Świadectwo

31 lipca 2019

Wydawać świadectwo – to znaczy stwierdzać rzeczywistość jakiegoś faktu, nadając temu stwierdzeniu charakter bezpośrednio zaobserwowany, wymagany przez okoliczności zewnętrzne.---Konkordancja biblijna*

Biblia zajmuje się przede wszystkim świadectwami wydawanymi przez ludzi i podkreślając ich wagę. Przepisy prawne regulują sposób dawania świadectwa; ,,nie wolno nikogo potępiać bez wysłuchania zeznań świadka”(Lb 5:13) – Aby wykluczyć ewentualny błąd lub złośliwość, żąda się, by było przynajmniej dwóch świadków(Lb 35: 30; Pp 17:6,19:15)

,,Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa”.- Mateusza 18:16

W przypadku wykroczeń zasługujących na karę śmierci świadkowie, biorąc pełną odpowiedzialność za wydanie wyroku skazującego i jako pierwsi mają wziąć udział w wykonywanym wyroku.(Pp 19:15; Mat 18:15)

,,Ręka świadków pierwsza się wzniesie przeciw niemu, aby go zgładzić, a potem ręka całego ludu. Usuniesz zło spośród siebie”.- Powtórzonego Prawa 17:7

Lecz gdzie wchodzi w grę ludzkie słowo, tam zawsze może się wśliznąć także kłamstwo. Psalmiści często uskarżają się na fałszywych świadków.

,,Nie wydawaj mnie na łaskę moich nieprzyjaciół,
bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie
i ci, którzy dyszą gwałtem”. - Psalm 27: 12

,,Powstają fałszywi świadkowie, 
pytają o to, czego nie wiem”. – Psalm 35:11

Dekalog bardzo surowo zakazuje składania fałszywych zeznań. Księga Powtórzonego Prawa sankcjonuje ten zakaz, odwołując się do prawa zemsty.(Pp 19:18,19),,Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”. (Wj 16:16)

,,Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa” Powtórzonego Prawa 5:20

Bóg jest świadkiem. Ponad świadectwem ludzi, znajduje się świadectwo Boże, którego nikt nie jest w stanie podważyć. Przy zawieraniu małżeństwa, Bóg jest świadkiem pomiędzy mężczyzną a niewiastą od czasu jej młodości.

,, A wy się pytacie: Dlaczegóż to tak? Dlatego że Pan był świadkiem pomiędzy tobą a żoną twojej młodości, którą przeniewierczo opuściłeś. Ona była twoją towarzyszką i żoną twojego przymierza.” – Malachiasza 2:14

,,Oni zaś rzekli do Jeremiasza: «Bóg nam świadkiem wiernym i prawdomównym, że postąpimy we wszystkim według tego, co Pan, twój Bóg, objawi dla nas.” – Jeremiasza 42:5

Może być wzywany na świadka, gdy się coś bardzo uroczyście stwierdza ,,«Pan mi świadkiem i dzisiejszy Jego pomazaniec wobec was, że nic nie znaleźliście w moim ręku». Odpowiedzieli: «On świadkiem».(1 Sam 12:5)

Jest On tym najwyższym Świadkiem, do którego apeluje się by podważać fałszywe świadectwa ludzi.

,, zniszczyłeś me wszystkie dowody; Teraz mój Świadek jest w niebie, 
Ten, co mnie zna, jest wysoko” – Joba 16: 7a,19

Świadectwo Boga. Bóg najprzód sam o sobie daje świadectwo, kiedy objawia Mojżeszowi swoje imię; ,,Ja jestem BĘDĄCY”** lub kiedy stwierdza , że jest jedynym Bogiem”.(Wj 3:14; 20:20)

Bóg daje również świadectwo w przykazaniach zawartych w Prawie ,,Prawo Pana doskonałe - krzepi ducha; świadectwo Pana niezawodne - poucza prostaczka; nakazy Pana słuszne - radują serce; przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy”(Ps 19:8). Tablice prawa nazywają się inaczej Świadectwem, złożone w arce przymierza, czynią z niej Arkę Świadectwa.

