny, którzy podtrzymują tron Boga ,,Posłuchaj, Pasterzu Iszraela, Ty, co jak trzodę wiedziesz ród Josefa. Ty, który zasiadasz nad cherubami, zabłyśnij,”(Psalm 80:2 ; 99:1) , ciągną Jego rydwan ,,Następnie patrzyłem, a oto nad sklepieniem, rozpościerającym się nad głowami cherubów, było coś jakby szafir, a z wyglądu było podobne do tronu”(Ez 10:1-20 ; 11:22)  Strzegą Jego posiadłości aby nie weszło nic co nie jest święte.(Rdz 3:24)

Spotykamy cherubinów w świątyni, gdzie swymi skrzydłami okrywają arkę ,,Cheruby będą miały rozpostarte skrzydła ku górze i zakrywać będą swymi skrzydłami przebłagalnię, twarze zaś będą miały zwrócone jeden ku drugiemu. I ku przebłagalni będą zwrócone twarze cherubów.” – Wyj 25:17-22

Serafini – inaczej płonący – wyśpiewują Jego chwałę ,,Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał.
I wołał jeden do drugiego:
«Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów.
Cała ziemia pełna jest Jego chwały».” – Iz 6:2,3

A jedne z nich oczyszczał wargi Izajaszowi w czasie jego wizji, gdy był powoływany na proroka ,,Dotknął nim ust moich i rzekł:
«Oto dotknęło to twoich warg:
twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech».”
– Iz 6:7

Całe owo zastępy niebiańskie powiększa chwałę Boga. Jest ono zawsze do dyspozycji Boga w Jego zarządzaniu światem i wprowadzaniu w życie Bożych postanowień i praw.

,,Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy,
<by słuchać głosu Jego słowa>” – Psalm 103:20

Gdy chodzi o jakąś misję zwiastująca nieszczęście, w tedy posyła tzw. zwiastunów(aniołów) klęski, jak również Anioła-Niszczyciela ,,Zesłał na nich żar swojego gniewu:

oburzenie, zapalczywość i udrękę -

orszak zwiastunów klęski” – Psalm 78:49

,, A gdy Pan będzie przechodził, aby porazić Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to ominie Pan takie drzwi i nie pozwoli Niszczycielowi wejść do tych domów, aby [was] zabijał.” – Wyj 12:23

,,Anioł wyciągnął już rękę nad Jeruszalem, by ją wyniszczyć, wtedy Pan ulitował się nad nieszczęściem i rzekł do Anioła, niszczyciela ludności: «Wystarczy! Cofnij rękę!» Anioł Pański znajdował się obok klepiska Arauny Jebusyty.” – 2 Sam 24:16

Według Biblii aniołowie to byty duchowe(tchnienia), tak jak Bóg, który też jest istotą duchową (Psalm 104:4; Jana 4:24). Tworzą ogromną, wielomilionową rodzinę ,,I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu posłańców(aniołów) dokoła tronu i Zwierząt, i Starszych, a liczba ich była tysiąc tysięcy” – Obj 5:11

Aniołowie są więc inteligentnymi stworzeniami duchowymi, a każde z nich podobnie jak ziemskie, rozumne stworzenia Boże  ma własną osobowość  i wolną wolę. Biblia podaje imiona tylko dwóch aniołów Gabriela („mąż Boży”) i Michała („któż jest jak Bóg?”). Aniołowie nie chcieli nieraz wyjawić swych imion osobom, którym się ukazywali, być może dlatego, żeby nie oddawano im niestosownej czci( Sdz 13:17, 18).

,, Powiedział: «Odtąd nie będziesz się zwał Jakow, lecz Iszrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś». Potem Jakow rzekł: «Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię?» Ale on odpowiedział: «Czemu pytasz mnie o imię?» - i pobłogosławił go na owym miejscu.” – Rodzaju 32:29,30

Co do aniołów Nowe Przymierze odwołuje się do te go samego języka co Stare Przymierze i wylicza hierarchię i zróżnicowanie ,,Gdyż sam Pan z rozkazem [okrzykiem], z głosem archanioła i z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a martwi w Pomazańcu powstaną najpierw.” – 1 Tes 4:16

,, A nad skrzynią byli Cherubinowie chwały, którzy zacieniali ubłagalnię, o których rzeczach teraz nie potrzeba mówić o każdej z osobna.” – Heb 9:5

Świat aniołów niewątpliwie ma swoje miejsce w nauczaniu Pan Jeszu. Ewangeliści piszą wielokrotnie o serdecznym obcowaniu Pana z aniołami(Mat 4:11; Łuk 22:43) Pan Jeszu wspomina aniołów jako byty rzeczywiste i działające. Czuwając w pełni nad ludźmi, widząc oblicze Ojca ,,Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Zwiastuni ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.” – Mat 18:10

Pan Jeszu określa dokładnie stosunek względem aniołów, którzy towarzyszą Mu w dzień Jego przyjścia (Mat 25:31) On wyśle ich, żeby zgromadzili wybranych (Mat 24:31) i (Mat 13:41,42) Wyśle Syn Człowieczy Posłów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszelkie zgorszenie i czyniących nieprawości. Wrzucą ich w piec (do) ognia; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jest zaś zupełnie oczywiste to, że Bóg Ojciec poddał Mu ich od chwili Jego zmartwychwstania ,,którą działał [okazał] w Pomazańcu, wybudzając Go z martwych i posadził na prawicy swojej w niebiosach.  Powyżej wszystkich Pierwszych [naczelników, przywódców] i Władzy, i Mocy, i Panowania, i każdego imienia wymawianego nie tylko w tym eonie, ale też w mającym nadejść. I wszystko poddał pod nogi Jego i Jemu dał (być) głową ponad całym zgromadzeniem powołanych, które jest Jego ciałem, Pełnią, wszystko we wszystkim napełniając. Bo są przecież stworzeni w Nim, przez Niego i dla Niego (Kol 1:16’; Ef 1:20-32; Heb 1:6)jeszu.com

Obecnie uznają Jego panowanie ,,I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu posłańców(aniołów) dokoła tronu i Zwierząt, i Starszych, a liczba ich była tysiąc tysięcy, mówiących głosem donośnym: «Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo».”(Obj 5:11) W ten sposób świat aniołów podporządkowuje się Chrystusowi Jeszu, ,,A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.(Obj 19:12-16)jeszu.com

Aniołowie i ludzie. W dalszym ciągu spełniają wobec ludzi tę rolę, jaką im przyznawało już Stare Przymierze. Gdy ma być przykazane z nieba jakieś orędzie, to właśnie oni są tymi zwiastunami owej nowiny np.: Gabriel jest przy dwukrotnym zwiastowaniu, całe wojsko niebiańskie daje o sobie znać w noc narodzenia Syna Bożego i Mesjasza Jeszu(Łuk 2: 9-14). Aniołowie donoszą o zmartwychwstaniu Pan Jeszu, wspomagają Chrystusa w Jego dziele zbawienia(Heb 1:14; Mat 28:5), aniołowie zapewniają opiekę powołanym(Dz 12:16), przedstawiają modlitwy świętych(Obj 5:8; 8:3) Ochraniają zgromadzenie powołanych(kościół, zbór), prowadzą wspólnie z ich wodzem, księciem Michałem, przeciwko szatanowi(Obj 12:1-9; 1 Tes. 4:15 )

 

Stanisław sługa Pan Jeszu


Czy Pan Jeszu Chrystus jest archaniołem Michałem? Tak twierdzą np.: świadkowie Jehowy. Jeśli Bóg pozowali to następny artykuł będzie w/w tytule.

,,Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi” – 1 Tes 4:16 -  a w Daniela czytamy  Roz. 10:13 Lecz książę królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów.”bt


 

*Apokryficzna księga Tobiasza jest mowa o siedmiu aniołach sprzed oblicza Bożego ,, Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański»." Ks. Tobiasz 12:15bt.

**Czuwający i "Święty" stanowią określenia aniołów.

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz