Jedność

28 lutego 2019

,,Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla!"

                                                                                                                        1 Piotra 2: 17

Świat ze swą cudowną różnorodnością jest dziełem Boga Stwórcy, którego plany objawiają się w nakazie wydanym pierwszym ludziom;

„Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi».” - Rodzaju 1:28

Widać stąd, jak to w dziele Bożym łączą się ze sobą uniwersalność i jedność. Wszystkie rzeczy stworzone mogły dojść do jedności pod władzą człowieka, naprzód człowiek musi się rozmnożyć, było rzeczą konieczną żeby dokonało się jego zjednoczenie z niewiastą.

„mężczyzna powiedział:

«Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała!

Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta».

Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” - Rodzaju 2: 23,24

Dla urzeczywistnienia tego planu człowiek powinien trwać w jedności z Bogiem, przez pełną zaufania wierność. Człowiek popełnił grzech, chcąc być ,tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło».’(Rdz 3:5), co jest negowanie jego przykazań i samego Boga.

Z tego negowania rodzą się rożne podziały, które doprowadzą do zniweczenia jedności małżeńskiej poprzez rozwody i poligamię,

„Lamek wziął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a drugiej - Silla” - Rodzaju 4:19

„Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie.” - Powtórzonego Prawa 24:1

do zniszczenia jedności braterskiej przez bratobójczą zazdrość,

„Pan zapytał Kaina: «Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura?” - Rodzaju 4:6

i do zaprzeczenia jedności społecznej przez brak życzliwości wzajemnej

„Lamek rzekł do swych żon, Ady i Silli: «Słuchajcie, co wam powiem, żony Lameka. Nastawcie ucha na moje słowa: Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko - jeśli mi zrobi siniec! Jeżeli Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie, to Lamek siedemdziesiąt siedem razy!»” - Rodzaju 4:23,24

Człowiek został powołany zaraz na początku do tego, by tworzyć pewną społeczność( Rdz 1:27; 2:18) i się rozmnażał żyjąc w bliskości z Bogiem. ,,Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu.(Rdz 3:8) O to grzech zniweczy plan Boży, Adam stał się ojcem ludzkości podzielonej nienawiścią, rozproszonej przez pychę. Potrzeba była więc, aby na ziemi pojawił się nowy Adam i dał początek nowemu stworzeniu w którym byłaby przywrócona przyjaźń z Bogiem i jedność.

„pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i [w ten sposób] jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości A przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca ” - Efezjan 2:15-18

W ciągu swojego życia na ziemi Pan Jeszu Pomazaniec Boży gromadzi i formuje uczniów, którym objawia tajemnicę Królestwa, jest to mała trzódka(Łuk 12:32) dobrego Pasterza, zapowiadana przez proroków(Dn 7: 18-22) Pan Jeszu Pomazaniec troszczy się o to, aby owa gromadka trwała po Jego śmierci i aby się pomnażała i gromadziła się w Jego imię na wspólną modlitwę,

„Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich»” - Mateusza 18:20

przebaczania sobie nawzajem,

„Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» Jeszu mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy(…)Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebijański, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».” - Mateusza 18:21-35

i niewyrzucenia ze społeczności publicznych grzeszników bez próby ich nawrócenia.

„Gdy brat twój zgrzeszy , idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. 16 Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! 18 Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” - Mateusza 18: 15-18

Wysłany przez Boga, umiłowany Syn przychodzi po to, by służyć. Powtarza od lat dziecięcych, Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» (Łuk 2:49) Całe Jego życie upływa pod znakiem owego „trzeba” która wyraża wolę Ojca, i ukazuje miłość. „Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd!”(J 14:31)

Słudzy Chrystusa to w pierwszym rzędzie słudzy słowa, ci co głoszą Ewangelię z całą pokorą a jeśli zachodzi potrzeba, wśród łez i doświadczeń ,,Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek judejczyków.”(Dz 20: 19) Wszyscy powołani przez Pana Jeszu przeszli na służbę sprawiedliwości, która jest wolnością.

„Wtedy powiedział Jeszu do Judejczyków, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: "Wolni będziecie?"» Odpowiedział im Jeszu: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.” - Jana 8:31-36

 Przez swoją śmierć na krzyżu Pan Jeszu stał się pierworodnym między wielu braćmi”(Rz 8: 29) Pomazaniec stał się we wszystkim podobny do nas, by wspólnie z Nim uczynić nas synami. Jako dzieci Boże, będący w stanie mówić do Boga „Abba Ojcze”, jesteśmy również współdziedzicami z Pomazańcem Jeszu.(Rz 8: 14-17)

Pan Jeszu, gdy był na ziemi położył fundament i głosił prawo nowej społeczności braci i udoskonalał przykazania dotyczące stosunków między braćmi, przywiązując równocześnie duże znaczenie do udzielenia napomnień braterskich.

„Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: "Bezbożniku", podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!  Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.” - Mateusza 5: 21-26(Mat 18:15)

 

Stanisław sługa Pana Jeszu


Cz 2 ,,Miłość braterska"

htp://milosc-braterska

Udostępnij

Jeden komentarz

Dodaj komentarz