Stworzenia Boże w niebie

20 kwietnia 2017

Czy Bóg i jednorodzony Syn Boży są jedynymi mieszkańcami niewidzialnych niebios? Nie! Pismo święte mówi o niezliczonych zastępach innych żyjących, rozumnych mieszkańcach niebios. Np.: prorok Daniel w opisie swego widzenia, które dostał tak relacjonuje:

,, 9 Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła - płonący ogień. 10 Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi,, Dan 7: 9, 10

Ponad sześć wieków później posłaniec (apostoł) Jan pisał o tronie Bożym i o Synu Bożym, który został złożony w ofierze jak baranek; Jan opisuje to następująco:

,,I ujrzałem, i usłyszałem dokoła tronu i istot żywych*, i starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: «Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo». Obj 5: 11, 12

 Jak powstały wszystkie te miliony niebiańskich stworzeń duchowych?. Wyjaśnia to Biblia.

Przypomnij sobie, że według Przypowieści 8: 30 (BT) usposobiona Mądrość mówi: ,,Stałam się przy nim mistrzowskim robotnikiem”. Mądry ,,jednorodzony Syn Boży” został więc mistrzowskim robotnikiem przy wielkim stwórcy, jak podaje Daniel siódmym rozdziale a wersecie dziewiątym ,,Przedwiecznym” , Bogiem Wszechmogącym. Jego niebiański Ojciec nie pozostawił go bezczynnym, użył go, bowiem do stworzenia wszystkich innych rzeczy, ożywionych i nieożywionych. O tym ,,mistrzowskim robotniku”

Którym był u boku Boga Stwórcy, jak wypowiedział  Jan 1: 1-3

,, 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało,,.

Wszystko zaczęło istnieć przez niego, a niezależnie od niego nie zaczęła istnieć ani jedna istota.

W liście do Kolosan, rozdział pierwszym, wierszu piętnastym do siedemnastego, apostoł Paweł zwraca uwagę na tego niebiańskiego ,,mistrzowskiego robotnika”, który się posługiwał Bóg, Stwórca. Czytamy tam: ,,15 On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, 16 bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, w stworzone. 17 On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie,,.

Ten ,,mistrzowski robotnik był i jest ,,obrazem Boga niewidzialnego” i dlatego naśladuje Boga, swego Ojca, w Jego pracy. Jako jedynak Syn Boży był ,,pierworodnym wszelkiego stworzenia”, tak iż wszystkie inne stworzenia pojawiły się po nim i Bóg je stworzył ,,przez niego i dla nie go”, ponieważ on jako ,,pierworodny” u Boga je stworzył był, dziedzicem wszystkiego. Z uwagi na to, że wszystkie inne stworzenia zaczęły istnieć ,,przez niego”, ten ,,pierworodny” Syn Boży pozostał na stanowisku nie mającego sobie równego, ponieważ był i jest jedynym Synem bezpośrednio stworzonym, czyli zrodzony przez Boga, Stwórcę.

W ten sposób zaczęły istnieć miliony istot duchowych. Mimo że zostali stworzeni przez, a ściślej mówiąc za pośrednictwem ,,jedynego” Syna, są nazwani ,,synami Bożymi”, ponieważ ich życie pochodzi od Boga Ojca, Stwórcy, u którego jest źródło życia.

,, 10 Albowiem w Tobie jest źródło życia i w Twej światłości oglądamy światłość. Psalm 36: 10

Te stworzenia duchowe mają naturę duchową; są stworzeniami duchowymi. Nie są to jakieś stworzenia materialne przybywające tu na ziemi. Natura duchowa istot niebiańskich i materialnych, ziemska natura stworzeń, to dwie różne, odrębne natury. Nie wolno ich ze sobą mieszać. Stworzenia duchowe istniały przed stworzeniem istot materialnych i przed człowiekiem.

Jako niebiańskie stworzenia duchowe, mają wyższa naturę i dla tego górują na stworzeniami materialnymi a tak, że nad człowiekiem.

,, 6 Ktoś to na pewnym miejscu stwierdził uroczyście, mówiąc: Czym jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że się troszczysz o niego; 7 mało co mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią go uwieńczyłeś,,.( Heb 2: 6, 7; Ps 8: 4, 5)

Posłaniec Piotr zwraca uwagę i potwierdza, że duchowa natura góruje na stworzeniami materialnymi;

,, 10 przede wszystkim zaś tych, którzy idą za ciałem w nieczystej żądzy i pogardę okazują Władzy, zuchwalcy, zarozumialcy, którzy nie wahają się przed wypowiadaniem bluźnierstw na "Chwały". 11 Tymczasem aniołowie, których siła i potęga jest większa, nie wnoszą przeciwko nim przed Pana przeklinającego wyroku potępienia. 12 Ci zaś, jak nierozumne zwierzęta, przeznaczone z natury na schwytanie i zagładę, wypowiadając bluźnierstwa na to, czego nie znają, podlegną właśnie takiej zagładzie jak one,, 2 P 2: 10, 12

Człowiek nie może się przemienić (zdematerializować) i przenieść do dziedziny duchowej. Biblia natomiast wskazuje, że Bóg obdarzył zdolnością przemieniania się [(dematerializacji)( Mój 6: 1-12)] i pojawiania się w cielesnej postaci ludzkiej; po ukazaniu się ludziom i wykonania zadania, jakie Bóg wyznaczył tym istotom duchowym, oni dematerializowały się i tym sposobem znikali ludziom z oczu, wracając do dziedziny duchowej.

Gdy np.: niegodziwe miasto Sodoma i Gomora miały być zniszczone ogniem i siarką z nieba, dwaj ucieleśnieni posłańcy (aniołowie) wyprowadzili przedtem Abrahamowego brata Lota oraz jego rodzinę w bezpieczne miejsce, a potem zniknęli, czyli, dematerializowali, się! (Mój 19: 1-22)

Mariam matka Pana Jeszu Syna Bożego, jako dziewica została obiecanego ,, nasienia”Abrahamowego, ‘’Bóg posłał anioła Gabriela”, który ukazał się Mariam, czyli się ucieleśnił, aby ją poinformować i uzyskać jej zgodę. ,,I odszedł od niej anioł”- przemienił się (dematerializował się) Łukasza 1: 26-38.

Stanisław sługa Pana Jeszu.


Cześć 1 http://jeszu.org/bog-ojciec-stworca/

Częśc 2 http://jeszu.org/czy-zrodzenie-jest-stworzeniem/

*(BT) Objawienie 5: 11 I ujrzałem,
i usłyszałem głos wielu aniołów
dokoła tronu i Zwierząt, i Starców,
a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy,

W Biblii http://biblia.oblubienica.eu/ interlinearnej występuje ,istoty żywe, co tłumaczone jest;

Udostępnij

Jeden komentarz

  • Artur 22 kwietnia 2017jako09:35

    1 Kor.15:40″Są ciała niebieskie i ziemskie, lecz inne jest piękno ciał niebieskich, inne – ziemskich. 41 Inny jest blask słońca, a inny – księżyca i gwiazd. Jedna gwiazda różni się jasnością od drugiej. 42 Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne – powstaje zaś niezniszczalne; 43 sieje się niechwalebne – powstaje chwalebne; sieje się słabe – powstaje mocne; 44 zasiewa się ciało zmysłowe – powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie powstanie też ciało niebieskie.”

Dodaj komentarz