,,Tam będę się spotykał z tobą i sponad przebłagalni i spośród cherubów, które są ponad Arką Świadectwa, będę z tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za twoim pośrednictwem Iszraelitom.” - Wyjścia 25:22

,,I umieścisz w nim Arkę Świadectwa, i nakryjesz ją zasłoną(…)Ustawisz również złoty ołtarz do spalania kadzidła przed Arką Świadectwa i zawiesisz zasłonę przy wejściu do przybytku(…)Wniósł następnie arkę do przybytku i zawiesił zasłonę zakrywającą i okrył nią Arkę Świadectwa, jak Pan nakazał Mojżeszowi.”-  Wyjścia 40:3,5,2(Wj 38:21; Lb 1:50-53)

Jest takie świadectwo Boże, którego nosicielami są prorocy Iszraela. Chodzi w tym wypadku o uroczyste <STWIERDZENIE>; ,,Wyprowadź lud ślepy, choć mający oczy, i głuchy, choć obdarzony uszami. Niech wszystkie ludy zbiorą się razem i niech się zgromadzą narody!”

,,Wy jesteście moimi świadkami - wyrocznia Pana - 
i moimi sługami, których wybrałem,
abyście mogli poznać i uwierzyć Mi,
oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję.
Boga utworzonego przede Mną nie było
ani po Mnie nie będzie.” – Izajasza 43:10

Iszrael jako żywy świadek, sługa Boży, ,,których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć Mi, oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję. Ale Bóg potępia wszystkie grzechy Iszraela ,,ponieważ postępowali haniebnie w Iszraelu, cudzołożąc z żonami swoich bliźnich i głosząc w moje imię słowa kłamstwa, czego im nie zleciłem. Ja wiem o tym i jestem świadkiem - wyrocznia Pana.”(Jer 29:23) i występuje jak świadek oskarżenia.

,,Słuchajcie, wszystkie narody, 
wsłuchuj się, ziemio, i to, co ją napełnia! 
Niech <Pan> Bóg przeciw wam będzie świadkiem, 
Pan z pałacu swego świętego!”; ,, Słuchajcie i oświadczcie w domu Jakubowym - 
wyrocznia Pana Boga, Boga Zastępów:”; Wtedy przybędę do was na sąd i wystąpię jako świadek szybki przeciw uprawiającym czary i cudzołożnikom, i krzywoprzysięzcom, i uciskającym najemników, wdowę i sierotę, i przeciw tym, co gnębią obcych, a Mnie się nie lękają - mówi Pan Zastępów.”(Mi 1:2; Am 3:13; Ml 3:5)

Podobnie jak umowy(przymierza)czysto ludzkie, tak też zobowiązania Iszraela wobec Boga są zagwarantowane świadectwem-znakami, które będą świadczyły przeciwko ludowi w przypadkach jego niewierności.(Pp 31:19)

,,Weźcie tę Księgę Prawa i połóżcie ją obok Arki Przymierza Pana, Boga waszego, a niech tam będzie przeciwko wam jako świadek.” – Powtórzonego Prawa 31:26

Lecz jest również taka misja świadka, by Bóg ich do tego powołał. Misja proroków, czy powołanie Dawida, którego Bóg ustanowił świadkiem wiernym. Jak również powołanie całego NARODU ISZRAELA; otrzymał on misję dawania świadectwa o Bogu JHWH wśród innych ludów, głoszenie, że tylko On jest prawdziwym Bogiem(Iz 43:10; 44:8) w przeciwieństwie do Idoli(bożków), które nie mogą przedłożyć żadnych świadectw na swoją korzyść.

,,Niech wszystkie ludy zbiorą się razem 
i niech się zgromadzą narody!
Który z nich może to ogłosić
i oznajmić nam minione rzeczy?
Niech pozostawią swych świadków na usprawiedliwienie,
aby ich słuchano i przytaknięto: "To prawda!" – Izajasza 43:9

Świadectwo Nowego Przymierza. Podobnie jak Stare Przymierze i Nowe Przymierze potępia składanie fałszywych świadectw. Przykładem takiego fałszerstwa dostarcza proces sądowy Pana Jeszu.

,,A Piotr szedł za Nim z daleka, aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik.

Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jeszu, aby Go zgładzić.

Lecz nie znaleźli, jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęli dwaj

i zeznali: «On powiedział: "Mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu trzech dni go odbudować"».

Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do Niego: «Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko Tobie?»

Lecz Jeszu milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego: «Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?»

Jeszu mu odpowiedział: «Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego, i nadchodzącego na obłokach niebiańskich».

Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: «Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo.” – Mateusza 26:59-65

Pan Jeszu Pomazaniec Boży jest świadkiem(Ap 1:5; 3:14) wiernym w pełni tego słowa znaczeniu, przyszedł On na świat po to, aby dać świadectwo w prawdzie ,,Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jeszu: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu»”***(J 18:37)

Świadczy On co widział i słyszał u Ojca i wydaje świadectwo przeciwko złemu światu, świadczy o tym kim jest sam, a jego zeznanie złożone przed Piłatem jest najwyższym świadectwem.(J 3: 11,32; 7:7; 8: 13)

,,Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jeszu - Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata” -   Tymoteusza 6:13

Świadectwo ukazujące Boży plan zbawienia ,,który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie”(1Tym 2:3)

Otóż to świadectwo, odrzucone przez świat(,,Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.” ,, Rzekli do Niego faryzeusze: «Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe».(J 17: 15,16; 8: 13), posiada od strony prawnej, wartość niezaprzeczalną, gdyż jest potwierdzone przez świadectwa Jana Zanurzyciela, streszczając całe Jego posłannictwo(J 1: 6,19; 3:26; 5: 33-36) przez świadectwo czynów, których dokonał Pomazaniec Jeszu.

,,Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię

Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.

Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości. - " Jana 1:6,7,8

 

,,Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał.” – Jana 5:36

 Świadectwo Boga Ojca, a tak że ukazane w pełnym świetle przez świadectwo Pisma, co powinno być bezwzględnie przyjęte.(Heb 7:8, 17; Dz 10: 43; 1P 1:11)

,,Ponieważ świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo Boże większe jest; albowiem to jest świadectwo Boże, które świadczył o Synu swoim.” 1 Jana 5:9

Świadkowie Jeszu. Apostołowie zostali ustanowieni świadkami Jeszu(Dz 1:8)właśnie po to, aby nieść świadectwo światu, mają opowiadać ludziom to wszystko co się wydarzyło od Zanurzenia do wniebowstąpienia Pana i Króla Jeszu Pomazańca Bożego.   

Posłannictwo apostołów i uczni Pana Jeszu zostało określone jako ,DROGA’ na drodze jako świadkowie Pomazańca dla wszystkich ludzi.(Dz 19:9; 24:5)

,,począwszy od zanurzenia Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania».” Dzieje Wysłanników 1:22

,,Tego właśnie Jeszu wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami.” Dzieje Wysłanników 2: 32

,,i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jeruszalem mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł.” Dzieje Wysłanników 9:2

Znajdując się wśród pogan, wszędzie dają świadectwo o Jeszu Pomazańcu, a przez przyjecie tego świadectwa rodzi się wiara ,,w owym dniu, kiedy przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się godnym podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli, bo wyście dali wiarę świadectwu naszemu.” - (1Tes 1:10)

,,Co było od początku, cośmy słyszeli, cośmy oczyma naszemi widzieli i na cośmy patrzyli, i czego się ręce nasze dotykały, o Słowie żywota;(Bo żywot objawiony jest i widzieliśmy, i świadczymy i zwiastujemy wam on żywot wieczny, który był u Ojca, i objawiony nam jest.) Co, mówimy, widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy z nami społeczność mieli, a społeczność nasza, aby była z Ojcem i z Synem jego, Jeszu Chrystusem." - 1 Jana 1:1-3

 

Stanisław sługa Pana Jeszu


 

- Konkordancja biblijna*- Znak 1939 rok

- ,,Ja jestem BĘDĄCY”**- Będący, co według semantyki greckich morfemów gramatycznych oznacza istnienie nieograniczone w czasie, istnienie wieczne, a również bycie wszędzie.

- ,,Odpowiedział Jeszu: <<Tak, jestem królem>>*** Jana  18:37

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz