Przykazania Boga

16 października 2022

A jakie przykazania daje nam Bóg?  Czy wszystkie przykazania mamy przestrzegać? A może tylko niektóre? Na pewno trzeba wykazać się roztropnością i mądrością. Nie które wyznania religijne, zwężają do ,,Dziesięciu przykazań Bożych- Dziesięciu słów życia". Przyjrzyj się tym Przykazaniom danym Iszraelitom! Przede wszystkim zaczniemy od tego, komu były je dane!

Ludzie z narodów(poganie) - w przeciwieństwie do Iszreltów, którzy ponosili zbiorową odpowiedzialność za nie przestrzeganie prawa(Zakonu) nie ponosili odpowiedzialności przed Bogiem JHWH.  Ludzie z narodów nie musieli przejawiać skruchy z powodu jakiegokolwiek udziału w przybiciu do krzyża Syna Bożego, tak że nie ciążyło też na nich przekleństwo Mojżeszowego Przymierza Prawa (Gal. 3:13)

Stare Przymierze(umowa) Prawa zawarte z Iszraelem jest umową ,,pierwszą,, które jest już ,,przestarzała,, i dlatego zanikła. Obecnie obowiązuje Nowe Przymierze(umowa), którego pośrednikiem-mediatorem jest Pomazaniec Jeszu. (Jer. 31: 31-34; 1 Kor. 11: 22-26) W Hebrajczyków 8: 13 do 9: 15 (BT)

Wróćmy do Dziesięciu Przykazań Boga JHWH. Piękne i znamienne słowa w Ewangelii. wg. Jana, 1: 17 ,, czytamy; ,,Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jeszu Chrystusa." … I to już powinno zakończyć dyskusje na temat Dziesięciu przykazań dane Mojseszowi na górze.

Gdy to zostało wypowiedziane, starsi mężowie, przedstawiciele Iszraela, rzekli: ,,Uczynimy wszystko, co JHWH Bóg rozkazał,, Trzy dni później JHWH Bóg za pośrednictwem posłańca (anioła) ustnie przekazał Izraelitom Dziesięcioro Przykazań. Sprawozdanie znajduje się w 2 Mojżeszowej 24: 1-8. Omawiają sposób tego wprowadzania w życie Przymierza Prawa zawartego między JHWH Bogiem a narodem Izraelskim, pisarz Listu do Hebrajczyków mówi:

List do Heb 9: 18-22 ,,Stąd także i pierwszy[przymierze-umowa] nie bez krwi był zaprowadzony. Gdy bowiem Mojsesz ogłosił całemu ludowi wszystkie przepisy Prawa, wziął krew cielców i kozłów z wodą, wełną szkarłatną oraz hizopem i pokropił tak samą księgę, jak i cały lud, mówiąc: To [jest] krew Przymierza, które Bóg wam polecił. Podobnie także skropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. 22 I prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia [grzechów],,.BT

Przodkowie Iszraela, mianowicie Abraham, Izaak, Jakub(Iszrael) i dwunastu jego synów nie podlegali temu Przymierzu Prawa, a zatem nie podlegali Dziesięciorgu Przykazań.  Należy jednak zwrócić uwagę na następujące okoliczności: Nie ma wzmianki o tym, żeby Bóg oznajmiał Dziesięcioro Przykazań Abrahamowi. Zawarte prawa i przykazania, a spisane przez Mojsesza Dziesięcioro Przykazań nie rozróżnia od pozostałej części przymierza Prawa. Przymierze prawa a Dziesięcioro Przykazań stanowią w niej niepodzielną całość. Apostoł Paweł wskazuje, przez określenie ,,Prawo ma też na myśli Dziesięcioro Przykazań,, kiedy pisze w Rzymian 7: 6-11; Pwt 9:10,11

,,Teraz zaś straciło moc nad nami Prawo, gdy umarliśmy temu, co trzymało nas w jarzmie, tak, że możemy pełnić służbę w nowym duchu, a nie według przestarzałej litery.Cóż więc powiemy? Czy Prawo jest grzechem? Żadną miarą! Ale jedynie przez Prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby Prawo nie mówiło: Nie pożądaj![Dziesięcioro Przykazań] Z przykazania tego czerpiąc podnietę, grzech wzbudził we mnie wszelakie pożądanie. Bo gdy nie ma Prawa, grzech jest w stanie śmierci. 9 Kiedyś i ja prowadziłem życie bez Prawa. Gdy jednak zjawiło się przykazanie - grzech ożył, 10 ja zaś umarłem. I przekonałem się, że przykazanie, które miało prowadzić do życia, zawiodło mnie ku śmierci. Albowiem grzech, czerpiąc podnietę z przykazania, uwiódł mnie i przez nie zadał mi śmierć".

Mówiąc o Prawie w Kazaniu na Górze, Mistrz Jeszu Pomazaniec powołał się na niektóre z Dziesięcioro Przykazań. (Mat 5: 17-21, 27; 7: 12)

Inną sprawą jest, że Syn Boży, a nasz Pan Jeszu nie użył sformułowania prawo Boże w kontekście tego, co uważamy za prawo mojseszowe. Chrystus będąc na ziemi, wiedział, które prawa są od Boga, a które od ludzi i stosownie do tego dobierał słowa. Oczywiście Bóg dał przez posłów(aniołów) Mojżeszowi prawo, a on dał je Iszraelitom. Trzeba pamiętać jednak, że do tych praw robiono dodatki, czyli dopiski w późniejszym czasie. Ezechiela 20:25,26

,,Dlatego dopuściłem u nich nakazy złe i takie prawa, które nie służą ich życiu. Z mojego dopustu będą się kalać swoimi ofiarami przez zabijanie tego, co pierworodne. Tak doprowadzę do wytępienia ich,,. (Septuaginta)

Przyjrzyjmy się Noemu, który był prawy wśród swego pokolenia(Rodz 7: 1-5). Gdy po wyjściu z arki, Noe i jego rodzina złożyli ofiarę, Bóg wydał prawo o jedzeniu mięsa zwierzęcego i skrupulatnym uszanowaniu świętości krwi zwierząt. Ponadto, Bóg zawarł przymierze, na mocy którego nigdy już nie miał nastąpić taki ogólnoświatowy potop(Rodz 8:21,22)

Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, dając im w posiadanie; wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko(Rodz 9:1-3)

Musimy zwrócić uwagę na bardzo ważny element jakim jest, że Noe nie dostał przykazania podziału zwierząt na czyste i nieczyste. ,,Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko.” – Rodz 9:3

Określeń „czyste” i „nieczyste” w odniesieniu do pokarmów, zaczęto używać w chwili nadania Prawa Mojżeszowego, a przestano w momencie, gdy zostało ono zniesione, gdy Piotr oznajmił dobrą nowinę o Panu w domu italskiego setnika Korneliusza.

,, «Zabijaj, Piotrze i jedz!» - odezwał się do niego głos.

«O nie, Panie! Bo nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego» - odpowiedział Piotr.

A głos znowu po (raz) drugi do niego: "Co Bóg oczyścił, ty nie (uważaj za) nieczyste".” Dz 10: 13-15

Wiele osób opiera się na wersecie z Księgi Objawienia ,,Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jeszu”- Obj 14:12

Jak już wykazałem, trzeba wykazać się roztropnością i mądrością, a przede wszystkim człowiek roztropny nie jest naiwny. Stara się poznać fakty, aby działać na podstawie dokładnej wiedzy opartej na słowie Bożym. Nie wszystkie przykazania które są zawarte słowie Bożym mamy przestrzegać.

Uczniowie Mistrza Jeszu podlegają, więc prawu  Nowego Przymierza-umowy. Tej nocy, gdy Jeszu Pomazaniec Boży powiadomił swych posłańców(apostołów) o nowym przymierzu, powiedział o kielichu wina:

,, <<Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej>>,, (Łukasza 22: 19,20; Jana 13: 34; 1 Kor 11:25).

Spotykamy się określeniem, że Nowe Przymierze jest prawem miłości. Okazywanie chrystusowej miłości (agape) polega na niesieniu pomocy będącym w potrzebie. Tej miłości się nie deklaruje tylko się ją okazuje czynem. Miłość chrystusowa nie jest teoretyczna tylko praktyczna. Pomazańcowy Jakub nazywa przykazanie co do miłowania bliźniego PRAWEM, a nawet „królewskim Prawem”.

Syn Boży Jeszu przedstawił uczniom „nowe przykazanie”: ,,Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».” – Jana 13:34,35

,, To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.” – Jana 15:12,13

,, Jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie Prawo: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie.” – Jakuba 2:8

Głównym dowodem posiadania Tchnienia(Ducha) Świętego jest przejawianie, na co dzień miłości. Przejawianie miłości nie polega tylko na byciu miłym. Trzeba też pamiętać o innych przykazaniach, które podlegają pod przykazanie miłości dotyczące np. gniewu, kłamstwa, obmawiania, kradzieży, cudzołóstwa, morderstwa itp.

Ktokolwiek dopuszcza się tych przewinień nie ma w sobie miłości i nie ma Tchnienia(Ducha) Świętego.

,,Miłość nie wyrządza zła bliskiemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.” Rzym 12:10

 

Stanisław sługa Pana Jeszu.


http://www.jeszu.pl/

https://zastopujczas.pl/

https://yeshu.info/new-articles

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz