Wierność

31 stycznia 2019

„Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.” - Mateusza 24:13

 

Wierność, która w sposób szczególny charakteryzuje Boga, jest często łączona z Jego ojcowską dobrocią względem narodu. To dwa uzupełniające się wzajemnie atrybuty wskazują na to, że przymierze jest darem darmo danym przez Boga i że jest równocześnie związkiem, którego trwałość ma być próbowana przez całe wieki.

„Wierność Twoja [trwa] z pokolenia na pokolenie;

umocniłeś ziemię, i trwa” – Psalm 119:90

 Na te dwie postawy streszczają się w nich drogi Boże  - ,,Wszystkie ścieżki Pana - to łaskawość i wierność dla tych, co strzegą przymierza i Jego przykazań”(Ps 25:10)

Na przestrzeni całej historii zbawienia wierność Boga ukazuje się ciągle niewzruszona, podczas gdy ze strony człowieka przeciwstawia się jej ustawiczna niewierność. W swej wierności Bóg sprawia aż to, że Pomazaniec Jeszu, wierny świadek prawdy(J 18:37; Obj 3:14) przekazuje ludziom łaskę, której jest pełen łaski i prawdy(J1:14). Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce(J1:16), dają możliwość zasłużenia sobie na koronę życia, o ile będą naśladowcami Boga i Syna Bożego, wierność aż do śmierci.

Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.” – Objawienie 2:10

Bóg jest skałą Iszraela, to określenie symbolizuje nie wzruszoną wierność Boga, prawdę Jego słów, siłę Jego przyrzeczeń. Jego słowa nie przemijają, obietnice będą dotrzymywane. Bóg nie kłamie ani nie wycofuje z przyjętych zobowiązań(Lb23:19). Plany Boga są urzeczywistniane mocą Jego słowa, które wyszedłszy z Jego ust wraca do Boga po wypełnieniu swojej misji.(Iz 25:1)

„Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki».” – Izajasza 40:8

„i idź szybko do Medii, ponieważ ja wierzę słowom Boga, które wypowiedział Nahum o Niniwie, że wszystko spełni się i spotka Asyrię i Niniwę to, co przepowiedzieli prorocy Izraela, których Bóg wysłał, i nic nie umniejszy się ze wszystkich przepowiedni, wszystko wypełni się w swoim czasie. Ocalenie będzie raczej w Medii aniżeli w Asyrii i Babilonii. Jestem przekonany i mam nadzieję, że wszystko, co Bóg powiedział, spełni się, nastąpi i żadne słowo z tych przepowiedni nie zginie. A bracia nasi, którzy mieszkają w ziemi izraelskiej, wszyscy będą rozproszeni i uprowadzeni do niewoli z ich pięknej ziemi. Cały zaś kraj izraelski zamieni się w pustynię, i Samaria, i Jerozolima staną się pustynią. Dom zaś Boży aż do czasu zostanie spustoszony i spalony.” – Tobiasza 14:4

Bóg się nie zmienia. Z oblubienicą, którą sobie wybrał, chce również się połączyć więzami doskonałej wierności, ,,Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana”(Oz 2:22)

Bóg domaga się od swego narodu wierności względem przymierza, które dobrowolnie ponawia, szczególnie kapłani powinni być wierni przymierzu „Ustanowię sobie kapłana wiernego, który będzie postępował według mego serca i pragnienia. Zbuduję mu dom trwały, a on będzie chodził przed obliczem mego pomazańca na zawsze(1 Sam 2:35). Chociaż Abraham i Mojżesz są wzorami wierności, to jednak Iszrael jako całość naśladuje niewierność pokolenia z czasów pobytu na pustyni.(Ps 106:6)

A niech nie będą jak ich ojcowie, pokoleniem opornym, buntowniczym, pokoleniem o chwiejnym usposobieniu, którego duch nie dochowuje Bogu wierności.” - Psalm 89:8

Iszrael wybranym przez Boga po to, by był Jego świadkiem, nie był więc sługą wiernym, pozostał ślepy i głuchy.

Głusi, słuchajcie! Niewidomi, natężcie wzrok, by widzieć!” - Izajasza 42:18

Lecz Bóg wybrał sobie innego Sługę zesłał na niego swoje Tchnienie „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo”(Iz 42: 1) Ten wybrany Sługa głosi wiernie sprawiedliwość „Pan Bóg Mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.”(Iz 50:4-9)

Zapowiadany w ten sposób Sługa wierny to Pomazaniec Jeszu, Syn i Słowo Boże, prawdziwe i wierne, przychodzące po to, aby wypełnić Pisma i dokończyć dzieła Ojca.(Obj 19:11)

„Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».” - Marka 10:45

„Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach».” - Łukasza 24:44

On utrzymuje w mocy wszystkie obietnice Boże, w Nim znajdują wybrani zbawienie i chwałę(2Tym 2: 10), ludzie są wzywani przez Ojca do wejścia we wspólnotę z Pomazańcem. Powinniśmy naśladować Jeszu Pomazańca stojąc mocno przy Nim aż do śmierci zaufali w Jego wierności, by żyć i królować z Nim.

„Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego..” - 2 Tymoteusza 2:11-13

W nowym przymierzu wierność jest oznaką autentycznej miłości. Pan Jeszu bardzo mocno podkreślał tę myśl ,,Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!”(…) Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania(...)Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».(J 5:9; 14: 15,21,22,23)

Próbowanie tej wierności, zapowiadane na czasy ostatnie, będzie nie łatwe, święci okażą się wtedy wytrwali w swej stałości, do czego łaskę otrzymują przez krew Baranka.

„Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.” - Objawienie 13: 10

„Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jeszu.” - Objawienie 14: 12

Zbawienie w imię Jeszu, ,,W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą.”(Mat 12:21) Wspaniałe  dobro zostało powierzone naśladowcom Pomazańca? Z pewnością tych dóbr jest więcej, ale dziś wymienimy szczegółowo jedno.

„Nie głosimy, bowiem siebie samych, lecz Pomazańca Jeszu, jako Pana, a nas - jako sługi wasze przez Jeszu. Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Pomazańca. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas.” - 2 Koryntian 4: 5-7

Glinianymi naczyniami jesteśmy my a skarb nam powierzony ma związek z głoszeniem, że Panem naszym jest Pomazaniec Jeszu, w którym objawiła się chwała Boga. Takie samo zadanie otrzymał Paweł tylko, że wyrażono je bardziej zwięźle.

 

Dzieje 9:15 Idź - odpowiedział mu Pan - bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Iszraela.

 

Stanisław sługa Pana Jeszu.


 

 

Udostępnij

2 komentarze

  • Henryka 1 lutego 2019jako20:58

    Świetny i merytoryczny artykuł Stasiu .przypominający nam jak ważne żeby wytrwać do końca albo naszej śmierci albo systemu gdy przyjdzie nasz Pan Jeszu wcześniej

  • Hubert 3 lutego 2019jako15:49

    Fajny artykuł:)

Dodaj komentarz