Czy niegodziwość wkrótce się skończy?

8 sierpnia 2021

Niegodziwym wyznaczył Bóg dosyć czasu na to, aby idąc za własnym upodobaniem mogli ujawnić swoje niecne zamysły; „tak dopełniają (...) miary swych grzechów” (1 Tes. 2:16). Posłużyło to uwypukleniu prawdziwości Słowa Bożego, które podaje, że utrzymujące się na świecie systemy są bezlitosne i okrutne oraz nie zasługują na dalsze istnienie. Już sama ich nieudolność i panujące w nich zepsucie wymagają, aby Bóg je sprawiedliwie osądził i usunął z powierzchni ziemi. A z takiego obrotu sprawy tylko ucieszyć się mogą ci, którzy miłują sprawiedliwość!

,,Albowiem czas jest, aby się sąd począł od domu Bożego; a ponieważ najprzód zaczyna się od nas, jakiż będzie koniec tych, co są nieposłuszni Ewangielii Bożej?

A jeśli sprawiedliwy z trudem jest zbawiany, (to) bezbożny i grzeszny gdzie się pojawi? 

Przetoż i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niechaj jemu, jako wiernemu Stworzycielowi, poruczają dusze swoje, dobrze czyniąc.” – 1 Piotra 4:17-19 jeszu.com

Wszelkie uciski, czy prześladowania dają ponadto wszystkim ludziom sposobność do wykazania, jacy są naprawdę, to znaczy, odsłaniają swój stosunek do bliźnich( Rzym 2:12-16), a także czy wierzą w Boga i Jego Słowu, Biblię. Przecież zarówno poszczególni ludzie, jak i całe narody przez swoją metodę rządzenia oraz sposób traktowania opatrują się niezatartym piętnem stronników lub przeciwników Boga (Mat. 25:40, 45).

Komuś może się mimo wszystko narzucać pytanie: Skąd wiadomo, że to wszystko naprawdę się stanie, że istotnie nastąpi koniec niegodziwości? Potwierdza to spora liczba dowodów. Historia donosi o kilku wypadkach, że nastąpił koniec dzisiejszego eonu, czasu, (systemu).

Słowa zapisane w Biblii wskazuje na szybko zbliżający się koniec eonu, którym kieruje Szatan, bóg tego świata. Dla lepszego wyjaśnienia, Pan Jeszu porównał swe przyjście i koniec obecnego eonu(czasu, systemu, ładu)z wydarzeniami, które miały miejsce za dni Noego i doprowadziły do wielkiego potopu (Mat. 24:36-39)

,,Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet posłowie niebiańscy, tylko sam Ojciec.

A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.

Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki,

i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.” – Mateusza 24:36-39

Skoro jednak Noe i jego rodzina przeżyli katastrofalny koniec dawnego systemu, istnieje również nadzieja na przeżycie kresu obecnego systemu. Bóg wyznaczył określoną chwilę, kiedy miał się zakończyć system nieprawości istniejący przed potopem, ale zarazem powziął postanowienia zmierzające do zachowania Jego sługi, którym zlecił budowę arki. Noe znalazł łaskę w oczach Boga jako człowiek sprawiedliwy.

,,Także pierwszego świata nie oszczędził, ale (jako) ósmego Noego, głosiciela sprawiedliwości, zachował, (od) potopu zesłanego (na) świat bezbożnych.” 2 Piotra 2:5 jeszu.com

Również dowodem biblijnym i po za biblijnym jest również koniec współczesnego sobie, judejskiego systemu, który został zorganizowany przez Boga JHWH i przy górze Synaj nadał Iszraelitom słynne ich Prawo. Obejmował zarówno samo Przymierze Prawa z przepisami dotyczącymi kapłaństwa, ofiar, służby w przybytku, a później w świątyni, z przepisami dotyczącymi świąt, jak i ustrój państwowy z człowieczym królem na czele narodu. (Wyjścia 24:3-8; Hebrajczyków 9:19, 20)

Utracił on podstawy prawne w roku 33 n.e., gdy zawarte zostało nowe przymierze, a tym samym stare uległo dezaktualizacji (Hebr. 8:13). Jak jednak wykazuje historia, Iszraelici nadal przestrzegali przepisanego Przymierzem Prawa ceremoniału kapłańskiego i ofiarnego, aż w roku 70 naszej ery gdy Rzymianie zdobyli i zburzyli Jeruszalem wraz świątynią.

,,Ponieważ zaś mówi o nowym, pierwsze uznał za przestarzałe; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia.” – Hebrajczyków 8: 13

,,Skoro ujrzycie Jeruszalem otoczone przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie.

Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą!

Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane.” – Łukasza 21:20-23 jeszu.com

Prorocze słowa naszego Mistrza i Pan Jeszu odnośnie do Jeruszalem spełniły się dokładnie; możemy być przekonani, że jego proroctwo dotyczące „końca eonu (czasu, systemu)” sprawdzi się z taką samą ścisłością, ponieważ „zapisano to dla ostrzeżenia nas,

,,To wszystko im się zdarzało i zostało zapisane jako przykład, aby napomnieć nas, których dosięga [przybywa] koniec eonów [czasów]. – 1 Koryntian 10: 11

Staliśmy się świadkami nie tylko bezprzykładnych zniszczeń w wojnach międzynarodowych( I wś, II wś), lecz ujrzeliśmy także, jak nienawiść zakradła się „między bliźnich”. Ludzie z dnia na dzień potrafili obrócić się w zaciętych wrogów swych bliskich, sąsiadów, rabować i palić ich domostwa a ich samych zabijać, czy prześladować.

W ks. Objawienia 6: 5 koń maści karej (czarnej) z jeźdźcem trzymającym w ręku szale wagi jest coraz bardziej widoczny w całym świecie, gdyż spełnia się przepowiednia Pana Jeszu o niedostatkach żywności. Klęski głodu nie pojawiają się już tylko w następstwie wojny ale i pokoju. Innymi przepowiedzianymi w Piśmie świętym dowodami: ze wzrostem bezprawia, brakiem naturalnych uczuć ludzkich i panowania nad sobą. Codziennie czytamy czy to prasie, czy to w Internecie o prostytucji, rozwodach, przerywaniu ciąży, cudzołóstwie i homoseksualizmie. Coraz większa liczba kobiet, wbrew Słowu Bożemu, ucieka się do metody spędzania płodu, aby się pozbyć niechcianego dziecka.

Fakty wykazują, że nastały warunki tak krytyczne, jak jeszcze nigdy. Dlatego nie pozwalaj sobie, jak drudzy na szydzenie ze znaczenia współczesnych wydarzeń, będących przecież dokładnym spełnieniem proroctw biblijnych. Nawet ta okoliczność, że tyle ludzi traci wiarę w Boga oraz w to wszystko, co Pismo święte mówi o końcu eonu systemu  i ustanowieniu sprawiedliwego, nowego porządku Bożego, jedynie potwierdza proroczą zapowiedź apostoła Piotra,

,,Umiłowani, piszę do was ten już drugi list. W nich (obu) przez przypomnienie rozbudzam wasz czysty umysł,

(abyście) pamiętali wypowiedzi przepowiedziane przez świętych proroków, i wysłanników [apostołów] waszych przykazania Pana i Zbawiciela:

To najpierwej wiedząc, że przyjdą w ostateczne dni naśmiewcy, według własnych swoich pożądliwości chodzący,

I mówiący: Gdzież jest obietnica przyjścia jego? Od kiedy bowiem ojcowie zasnęli, wszystko tak trwa od początku stworzenia.” – 2 Piotra 3: 1-3

Skoro wiemy, jak gruntowne zmiany czekają ludzkość, powinniśmy teraz być czujni i uważnie obserwować, co się dzieje. Jest teraz pora, by wziąć udział w dziele siania, zanim się ono zakończy, abyśmy się znaleźli wśród szczęśliwych, którym „koniec eonu, czasu (systemu, ładu)” nie przyniesie smutku, ale radość z przeżycia do sprawiedliwego nowego porządku, jaki Bóg Ojciec i Jego umiłowany Syn Jeszu Pomazaniec zgotuje w niebie i ziemi, (Obj 21:1)

,,A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli.” – Rzymian 13: 11

 

Chwała Panu Jeszu.

 


Stanisław sługa Pana Jeszu Pomazańca.

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz